Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Pārskatatbildība

Jūs esat ES iedzīvotāju pārstāvji, un mēs no jums sagaidām, lai jūs mums pavēstītu, kādi jautājumi nodarbina iedzīvotājus, un palīdzētu viņiem izskaidrot mūsu politiku. 

Prezidente Kristīne Lagarda

ECB ir neatkarīga iestāde, kas var pēc vajadzības izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Pārskatatbildība ir šādas neatkarības nepieciešama sastāvdaļa. 

ECB ir pienākums sniegt pārskatus par savu darbību Eiropas Parlamentam – ES iedzīvotāju ievēlētu pārstāvju institūcijai.

ECB pārskatatbildības sistēma

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 284. panta 3. punktu ECB galvenais pienākums ir sniegt pārskatus Eiropas Parlamentam, kas pārstāv ES pilsoņus. Taču tai regulāri jāatskaitās arī ES Padomei, kas pārstāv visu ES dalībvalstu valdības. Tas atspoguļots arī Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) Statūtos.

Statūtu 15. panta 3. punkts

Gadu gaitā esam izveidojuši stingru un visaptverošu pārskatatbildības sistēmu, kas ievērojami pārsniedz Līguma prasības. 

Šajā ziņā ļoti svarīgs ir dialogs starp ECB un Eiropas Parlamentu. Tas ļauj ECB detalizēti skaidrot savu darbību un politiku ES pilsoņu vēlētajiem pārstāvjiem un uzklausīt viņu bažas. Tādējādi ES pilsoņi un viņu pārstāvji var vērtēt ECB darbību, ņemot vērā tās galveno mērķi – saglabāt cenu stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 1. punktā.

Mūsu pārskatatbildības nodrošināšanas galvenie kanāli


ECB gada pārskats

ECB iesniedz Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai un Eiropadomei gada pārskatu par saviem uzdevumiem, ECBS darbību un Eurosistēmas monetāro politiku. ECB viceprezidents katru gadu iepazīstina Eiropas Parlamentu ar gada pārskatu īpašā ECON komitejas sēdē. Plenārsesijas debašu gadījumā uzstājas ECB prezidents.

Lasiet mūsu jaunāko gada pārskatu
Uzklausīšana ECON komitejā

ECB prezidents katru ceturksni piedalās Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejas uzklausīšanas sanāksmēs. Arī citi Valdes locekļi piedalās šīs komitejas uzklausīšanas sanāksmēs, lai skaidrotu ECB pamatojumus un lēmumus saistībā ar konkrētiem jautājumiem.

Tiešraides no Eiropas Parlamenta uzklausīšanas sanāksmēm
Rakstiski jautājumi

Eiropas Parlamenta locekļi var iesniegt ECB prezidentam rakstiskus jautājumus. ECB un Eiropas Parlaments publicē atbildes vēstules savās interneta vietnēs.

Vēstules parlamenta locekļiem
Ad hoc sadarbība ar ECB Valdes locekļiem

ECB prezidents un pārējie Valdes locekļi pēc Eiropas Parlamenta lūguma vai pēc pašu iniciatīvas piedalās Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ad hoc viedokļu apmaiņā, lai apspriestu ECB kompetencē esošos jautājumus.

Uzziniet vairāk par Valdi
Neformāli ECB apmeklējumi

Katru gadu ECB Valdes locekļi uzņem Ekonomikas un monetāro lietu komitejas delegāciju, kas piedalās neformālās diskusijās par ECB kompetencē esošajiem jautājumiem.

Ekonomikas un monetāro lietu komiteja
ECB atzinumi

ECB un Eiropas Parlaments cenšas nodrošināt, lai Eiropas Parlamenta kompetentās institūcijas pienācīgi ņemtu vērā ECB atzinumus par ierosinātajiem Savienības tiesību aktiem. Šajā nolūkā Eiropas Parlamentam vajadzības gadījumā laikus jālūdz ECB atzinums.

Visi atzinumi pēc datuma

Vienota izpratne un efektīva sadarbība

Lai veicinātu nepārtrauktu vienotu izpratni un efektīvu sadarbību, vēstuļu apmaiņas veidā tiek skaidrota ECB un Eiropas Parlamenta pārskatatbildības kārtība centrālo banku darbības jomā.

Vēstuļu apmaiņa starp ECB un Eiropas Parlamentu

ECB banku uzraudzība un pārskatatbildība

ECB pārskatatbildībai par uzraudzības uzdevumiem tiek piemērots īpašs režīms, kas noteikts Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā.

Uzraudzības pārskatatbildības prasību īstenošana praksē sīkāk skaidrota:

Pārskatatbildība ECB banku uzraudzības jomā

Citi komunikācijas kanāli

Papildus Līguma prasībām ECB gadu gaitā izveidojusi jaunus kanālus saziņai ar Eiropas sabiedrību. Tas uzlabo ECB lēmumu caurredzamību un izpratni.

Tautsaimniecības Biļetens

"Tautsaimniecības Biļetenā" sniegta tautsaimniecības un monetārā informācija, kas veido Padomes monetārās politikas lēmumu pamatu. To publicē astoņas reizes gadā divas nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes.

Lasiet jaunāko "Tautsaimniecības Biļetenu"
Nedēļas finanšu pārskati

Eurosistēmas konsolidētie nedēļas finanšu pārskati sniedz informāciju par monetārās politikas operācijām, valūtas operācijām un ieguldījumu aktivitātēm.

Nedēļas finanšu pārskati
Preses konferences

ECB rīko preses konferenci pēc katras Padomes monetārās politikas sanāksmes, t. i., reizi sešās nedēļās.

Preses konferences
Monetārās politikas sanāksmju pārskati

Pārskats par Padomes monetārās politikas diskusijām tiek publicēts četras nedēļas pēc attiecīgās sanāksmes.

Monetārās politikas sanāksmju pārskati
Blogi, intervijas un runas

Valdes locekļi regulāri komunicē ar sabiedrību ar blogu, interviju un runu starpniecību, un dažos gadījumos – tieši sociālajos tīklos.

Plašsaziņas līdzekļi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk

Kādi ir ECB galvenie uzdevumi?

Mūsu uzdevumi

Saikne ar Eiropas institūcijām

Eiropas sadarbība

Aplūkojiet rakstu sadaļā "Noderīga informācija"

ECB skaidro: pārskatatbildība

Visas šīs sadaļas lapas