Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Riadenie klimatických rizík

Klimatické riziká meriame, riadime a monitorujeme, aby sme zabezpečili cenovú stabilitu a bezpečnosť bánk. Skúmame aj vzťah medzi stavom prírody, ekonomikou a bankami v eurozóne.

Prečo ECB záleží na klimatických rizikách a rizikách súvisiacich s prírodou?

Klimatické zmeny a strata a degradácia prírody majú nepriaznivý vplyv na fungovanie našej ekonomiky.

Príčinou sú dva druhy rizík:

  • fyzické riziká spojené s klimatickými zmenami vrátane častejších alebo extrémnejších poveternostných javov, ako sú povodne, suchá a búrky, a ubúdanie ekosystémov v dôsledku poklesu stavu opeľujúceho hmyzu a odlesňovania
  • riziká prechodu spojené s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo alebo regulačnými zmenami, ktoré obmedzujú využívanie prírodných zdrojov

Klimatické riziká majú vplyv na makroekonomické ukazovatele, ako je inflácia, hospodársky rast, finančná stabilita a transmisia menovej politiky. Ovplyvňujú aj hodnotu a rizikový profil aktív v súvahe Eurosystému.

Strata biodiverzity a degradácia prírodných ekosystémov pravdepodobne klimatické riziká ešte znásobia. Musíme získať lepšiu predstavu o týchto rizikách a ich vplyve na širšiu ekonomiku a finančnú stabilitu. 

Klimatické zmeny ovplyvňujú našu činnosť ako centrálnej banky a orgánu dohľadu.

Musíme prihliadať na vplyv klimatických zmien na našu činnosť pri zabezpečovaní cenovej a finančnej stability. To znamená zakomponovať aspekty klimatických zmien do:

  • analýz a rozhodovania,
  • makroekonomických modelov, projekcií a scenárov,
  • hodnotenia finančnej stability,
  • analýzy a transmisie menovej politiky,
  • rámca riadenia rizík.

Meranie a monitorovanie týchto rizík je pre nás dôležité aj z hľadiska ochrany bezpečnosti a riadneho fungovania bankového sektora eurozóny a celého finančného systému. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby banky dokázali adekvátnym spôsobom identifikovať, riadiť a vykazovať riziká vrátane rizík spojených s klimatickými zmenami.

Zároveň musíme riadiť klimatické riziká spojené s našimi vlastnými portfóliami.

Klíma a príroda sú vzájomne závislé: klimatické zmeny predstavujú dodatočnú hrozbu pre naše ekosystémy, zatiaľ čo degradácia prírody urýchľuje klimatické zmeny. Ako centrálna banka a orgán dohľadu tiež musíme ďalej skúmať vzťah medzi klímou, prírodou, našou ekonomikou a bankami v eurozóne.

Aké kroky ECB podniká v oblasti riadenia klimatických rizík?

Prispôsobovanie operácií menovej politiky

Zvyšujeme svoje kapacity v oblasti hodnotenia rizík vrátane riadenia expozícií voči klimatickým rizikám v súvahe Eurosystému a analýzy zohľadňovania aspektov klimatických zmien v našich úverových ratingoch. V relevantných prípadoch prihliadame na klimatické zmeny i v rámci výkonu menovej politiky, ktorý zahŕňa naše programy nákupu aktív a kolaterálový rámec.

Tlačová správa

Klimatické záťažové testy a hodnotenie klimatických finančných rizík

Záťažovým testom podrobujeme súvahu Eurosystému, banky, na ktoré dohliadame, ako aj širšiu ekonomiku. Vďaka nim máme my i ďalšie zainteresované strany o klimatických rizikách i ďalších súvisiacich systémových rizikách finančného systému lepší prehľad a dokážeme ich lepšie riadiť. Môžeme tak prijímať lepšie podložené rozhodnutia. Študujeme aj závislosť ekonomiky a finančného systému od prírody.

Zvyšovanie kvality modelovania a údajov

V záujme zvyšovania kvality a dostupnosti klimatických údajov zverejňujeme ukazovatele súvisiace s klimatickými zmenami. V záujme účinnejšej analýzy vplyvu klimatických zmien a straty prírody na ekonomiku tiež neustále zdokonaľujeme naše modelovanie.

Ukazovatele súvisiace s klimatickými zmenami

Zabezpečovanie riadenia klimatických rizík v bankách

Ako orgán dohľadu zabezpečujeme, aby banky uplatňovali bezpečný a obozretný prístup k identifikácii, vyhodnocovaniu a riadeniu klimatických a environmentálnych rizík a aby transparentne informovali o rizikách, ktorým sú vystavené.

Klimatické zmeny a bankový dohľad

Všetky stránky v tejto sekcii