Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Riadenie

Popri rozhodovacích orgánoch sa na riadení ECB podieľa Výbor pre audit a rôzne vonkajšie a vnútorné kontrolné mechanizmy.

Výbor pre audit

V záujme ďalšieho posilnenia riadenia ECB a Eurosystému poskytuje Výbor pre audit na vysokej úrovni Rade guvernérov podporu pri plnení úloh, ktoré vyplývajú z jej zodpovednosti za:

  1. integritu finančných informácií,
  2. dohľad nad systémom vnútornej kontroly,
  3. súlad s platnými zákonmi, nariadeniami a kódexmi správania,
  4. výkon funkcií auditu.

Úlohy výboru sú bližšie opísané v dokumente Mandát Výboru pre audit. Predsedom Výboru pre audit je Yannis Stournaras a jeho ďalšími členmi sú: Luis de Guindos, Pervenche Berèsová, Ardo Hansson a Klaas Knot.

Výbor interných audítorov

Výbor interných audítorov sa podľa stanov auditu Eurosystému/ESCB a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) podieľa na dosahovaní cieľov Eurosystému/ESCB a SSM tým, že poskytuje nezávislé a objektívne audítorské a konzultačné služby, ktoré zvyšujú hodnotu a zlepšujú plnenie úloh a činností Eurosystému/ESCB a SSM.

Výbor interných audítorov podlieha rozhodovacím orgánom ECB a zodpovedá za prípravu a realizáciu plánu auditu Eurosystému/ESCB a SSM. Okrem toho určuje spoločné štandardy audítorskej práce v rámci Eurosystému/ESCB a SSM.

Vonkajšie kontrolné mechanizmy

Štatút ESCB stanovuje dve úrovne kontroly:

  • externí audítori
  • Európsky dvor audítorov

Externí audítori overujú ročnú účtovnú závierku ECB (článok 27.1 Štatútu ESCB). Európsky dvor audítorov (European Court of Auditors – ECA) skúma prevádzkovú efektívnosť riadenia ECB (článok 27.2).

Postup výberu a mandát externých audítorov v zmysle článku 27.1 Štatútu ESCB/ECB, schválený Radou guvernérov ECB, 10. marec 2017

Správy externých audítorov sa zverejňujú v rámci Výročnej správy ECB.

Správy Európskeho dvora audítorov a odpovede ECB sú k dispozícii na stránke ECA v sekcii Audítorské správy, preskúmania a stanoviská.

Vnútorné kontrolné mechanizmy

Interný audit

Za činnosť riaditeľstva pre interný audit zodpovedá priamo Výkonná rada. Mandát riaditeľstva pre interný audit určujú stanovy auditu ECB schválené Výkonnou radou.

Stanovy vychádzajú z medzinárodne platných odborných štandardov, predovšetkým zo štandardov Inštitútu interných audítorov. 

Štruktúra vnútornej kontroly

Za kontrolu riadenia rizík ECB v plnom rozsahu zodpovedá Výkonná rada.

Štruktúra vnútornej kontroly ECB je okrem toho založená na trojvrstvovom funkčnom prístupe, v rámci ktorého každá organizačná jednotka (sekcia, odbor, riaditeľstvo alebo generálne riaditeľstvo) nesie hlavnú zodpovednosť za riadenie vlastných rizík, ako aj za zabezpečovanie účinnosti a efektívnosti svojich činností.

Druhým kontrolným mechanizmom sú útvary ECB ako napríklad riadenie operačných rizík, riadenie finančných rizík a kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie, ktoré podnecujú a podporujú uplatňovanie systému kontroly a protiváh v rámci organizácie.

Tretím kontrolným mechanizmom je útvar ECB pre interný audit, ktorý poskytuje nezávislé a objektívne konzultačné služby v záujme zlepšovania činnosti ECB. Ako sa uvádza vyššie, kontrolné mechanizmy a riadenie ECB posilňuje aj Výbor pre audit ECB.

Etický rámec

Európska centrálna banka je ako inštitúcia Európskej únie poverená úlohami, ktoré slúžia verejnému záujmu. Etický rámec ECB stanovuje etické pravidlá a základné zásady, ktorých cieľom je dosiahnutie najvyššej možnej miery bezúhonnosti, profesionálnosti, efektívnosti a transparentnosti pri výkone zverených úloh. Dodržiavanie týchto zásad je kľúčovým prvkom dôveryhodnosti ECB a zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní dôvery občanov Európy v hospodárenie a činnosť ECB.

Po zriadení jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) bol 3. decembra 2014 upravený etický rámec pre zamestnancov, ktorý tvorí súčasť služobného poriadku ECB. Upravený rámec vstúpil do platnosti 1. januára 2015. V ten istý deň bol prijatý aj kódex správania členov Rady pre dohľad ECB.

1. januára 2019 vstúpil do platnosti jednotný kódex správania pre všetkých členov rozhodovacích orgánov a vysokopostavených úradníkov ECB. V januári 2023 vstúpila do platnosti aktualizovaná verzia z upravenými pravidlami týkajúcimi sa súkromných finančných transakcií.

Uplatňovanie etického rámca

Po zriadení SSM sa v rámci ECB zvýšila dôležitosť otázok týkajúcich sa riadenia. V záujme zabezpečenia primeraného a konzistentného uplatňovania etického rámca a ďalšieho zvyšovania kvality riadenia ECB Rada guvernérov 17. decembra 2014 rozhodla o zriadení Etického výboru. Výbor prevzal povinnosti, ktorými bol v súlade s kódexom správania pre členov Rady guvernérov a doplnkovým kódexom etických kritérií pre členov Výkonnej rady ECB poverený poradca pre otázky etiky.

Hlavnou úlohou Etického výboru je na základe individuálnych žiadostí radiť členom rozhodovacích orgánov ECB v otázkach etiky.

Rozhodnutie ECB (ECB/2014/59) o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku

V rámci svojho záväzku zaručovať súlad výkonu činností ECB so zásadami bezúhonnosti a dodržiavania najvyšších etických štandardov Výkonná rada tiež zriadila kanceláriu pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie. Svoju činnosť začala súbežne so vstupom do platnosti upraveného služobného poriadku ECB. Zodpovednosti kancelárie pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie zahŕňajú úlohy, ktoré v minulosti voči zamestnancom vykonával poradca pre otázky etiky.

Podporovaním Výkonnej rady v ochrane integrity a dobrého mena ECB, presadzovaním noriem etického správania zamestnancov a zvyšovaním miery zodpovednosti a transparentnosti ECB vykonáva kancelária pre dodržiavanie pravidiel a riadenie dôležitú nezávislú kontrolnú funkciu, ktorá posilňuje rámec riadenia ECB.

Rozpočtová právomoc

Rozpočtová právomoc ECB je zverená Rade guvernérov, ktorá na základe návrhu Výkonnej rady schvaľuje rozpočet ECB. Vo veciach týkajúcich sa rozpočtu ECB asistuje Rade guvernérov aj Rozpočtový výbor.

Úradník pre ochranu údajov

Úradník pre ochranu údajov zabezpečuje uplatňovanie ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/1725 v ECB a poskytuje poradenstvo pracovníkom zodpovedným za kontrolu a spracovanie údajov pri plnení ich povinností. Úradník pre ochranu údajov organizačne podlieha Výkonnej rade a svoje úlohy a povinnosti plní nezávisle. Jeho úlohy a právomoci sú bližšie vymedzené v rozhodnutí (EÚ) 2020/655.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018, s. 39 – 98)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/655 z  5. mája 2020, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke a ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2007/1 (ECB/2020/28) (Ú. v. EÚ L 152, 15. 5. 2020, s. 13 – 20)

Opatrenia proti podvodom v rámci ECB a podmienky vyšetrovaní OLAF

Opatrenia EÚ proti podvodom

Európsky parlament a Rada EÚ prijali v roku 1999 nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (tzv. nariadenie OLAF) s cieľom zvýšiť účinnosť boja proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Spoločenstiev. Nariadenie upravuje predovšetkým interné vyšetrovania OLAF zamerané na podozrenia z podvodov v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Opatrenia ECB proti podvodom

Rozhodnutie ECB o podmienkach vyšetrovaní OLAF – Rada guvernérov ECB dňa 3. júna 2004 v súvislosti s prevenciou podvodov, korupcie a iných protiprávnych činností poškodzujúcich finančné záujmy Európskych spoločenstiev prijala rozhodnutie ECB/2004/11 o podmienkach vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom vykonávaných v Európskej centrálnej banke, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov ECB. Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. júla 2004. Rozhodnutie bolo doplnené administratívnym dojednaním medzi Európskou centrálnou bankou a Európskym úradom pre boj proti podvodom, podpísaným 16. júna 2016, na zintenzívnenie spolupráce medzi ECB a OLAF.

Predchádzajúci systém boja proti podvodom uplatňovaný v ECB

Hoci Rada guvernérov uznala potrebu účinných preventívnych opatrení proti podvodom, zároveň zastávala názor, že nezávislosť a zákonné povinnosti ECB vylučujú uplatňovanie nariadenia o OLAF vo vzťahu k ECB. Rada guvernérov preto 7. októbra 1999 prijala osobitné rozhodnutie ECB/1999/5, ktorým zaviedla komplexný systém boja proti podvodom pod vedením nezávislého Výboru pre boj proti podvodom.

Európska komisia spolu s Holandským kráľovstvom, Európskym parlamentom a Radou EÚ však následne voči tomuto postoju ECB vzniesli námietky (prípad C-11/00). Európsky súdny dvor dňa 10. júla 2003 vo veci podaní týchto strán rozhodol tak, že zrušil platnosť rozhodnutia ECB/1999/5.

Podľa jednoznačného rozhodnutia súdneho dvora je ECB „súčasťou Spoločenstva“. Súdny dvor zároveň konštatoval, že zámerom zákonodarcu bolo zabezpečiť, aby ECB mohla nezávisle vykonávať úlohy, ktorými bola poverená. Podľa rozhodnutia súdneho dvora však nezávislosť ECB neznamená jej úplné vylúčenie zo Spoločenstva a oslobodenie od všetkých jeho právnych predpisov. Toto rozhodnutie je v súlade s postojom, ktorý zaujala ECB. Uplatnenie nariadenia o OLAF by nemalo ovplyvniť nezávislé plnenie úloh ECB.

Výbor Európskej centrálnej banky pre boj proti podvodom počas svojej existencie vypracoval nasledujúce výročné správy o svojej činnosti:

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Všetky stránky v tejto sekcii