Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
 • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB prijíma ďalšie kroky na začlenenie aspektov klimatických zmien do svojich operácií menovej politiky

4. júla 2022

 • V súlade so svojím klimatickým akčným plánom bude ECB v rámci nákupov podnikových dlhopisov, kolaterálového rámca, požiadaviek na zverejňovanie informácií a riadenia rizík prihliadať na klimatické zmeny.
 • Cieľom opatrení je zníženie finančného rizika v súvahe Eurosystému spojeného s klimatickými zmenami, zvýšenie transparentnosti a podpora ekologickej transformácie hospodárstva.
 • Opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať v záujme zabezpečenia ich účelnosti a súladu s cieľmi Parížskej dohody a cieľmi EÚ v oblasti klimatickej neutrality.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa rozhodla prijať ďalšie kroky na začlenenie aspektov klimatických zmien do rámca menovej politiky Eurosystému. Rozhodla o úprave držby podnikových dlhopisov v menovopolitických portfóliách Eurosystému a svojho kolaterálového rámca, o zavedení požiadaviek na zverejňovanie informácií o klimatických zmenách a o zdokonalení svojich postupov riadenia rizík.

Tieto opatrenia v plnej miere rešpektujú hlavný cieľ Eurosystému, ktorým je udržiavanie cenovej stability. Ich zámerom je vo väčšej miere zohľadňovať klimatické finančné riziká v súvahe Eurosystému, ako aj podporovať ekologickú transformáciu hospodárstva v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klimatickej neutrality, čo je v súlade s naším druhoradým cieľom. Naše opatrenia zároveň motivujú podniky a finančné inštitúcie, aby boli v súvislosti s uhlíkovými emisiami transparentnejšie a aby ich znižovali.

„Náš záväzok bojovať proti klimatickým zmenám týmito rozhodnutiami pretvárame na reálne kroky,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „V medziach nášho mandátu prostredníctvom ďalších konkrétnych opatrení začleňujeme aspekty klimatických zmien do našich operácií menovej politiky. Súčasťou našej klimatickej agendy budú okrem toho aj ďalšie kroky na zosúladenie našich činností s cieľmi Parížskej dohody.“

ECB prijala nasledujúce konkrétne opatrenia:

 • Podnikové dlhopisy: Cieľom je postupná dekarbonizácia podnikových dlhopisov vo vlastníctve Eurosystému spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Eurosystém toto portfólio aktív upraví v prospech emitentov s lepšími klimatickými výsledkami prostredníctvom reinvestovania značného objemu dlhopisov splatných v nadchádzajúcich rokoch. Pri meraní klimatických výsledkov sa bude prihliadať na objem emisií skleníkových plynov, ambicióznosť cieľov znižovania uhlíkových emisií a kvalitu zverejňovania klimatických informácií.
  Úprava skladby portfólia v prospech určitých emitentov znamená zvýšenie podielu aktív v súvahe Eurosystému vydaných podnikmi s lepšími klimatickými výsledkami oproti aktívam vydaným podnikmi s horšími výsledkami. Cieľom je zmiernenie klimatických finančných rizík v súvahe Eurosystému. Tieto opatrenia zároveň emitentov motivujú zvýšiť do budúcnosti kvalitu zverejňovania klimatických informácií a znížiť objem uhlíkových emisií.
  ECB očakáva, že tieto opatrenia začnú platiť od októbra 2022, pričom krátko predtým plánuje zverejniť podrobnejšie informácie. ECB začne pravidelne zverejňovať klimatické informácie o držbe podnikových dlhopisov od prvého štvrťroka 2023.
  O objeme nákupu podnikových dlhopisov sa bude v každom prípade aj naďalej rozhodovať výlučne na základe menovopolitických potrieb a úlohy, ktorú tento nákup plní v dosahovaní inflačného cieľa ECB.
 • Kolaterálový rámec: Eurosystém obmedzí podiel aktív vydaných subjektmi s veľkou uhlíkovou stopou, ktoré môžu jednotlivé protistrany použiť ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému. Cieľom nového režimu limitov je znížiť klimatické finančné riziká v týchto operáciách. Eurosystém bude tieto limity najskôr uplatňovať len na obchodovateľné dlhové nástroje vydané podnikmi mimo finančného sektora (nefinančnými korporáciami). So zvyšovaním kvality klimatických údajov môžu byť do nového režimu limitov zaradené aj ďalšie triedy aktív. Očakáva sa, že toto opatrenie začne platiť pred koncom roka 2024, za predpokladu splnenia nevyhnutných technických predpokladov. Eurosystém režim limitov pred samotnou implementáciou otestuje s cieľom motivovať banky a ďalšie protistrany, aby sa na jeho zavedenie pripravili. Bližšie informácie vrátane harmonogramu budú oznámené neskôr.
  Od tohto roka bude Eurosystém na klimatické riziká navyše prihliadať aj pri revízii zrážok uplatňovaných na podnikové dlhopisy používané ako kolaterál. Zrážka predstavuje zníženie hodnoty kolaterálu v závislosti od jeho rizikovosti.
  Pri všetkých opatreniach zostane v každom prípade zabezpečená vysoká dostupnosť kolaterálu, aby bol naďalej zaručený účinný výkon menovej politiky.
 • Požiadavky na zverejňovanie klimatických informácií v prípade kolaterálu: Eurosystém bude ako kolaterál vo svojich úverových operáciách akceptovať len obchodovateľné aktíva a úverové pohľadávky podnikov a dlžníkov, ktorí dodržiavajú smernicu o vykazovaní podnikovej udržateľnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) (po jej plnej implementácii). Z dôvodu odloženia implementácie smernice CSRD by mali nové kritériá akceptovateľnosti platiť až od roku 2026.
  Táto požiadavka bude platiť pre všetky podniky, na ktoré sa vzťahuje smernica CSRD. Pomôže zvýšiť kvalitu zverejňovania informácií a dostupnosť lepších údajov pre finančné inštitúcie, investorov a občiansku spoločnosť.
  Rok pred samotnou implementáciou Eurosystém uskutoční testy s cieľom motivovať zainteresované strany, aby sa novým pravidlám včas prispôsobili.
  Na značnú časť aktív, ktoré je možné použiť ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, napríklad na cenné papiere kryté aktívami alebo kryté dlhopisy, sa však smernica CSRD nevzťahuje. V záujme adekvátneho posúdenia klimatických finančných rizík Eurosystém podporuje kvalitnejšie a harmonizované zverejňovanie klimatických údajov aj v prípade týchto aktív, pričom na presadenie tejto zmeny úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi.
 • Hodnotenie a riadenie rizík: Eurosystém bude pokračovať v zdokonaľovaní svojich nástrojov a kapacít v oblasti hodnotenia rizík s cieľom lepšie prihliadať na klimatické riziká. Analýzy ECB napríklad poukázali na to, že súčasné štandardy zverejňovania informácií i napriek pokroku na strane ratingových agentúr stále nie sú uspokojivé.
  V záujme zdokonalenia externého hodnotenia klimatických rizík bude Eurosystém na ratingové agentúry naliehať, aby boli v začleňovaní klimatických rizík do ich ratingov viac transparentné a vo svojich požiadavkách na zverejňovanie informácií o klimatických rizikách viac ambiciózne. Eurosystém v tejto záležitosti vedie nepretržitý dialóg s príslušnými orgánmi.
  Okrem toho Eurosystém prijal súbor jednotných minimálnych štandardov začleňovania klimatických rizík do ratingov interných systémov hodnotenia kreditného rizika používaných v národných centrálnych bankách, ktoré nadobudnú platnosť do konca roka 2024.

Rada guvernérov sa zaväzuje všetky uvedené opatrenia v budúcnosti pravidelne prehodnocovať. Na základe posúdenia ich účinnosti ich v prípade potreby môže upraviť, aby: 1) potvrdila, že aj naďalej plnia menovopolitické ciele, 2) zabezpečila – v medziach svojho mandátu – že príslušné opatrenia naďalej podporujú snahu o dekarbonizáciu v záujme plnenia cieľov Parížskej dohody a cieľov EÚ v oblasti klimatickej neutrality, 3) zohľadnila budúce zlepšovanie kvality klimatických údajov a modelovania klimatických rizík, prípadne zmeny platných predpisov, a 4) reagovala – v medziach svojho mandátu cenovej stability – na dodatočné environmentálne výzvy.

Na riešení klimatických rizík sa musia podieľať aj podniky a vlády, a to zvyšovaním kvality zverejňovania informácií a plnením svojich záväzkov pri znižovaní uhlíkových emisií.

Vyššie uvedené rozhodnutia sú súčasťou klimatického akčného plánu, ktorý bol oznámený v júli 2021. Aktivity ECB v tejto oblasti prebiehajú podľa klimatického plánu, ktorý sa môže meniť v závislosti od prípadných úprav harmonogramu v legislatíve EÚ.

ECB na aspekty klimatických zmien prihliada aj v oblastiach jej pôsobnosti mimo menovej politiky, napríklad v rámci bankového dohľadu, finančnej stability, ekonomickej analýzy, štatistických údajov a podnikovej udržateľnosti. Cieľom tohto záväzku je prispieť k skutočnej zmene tromi spôsobmi: 1) riadením a zmierňovaním finančného rizika spojeného s klimatickými zmenami a vyhodnocovaním jeho ekonomického dosahu, 2) podporou udržateľného financovania s cieľom prispieť k riadenému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, a 3) zdieľaním našich odborných znalostí v záujme podpory rozsiahlejších zmien ekonomického správania.

Prehľad prebiehajúcich opatrení sa nachádza v klimatickej agende ECB (príloha).

Kontaktná osoba pre médiá: Daniel Weber, tel.: +49 172 8344 539.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá