Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Devizne rezerve in lastna sredstva

Devizne rezerve

Devizne rezerve zagotavljajo ECB zadostno likvidnost, da po potrebi opravlja devizne posle. Oblikovane so bile s prenosom deviznih rezerv nacionalnih centralnih bank euroobmočja na ECB na začetku tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999.

Cilji upravljanja deviznih rezerv ECB, razvrščeni po pomembnosti, so likvidnost, varnost in donos.

Portfelj deviznih rezerv ECB je sestavljen iz ameriškega dolarja, japonskega jena, kitajskega renminbija (CNY), zlata in posebnih pravic črpanja. Sestava portfelja se s časom spreminja zaradi sprememb v tržni vrednosti naložbenega premoženja ter deviznih operacij in operacij z zlatom, ki jih izvaja ECB.

Devizne rezerve v ameriških dolarjih, japonskih jenih in kitajskih renminbijih (CNY) aktivno upravljajo ECB in izbrane nacionalne centralne banke v euroobmočju (kot posrednice ECB), ki želijo sodelovati v teh operacijah. Pri operativnem upravljanju deviznih rezerv ECB se nacionalne centralne banke lahko povezujejo med seboj. Posamezna nacionalna centralna banka ali skupina tako povezanih bank navadno kot posrednica ECB upravlja samo en portfelj v ameriških dolarjih ali japonskih jenih.

Pri prodaji zlata ECB dosledno spoštuje Sporazum centralnih bank o zlatu in Skupno izjavo o zlatu (povezava na sporočilo za javnost je spodaj). ECB je podpisnica teh sporazumov.

Najnovejši podatki o uradnih deviznih rezervah so na voljo v predlogi o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti.

Več informacij o mednarodnih rezervah je na voljo v statističnem razdelku o mednarodnih rezervah.

Povezani pravni akti

Pravni akti ECB o deviznih rezervah, kot so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, so na voljo na spletnem mestu EUR-Lex v razdelku »Pravni okvir«.

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost o prodaji zlata s strani ECB in Skupna izjava o zlatu so objavljeni na spletnem mestu ECB v razdelku »Mediji«.

Zunanja povezava

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20. september 2001)

Lastna sredstva

ECB s portfeljem lastnih sredstev ustvarja prihodke, s katerimi financira tiste stroške poslovanja, ki niso povezani z opravljanjem nalog bančnega nadzora. Portfelj se investira v finančno premoženje v eurih ob upoštevanju limitov, ki jih določa okvir za obvladovanje tveganj. ECB pri upravljanju portfelja lastnih sredstev upošteva tudi tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb.

V portfelju lastnih sredstev se investirajo predvsem:

  • vplačani kapital ECB
  • zneski, ki se hranijo v splošnem rezervnem skladu, in rezervacija za finančna tveganja

Portfelj lastnih sredstev se po velikosti ne ujema nujno z vsoto vplačanega kapitala, splošnega rezervnega sklada in rezervacije za finančna tveganja, kar je predvsem rezultat ponovnega investiranja prihodkov, vrednotenja vrednostnih papirjev po tržnih cenah ter specifičnih gibanj v splošnem rezervnem skladu in rezervaciji za finančna tveganja.

Stanje ob koncu leta 2023 (v mrd EUR)

Portfelj lastnih sredstev ECB (tržna vrednost)

22,1

Več podrobnosti je v zaključnem računu ECB, ki je objavljen v letnem poročilu.

Upravljanje tveganj

ECB z učinkovitim razporejanjem in upravljanjem deviznih rezerv vzdržuje zadostno količino likvidnosti za izvajanje svojega mandata, obenem pa zmanjšuje stroške imetja rezerv. Funkcija upravljanja tveganj prispeva k tem ciljem tako, da upravlja in kontrolira izpostavljenost finančnemu tveganju.

ECB je neposredno odgovorna za upravljanje tveganj, katerim je izpostavljena s svojima portfeljema deviznih rezerv in lastnih sredstev. Upravljanje in spremljanje finančnih tveganj, ki jih prevzema neposredno ECB ali pa v njenem imenu nacionalne centralne banke Eurosistema, pokrivata tržno, kreditno in likvidnostno tveganje. Obsegata štiri glavna področja pristojnosti:

  • določanje zgornje meje za kreditno in tržno tveganje;
  • spoštovanje načel upravljanja tveganj;
  • merjenje in poročanje o izpostavljenosti tveganjem in naložbeni uspešnosti;
  • strateško razporejanje naložb.

Neodvisno poročanje o tveganjih in naložbeni uspešnosti je ena bistvenih značilnosti naložbenega okvira ECB. Da ne bi prihajalo do konflikta interesov, finančna tveganja, ki nastajajo pri upravljanju portfeljev, upravlja neposredno direktorat ECB Upravljanje tveganj, ki je neposredno podrejen Izvršilnemu odboru.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Vse strani v tem razdelku