Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Devízové rezervy a vlastné zdroje

Devízové rezervy

Devízové rezervy zabezpečujú, aby mala ECB v prípade potreby dostatočnú likviditu na vykonávanie devízových operácií. Devízové rezervy pôvodne vznikli prevodom devízových aktív z národných centrálnych bánk krajín eurozóny na začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999.

Správa devízových rezerv ECB sleduje tieto ciele (v poradí podľa dôležitosti): likviditu, bezpečnosť a výnosnosť.

Portfólio devízových rezerv ECB sa skladá z amerických dolárov, japonských jenov, čínskych jüanov (CNY), zlata a zvláštnych práv čerpania. Zloženie rezerv sa priebežne mení v závislosti od zmien trhovej hodnoty investovaných aktív, ako aj devízových operácií ECB a jej obchodov so zlatom.

Rezervy v amerických dolároch, japonských jenoch a čínskych jüanoch (CNY) aktívne spravuje ECB a vybrané národné centrálne banky krajín eurozóny (ako zástupcovia ECB), ktoré sa na tejto činnosti chcú podieľať. Národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť vykonávať činnosti súvisiace so správou devízových rezerv ECB spoločne s ďalšími národnými centrálnymi bankami. Každá národná centrálna banka, resp. skupina národných centrálnych bánk, zvyčajne v pozícii zástupcu ECB spravuje jedno portfólio v amerických dolároch alebo japonských jenoch.

ECB uskutočňuje predaje zlata v plnom súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate a „Spoločným vyhlásením o zlate“ (odkaz na súvisiace tlačové správy je nižšie). ECB je signatárom týchto dohôd.

Údaje o aktuálnej výške oficiálnych rezerv sa nachádzajú vo Výkaze medzinárodných rezerv a devízovej likvidity.

Viac informácií o medzinárodných rezervách sa nachádza v sekcii Statistics on international reserves.

Súvisiace právne akty

Právne predpisy ECB týkajúce sa devízových rezerv, zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sú k dispozícii na portáli EUR-Lex v osobitnej sekcii „Právny rámec“.

Súvisiace tlačové správy

Tlačové správy o predajoch zlata, ktoré uskutočnila ECB, a Spoločné vyhlásenie o zlate sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v časti Media.

Externé zdroje

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (Usmernenia MMF týkajúce sa správy devízových rezerv), 20. september 2001

Vlastné zdroje

Portfólio vlastných zdrojov pre ECB predstavuje zdroj príjmu na čiastočné financovanie tých prevádzkových nákladov, ktoré nesúvisia s plnením úloh dohľadu. Investuje sa do aktív denominovaných v eurách, pričom podlieha limitom stanoveným v rámci kontroly rizík. ECB v rámci správy portfólia vlastných zdrojov prihliada aj na riziká spojené s klimatickými zmenami.

V rámci portfólia vlastných zdrojov sa investuje hlavne:

  • splatené základné imanie ECB,
  • prostriedky vedené vo všeobecnom rezervnom fonde a v rezerve na krytie finančných rizík.

Veľkosť portfólia vlastných zdrojov nemusí nevyhnutne zodpovedať sume splateného základného imania, všeobecného rezervného fondu a rezervy na krytie finančných rizík ECB, predovšetkým vzhľadom na reinvestovanie výnosov, oceňovanie cenných papierov v trhových cenách a špecifické pohyby všeobecného rezervného fondu a rezervy na krytie finančných rizík.

Stav ku koncu roka 2023 (v mld. EUR)

Portfólio vlastných zdrojov ECB (trhová hodnota)

22,1

Podrobnejšie informácie sú v účtovnej závierke ECB zverejnenej v rámci Výročnej správy.

Riadenie rizík

Efektívna alokácia a riadenie devízových rezerv zabezpečuje likviditu potrebnú na plnenie menovopolitických mandátov a zároveň prispieva k minimalizácii nákladov spojených s vedením rezerv. Riadenie rizík môže prispieť k plneniu týchto cieľov prostredníctvom riadenia a kontroly expozície voči finančnému riziku.

ECB nesie priamu zodpovednosť za riadenie rizík spojených s jej portfóliami vrátane portfólia devízových rezerv a portfólia vlastných zdrojov. Riadenie a monitorovanie finančných rizík, ktorým je vystavená ECB – či už priamo alebo prostredníctvom národných centrálnych bánk Eurosystému konajúcich v jej mene – sa vzťahuje na oblasti trhového, kreditného a likviditného rizika a zahŕňa štyri hlavné oblasti zodpovednosti:

  • stanovovanie limitov kreditného a trhového rizika,
  • dodržiavanie predpisov,
  • hodnotenie a vykazovanie rizikových expozícií a hospodárenia,
  • strategické rozdeľovanie aktív.

Nezávislé predkladanie správ o rizikách a hospodárení je kľúčovou súčasťou investičného rámca ECB. V snahe predchádzať možným konfliktom záujmov je riadením finančných rizík spojených so správou portfólií poverené riaditeľstvo pre riadenie rizík, ktoré podlieha priamo Výkonnej rade.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii