Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
 • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB sper turpmākus soļus, lai ietvertu klimata pārmaiņu apsvērumus savās monetārās politikas operācijās

2022. gada 4. jūlijā

 • ECB paredz ņemt vērā klimata pārmaiņas uzņēmumu obligāciju iegāžu, nodrošinājuma sistēmas, informācijas atklāšanas prasību un risku pārvaldības jomā atbilstoši tās klimata pārmaiņu rīcības plānam.
 • Tiks veikti pasākumi, lai mazinātu ar klimata pārmaiņām saistītos finanšu riskus Eurosistēmas bilancē, uzlabotu caurredzamību un veicinātu pāreju uz zaļo saimniekošanu.
 • Pasākumi tiks regulāri pārskatīti, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti un atbilst Parīzes vienošanās mērķiem un ES klimatneitralitātes mērķiem.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma lēmumu spert tālākus soļus, lai iekļautu klimata pārmaiņu apsvērumus Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā. Tā nolēma pielāgot uzņēmumu obligāciju turējumus Eurosistēmas monetārās politikas portfeļos un nodrošinājuma sistēmā, ieviest ar klimata pārmaiņām saistītas informācijas atklāšanas prasības un uzlabot savu risku pārvaldības praksi.

Šie pasākumi izstrādāti pilnīgā saskaņā ar Eurosistēmas galveno mērķi – saglabāt cenu stabilitāti. Tie tiek veikti, lai vairāk ņemtu vērā ar klimata pārmaiņām saistītos finanšu riskus Eurosistēmas bilancē, kā arī, domājot par mūsu sekundāro mērķi, lai veicinātu pāreju uz zaļo saimniekošanu atbilstoši ES klimatneitralitātes mērķiem. Turklāt mūsu veiktie pasākumi rada uzņēmumiem un finanšu iestādēm stimulu uzlabot caurredzamību attiecībā uz oglekļa emisijām un tās samazināt.

"Pieņemot šos lēmumus, mēs no apņemšanās cīnīties pret klimata pārmaiņām pārejam pie reāliem darbiem," norādīja ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Savu pilnvaru ietvaros speram turpmākus konkrētus soļus, lai ietvertu klimata pārmaiņu apsvērumus mūsu monetārās politikas operācijās. Un mūsu nepārtrauktā attīstībā esošās klimata pārmaiņu programmas ietvaros sekos tālāki soļi, lai saskaņotu mūsu darbību ar Parīzes nolīguma mērķiem."

Pieņemts lēmums veikt šādus konkrētus pasākumus.

 • Uzņēmumu obligāciju turējumi. Eurosistēma paredz pakāpeniski dekarbonizēt uzņēmumu obligāciju turējumus, nodrošinot atbilstību Parīzes nolīguma mērķiem. Lai to panāktu, Eurosistēma šajos turējumos arvien vairāk iekļaus emitentus ar labākiem klimata rādītājiem, atkārtoti ieguldot nākamajos gados gaidāmā būtiskā dzēsto vērtspapīru apjoma pamatsummas. Labākus klimata rādītājus novērtēs pēc zemākām siltumnīcefekta gāzu emisijām, vērienīgākiem oglekļa emisiju samazināšanas mērķiem un labāku ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšanu.
  Šāda pieeja nozīmē, ka Eurosistēmas bilancē palielināsies labākus klimata rādītājus sasniegušo uzņēmumu emitēto akciju īpatsvars, salīdzinot ar akcijām, kuras emitējuši uzņēmumi ar sliktākiem klimata rādītājiem. Tādējādi Eurosistēmas bilancē mazināsies ar klimata pārmaiņām saistītie finanšu riski. Tas arī radīs stimulus emitentiem uzlabot informācijas atklāšanu un nākotnē mazināt oglekļa emisijas.
  ECB paredz sākt īstenot šos pasākumus ar 2022. gada oktobri. Sīkāka informācija tiks sniegta īsi pirms tam. 2023. gada 1. ceturksnī ECB sāks regulāri publicēt ar klimata pārmaiņām saistīto informāciju attiecībā uz uzņēmumu obligācijām.
  Jebkurā gadījumā uzņēmumu obligāciju iegāžu apjoms arī turpmāk tiks noteikts, balstoties vienīgi uz monetārās politikas apsvērumiem un to lomu ECB inflācijas mērķa sasniegšanā.
 • Nodrošinājuma sistēma. Eurosistēma ierobežos iestāžu ar lielu oglekļa pēdas nospiedumu emitēto aktīvu īpatsvaru, ko atsevišķi darījuma partneri varēs sniegt kā nodrošinājumu, aizņemoties no Eurosistēmas. Jaunā ierobežojumu režīma mērķis ir samazināt ar klimata pārmaiņām saistītos finanšu riskus Eurosistēmas kredītoperācijās. Sākumā Eurosistēma šādus ierobežojumus piemēros tikai tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējuši uzņēmumi ārpus finanšu sektora (nefinanšu sabiedrības). Uzlabojoties ar klimata pārmaiņām saistīto datu kvalitātei, jaunajā ierobežojumu režīmā varēs iekļaut arī citas aktīvu kategorijas. ECB paredz uzsākt šā pasākuma īstenošanu līdz 2024. gada beigām, ja būs izpildīti nepieciešamie tehniskie priekšnoteikumi. Lai mudinātu bankas un citus darījuma partnerus laikus sagatavoties, Eurosistēma pirms faktiskās ierobežojumu režīma ieviešanas veiks tā testēšanu. Sīkāku informāciju, t.sk. laika grafiku, sniegsim vēlāk.
  Turklāt, sākot ar šo gadu, Eurosistēma ņems vērā klimata pārmaiņu riskus, pārskatot nodrošinājuma diskontus, kas tiek piemēroti uzņēmumu obligācijām, izmantojot tās kā nodrošinājumu. Nodrošinājuma diskonts ir nodrošinājumam piemērotais vērtības samazinājums, kas balstās uz tā riska pakāpi.
  Jebkurā gadījumā visi pasākumi nodrošinās, ka joprojām pieejams pietiekams nodrošinājums, lai arī turpmāk būtu iespējams efektīvi īstenot monetāro politiku.
 • Ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšana attiecībā uz nodrošinājumu. Eurosistēma kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās pieņems tikai tādu uzņēmumu un debitoru tirgojamos aktīvus un kredītprasības, kuri atbilst uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvai (kad šī direktīva būs pilnībā ieviesta). Tā kā uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvas īstenošana ir atlikta, gaidāms, ka jaunie atbilstības kritēriji tiks piemēroti ar 2026. gadu.
  Šī prasība tiks piemērota visiem uzņēmumiem, uz kuriem attieksies uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīva. Tā palīdzēs uzlabot informācijas atklāšanu un nodrošinās finanšu iestādēm, ieguldītājiem un pilsoniskajai sabiedrībai labākus datus.
  Lai mudinātu iesaistītās puses laikus nodrošināt atbilstību jaunajiem noteikumiem, ECB gadu pirms faktiskās īstenošanas veiks testēšanu.
  Taču uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīva neaptver būtisku daļu aktīvu, ko iespējams izmantot kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās, piemēram, ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus un nodrošinātās obligācijas. Lai panāktu ar klimata pārmaiņām saistīto finanšu risku atbilstošu novērtējumu arī attiecībā uz šiem aktīviem, Eurosistēma atbalsta uzlabotu un saskaņotu ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšanu par šiem aktīviem un, darbojoties kā katalizators, ciešā sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm strādā pie tā, lai tiktu ieviestas attiecīgas pārmaiņas.
 • Risku novērtējums un pārvaldība. Eurosistēma turpmāk uzlabos risku novērtēšanas instrumentus un spējas, lai labāk aptvertu ar klimata pārmaiņām saistītos riskus. Piemēram, ECB analīze rāda, ka, neraugoties uz reitingu aģentūru jau panākto progresu, pašreizējie informācijas atklāšanas standarti joprojām ir neapmierinoši.
  Lai uzlabotu ar klimata pārmaiņām saistīto risku ārējo novērtējumu, Eurosistēma mudinās reitingu aģentūras uzlabot caurredzamību attiecībā uz to, kā tās iekļauj reitingos klimata riskus, un noteikt vērienīgākas informācijas atklāšanas prasības klimata pārmaiņu risku jomā. Eurosistēma šajā jautājumā veido ciešu dialogu ar attiecīgajām iestādēm.
  Turklāt Eurosistēma vienojās par vienotu obligāto standartu kopumu attiecībā uz to, kā nacionālo centrālo banku iekšējām kredītnovērtējuma sistēmām savos reitingos jāiekļauj ar klimata pārmaiņām saistītie riski. Šie standarti stāsies spēkā līdz 2024. gada beigām.

Raugoties nākotnē, Padome apņēmusies regulāri pārskatīt visus iepriekš izklāstītos pasākumus. Tā novērtēs to ietekmi un vajadzības gadījumā pielāgos tos, lai 1) panāktu, ka tie joprojām atbilst monetārās politikas mērķiem, 2) savu pilnvaru ietvaros nodrošinātu, ka attiecīgie pasākumi turpina veicināt dekarbonizācijas procesu, sasniedzot Parīzes vienošanās mērķus un ES klimatneitralitātes mērķus, 3) reaģētu uz klimata datu un klimata risku modeļu uzlabošanos nākotnē vai regulējuma pārmaiņām un 4) risinātu citas vides aizsardzības problēmas atbilstoši savam uzdevumam nodrošina cenu stabilitāti.

Uzņēmumiem un valdībām jādod savs ieguldījums klimata pārmaiņu risku novēršanā, uzlabojot informācijas atklāšanu un pildot savas saistības samazināt oglekļa emisijas.

Iepriekš aprakstītie lēmumi ir daļa no 2021. gada jūlijā publiskotā klimata pārmaiņu rīcības plāna. ECB darbs noris saskaņā ar klimata pārmaiņu ceļvedi. To, iespējams, vajadzēs koriģēt, ja mainīsies ES tiesību aktos noteiktie termiņi.

ECB ietvērusi ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus arī savās ar monetāro politiku nesaistītajās darbības jomās, t.sk. banku uzraudzības, finanšu stabilitātes, tautsaimniecības analīzes, statistisko datu un uzņēmējdarbības ilgtspējas jomā. Ar šo apņemšanos mēs vēlamies panākt reālas pārmaiņas trijos veidos: 1) pārvaldot un mazinot klimata pārmaiņu radītos finanšu riskus un novērtējot to ekonomisko ietekmi, 2) veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, lai atbalstītu sakārtotu pāreju uz mazoglekļa tautsaimniecību, un 3) daloties pieredzē, lai palīdzētu veicināt plašākas ekonomiskās uzvedības pārmaiņas.

Pārskats par jau notiekošajiem pasākumiem sniegts ECB mēroga klimata programmā (sk. pielikumu).

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Daniela Vēbera (Daniel Weber; tālr.: +49 172 8344 539).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Annexes
4 July 2022