European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Riadenie klimatických rizík

Klimatické riziká meriame, riadime a monitorujeme, aby sme zabezpečili cenovú stabilitu a bezpečnosť bánk.

Prečo sa ECB zaujíma o klimatické riziká?

Klimatické zmeny ovplyvňujú spôsob fungovania ekonomiky.

Príčinou sú dva druhy rizík:

  • fyzické riziká spojené so zmenou klímy vrátane častejších alebo extrémnejších poveternostných javov, ako sú povodne, suchá a búrky,
  • riziká prechodu spojené s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

Tieto riziká majú vplyv na makroekonomické ukazovatele, napríklad infláciu, hospodársky rast, finančnú stabilitu a transmisiu menovej politiky. Ovplyvňujú aj hodnotu a rizikový profil aktív v súvahe Eurosystému.

Klimatické zmeny ovplyvňujú našu prácu ako centrálnej banky a orgánu dohľadu.

Musíme prihliadať na vplyv klimatických zmien na činnosť, ktorú vykonávame, aby sme zabezpečili cenovú a finančnú stabilitu. Aspekty klimatických zmien preto musíme začleniť do našich:

  • analýz a rozhodovania,

  • makroekonomických modelov, projekcií a scenárov,

  • hodnotenia finančnej stability,

  • analýzy a transmisie menovej politiky,

  • rámca riadenia rizík.

Meranie a monitorovanie týchto rizík je pre nás dôležité aj z hľadiska ochrany bezpečnosti a riadneho fungovania bankového sektora eurozóny a celého finančného systému. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby banky dokázali adekvátnym spôsobom identifikovať, riadiť a vykazovať riziká vrátane rizík spojených s klimatickými zmenami.

Zároveň musíme riadiť klimatické riziká spojené s našimi vlastnými portfóliami.

Aké kroky ECB podniká v oblasti riadenia klimatických rizík?

Prispôsobujeme naše operácie menovej politiky.

Zdokonaľujeme naše kapacity v oblasti hodnotenia rizík, čo okrem iného zahŕňa riadenie vystavenosti súvahy Eurosystému voči klimatickým rizikám a posudzovanie integrácie klimatických rizík do našich úverových ratingov. V relevantných prípadoch na vplyv klimatických zmien prihliadame aj v našom rámci výkonu menovej politiky, čo sa týka nákupov aktív a kolaterálového rámca.

Tlačová správa

Uskutočňujeme klimatické záťažové testy a vyhodnocujeme finančné riziká súvisiace s klimatickými zmenami.

Záťažovým testom podrobujeme súvahu Eurosystému, banky, na ktoré dohliadame, ako aj širšiu ekonomiku. Vďaka nim máme my a ďalšie zainteresované strany o klimatických rizikách i ďalších súvisiacich systémových rizikách finančného systému lepší prehľad a dokážeme ich lepšie riadiť. Môžeme tak prijímať lepšie podložené rozhodnutia.

Zdokonaľujeme naše modelovanie a údaje.

Zverejnili sme počiatočný súbor klimatických ukazovateľov na zlepšenie kvality a dostupnosti klimatických údajov. V záujme účinnejšej analýzy vplyvu klimatických zmien na ekonomiku zdokonaľujeme naše modelovanie.

Klimatické ukazovatele

Dávame pozor, aby banky riadili klimatické riziká.

ECB ako orgán dohľadu zabezpečuje, aby banky uplatňovali bezpečný a obozretný prístup k identifikácii, vyhodnocovaniu a riadeniu klimatických a environmentálnych rizík a aby transparentne informovali o rizikách, ktorým sú vystavené.

Klimatické zmeny a bankový dohľad

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Viac informácií

Naše opatrenia na riešenie otázky klimatických zmien

Naša klimatická agenda podrobne opisuje všetky prebiehajúce činnosti ECB súvisiace s klímou, rozdelené do šiestich prioritných oblastí na základe našich troch klimatických strategických cieľov.

Klimatická agenda ECB

Všetky stránky v tejto sekcii