Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Demokratična odgovornost

Kot predstavnike državljanov EU vas potrebujemo, da nam posredujete njihove pomisleke in nam pomagate pojasniti naše politike. 

Predsednica Christine Lagarde

ECB je neodvisna institucija z zakonsko pravico, da po lastni presoji in po potrebi uporablja različne instrumente, s katerimi opravlja svoje naloge in izvaja svoj mandat. Nujna protiutež neodvisnosti je demokratična odgovornost. 

ECB je za svoja dejanja odgovorna Evropskemu parlamentu kot telesu, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki državljanov EU.

Okvir demokratične odgovornosti

V skladu s členom 284(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije je ECB v prvi vrsti odgovorna Evropskemu parlamentu, v katerem so zastopani interesi državljanov EU. Redno pa mora poročati tudi Svetu EU, ki zastopa vlade vseh držav članic EU. To je določeno tudi v Statutu Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Člen 15(3) Statuta

Z leti smo razvili zanesljiv in celovit okvir demokratične odgovornosti, ki daleč presega obveznosti iz Pogodbe. 

Pri tem je ključnega pomena dialog med ECB in Evropskim parlamentom. Evropski centralni banki omogoča, da izvoljenim predstavnikom državljanov EU podrobno pojasni svoje ukrepe in politike ter prisluhne njihovim pomislekom. Tako lahko državljani EU in njihovi predstavniki presojajo uspešnost ECB z vidika poglavitnega cilja, da ohranja stabilnost cen, kot je določeno v členu 127(1) Pogodbe.

Glavni kanali demokratične odgovornosti


Letno poročilo ECB

ECB predloži letno poročilo o svojih nalogah, aktivnostih ESCB in Eurosistemovi denarni politiki Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji in Evropskemu svetu. Evropskemu parlamentu poročilo vsako leto predstavi podpredsednik ECB na posebni seji odbora ECON. Na plenarnem zasedanju pa poročilo predstavi predsednica.

Zadnje letno poročilo
Predstavitve v odboru ECON

Predsednica ECB sodeluje na četrtletnih predstavitvah v Odboru Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (ECON). Na predstavitvah v tem odboru sodelujejo tudi drugi člani in članice Izvršilnega odbora ECB, ki pojasnjujejo odločitve ECB o določenih vprašanjih in razloge zanje.

Spletni prenos: predstavitve v Evropskem parlamentu
Pisna vprašanja

Poslanci Evropskega parlamenta lahko na predsednico ECB naslovijo tudi pisna vprašanja. Dopisi z odgovori so objavljeni na spletnem mestu ECB in Evropskega parlamenta.

Dopisi poslancem Evropskega parlamenta
Ad hoc stiki s člani Izvršilnega odbora ECB

Predsednica ECB ter drugi člani in članice Izvršilnega odbora na zahtevo Evropskega parlamenta ali na lastno pobudo sodelujejo v ad hoc izmenjavah mnenj v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve, kjer razpravljajo o vprašanjih, ki spadajo v pristojnost ECB.

Več o Izvršilnem odboru
Neformalni obiski v ECB

Člani in članice Izvršilnega odbora ECB vsako leto gostijo delegacijo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, s katero neformalno razpravljajo o vprašanjih, ki spadajo v pristojnost ECB.

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Mnenja ECB

ECB in Evropski parlament si prizadevata zagotoviti, da pristojni organi Evropskega parlamenta ustrezno upoštevajo mnenja ECB o predlaganih aktih Unije. V ta namen bi moral Evropski parlament pravočasno zaprositi za mnenje ECB, kadar je to potrebno.

Vsa mnenja po datumih

Skupno razumevanje in učinkovito sodelovanje

Za boljše skupno razumevanje in učinkovito sodelovanje je ureditev glede demokratične odgovornosti med ECB in Evropskim parlamentom na področju centralnega bančništva pojasnjena v obliki izmenjave dopisov.

Izmenjava dopisov med ECB in Evropskim parlamentom

Bančni nadzor in demokratična odgovornost ECB

Odgovornost ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami temelji na posebnem režimu, ki je določen v uredbi o enotnem mehanizmu nadzora (EMN).

Kako naj se zahteve glede odgovornosti na področju nadzora uresničujejo v praksi, podrobno določata:

Demokratična odgovornost ECB na področju bančnega nadzora

Drugi komunikacijski kanali

ECB presega obveznosti, ki jih nalaga Pogodba, saj je z leti razvila dodatne kanale za komuniciranje z evropsko javnostjo. S tem izboljšuje transparentnost in razumevanje odločitev ECB.

Ekonomski bilten

V Ekonomskem biltenu predstavljamo informacije o gospodarskih in denarnih gibanjih, ki so podlaga za sklepe Sveta ECB o denarni politiki. Objavlja se osemkrat letno, tj. dva tedna po seji o denarni politiki.

Najnovejši Ekonomski bilten
Tedenski računovodski izkaz

Eurosistemov tedenski konsolidirani računovodski izkaz vsebuje informacije o operacijah denarne politike, deviznih operacijah in naložbenih aktivnostih.

Tedenski računovodski izkaz
Tiskovne konference

ECB ima tiskovno konferenco po vsaki seji Sveta ECB o denarni politiki, tj. vsakih šest tednov.

Tiskovne konference
Povzetki razprav o denarni politiki

Povzetek razprav Sveta ECB o denarni politiki je objavljen štiri tedne po vsaki seji Sveta ECB.

Povzetki razprav o denarni politiki
Objave na blogu, intervjuji in govori

Člani in članice Izvršilnega odbora redno komunicirajo z javnostjo prek objav na blogu, intervjujev, govorov in včasih neposredno prek družbenih omrežij.

Mediji

GLEJTE TUDI

Več

Kaj so glavne naloge ECB?

Naloge ECB

Odnosi z evropskimi institucijami

Evropsko sodelovanje

Vse strani v tem razdelku