Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
 • COMUNICAT DE PRESĂ

BCE întreprinde măsuri suplimentare pentru a integra aspecte referitoare la schimbările climatice în operațiunile sale de politică monetară

4 iulie 2022

 • BCE va lua în considerare schimbările climatice în achizițiile sale de obligațiuni corporative, în cadrul de garantare, în cerințele de informare și în gestionarea riscurilor, în concordanță cu planul său de acțiune climatică
 • Aceste măsuri au ca scop reducerea riscului financiar asociat schimbărilor climatice în bilanțul Eurosistemului, încurajarea transparenței și sprijinirea tranziției ecologice a economiei
 • Măsurile vor fi revizuite periodic pentru a se stabili dacă sunt adecvate scopului și aliniate cu obiectivele Acordului de la Paris și cu cele privind neutralitatea climatică de la nivelul UE

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să întreprindă măsuri suplimentare pentru a include considerente referitoare la schimbările climatice în cadrul de politică monetară al Eurosistemului. Acesta a decis să ajusteze deținerile de obligațiuni corporative în portofoliile de politică monetară ale Eurosistemului și cadrul său de garantare, să introducă cerințe de publicare referitoare la schimbările climatice și să își îmbunătățească practicile de gestionare a riscurilor.

Aceste măsuri sunt elaborate în conformitate deplină cu obiectivul principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor. Scopul acestora este de a reflecta mai bine riscul financiar asociat schimbărilor climatice în bilanțul Eurosistemului și, în ceea ce privește obiectivul nostru secundar, de a susține tranziția ecologică a economiei, în concordanță cu obiectivele privind neutralitatea climatică ale UE. Totodată, măsurile noastre oferă stimulente societăților comerciale și instituțiilor financiare pentru a fi mai transparente în privința emisiilor lor de carbon și pentru reducerea acestora.

„Prin aceste decizii, transpunem angajamentul nostru de combatere a schimbărilor climatice în acțiuni reale”, afirmă Christine Lagarde, președinta BCE. „În cadrul mandatului nostru, continuăm să adoptăm măsuri concrete care vizează integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în operațiunile noastre de politică monetară. Și, ca parte a agendei noastre climatice în continuă evoluție, vor exista mai multe măsuri de aliniere a activităților noastre cu obiectivele Acordului de la Paris.”

Au fost adoptate următoarele măsuri concrete:

 • Deținerile de obligațiuni corporative: Eurosistemul are ca obiectiv decarbonizarea treptată a deținerilor sale de obligațiuni corporative, într-o direcție aliniată cu obiectivele Acordului de la Paris. În acest scop, Eurosistemul va orienta aceste dețineri către emitenții cu o performanță climatică mai bună, prin reinvestirea răscumpărărilor considerabile anticipate în următorii ani. Performanța climatică mai bună va fi măsurată în raport cu emisii mai reduse de gaze cu efect de seră, obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor de carbon și raportări mai bune în privința aspectelor climatice.
  Această orientare înseamnă că se va majora proporția de active din bilanțul Eurosistemului emise de societățile comerciale cu o performanță climatică mai bună, comparativ cu proporția de active emise de societăți comerciale cu o performanță climatică mai slabă. Scopul este de a atenua riscurile financiare legate de schimbările climatice în bilanțul Eurosistemului. Totodată, orientarea oferă stimulente emitenților pentru a-și îmbunătăți raportarea și a-și reduce emisiile de carbon în viitor.
  BCE anticipează că măsurile se vor aplica începând din octombrie 2022, detalii în acest sens urmând a fi publicate cu scurt timp înainte de această dată. Începând din primul trimestru al anului 2023, BCE va începe să publice periodic informații legate de schimbările climatice în privința deținerilor de obligațiuni corporative.
  În orice caz, volumul achizițiilor de obligațiuni corporative va continua să fie determinat exclusiv de considerente de politică monetară și de rolul lor în atingerea țintei inflației stabilite de BCE.
 • Cadrul de garantare: Eurosistemul va limita proporția de active emise de entități cu o amprentă de carbon ridicată care pot fi utilizate ca garanție de contrapartide individuale în momentul în care acestea se împrumută din cadrul Eurosistemului. Noul regim privind limitele vizează reducerea riscurilor financiare legate de schimbările climatice în operațiunile de creditare ale Eurosistemului. Inițial, Eurosistemul va aplica astfel de limite numai în privința titlurilor de natura datoriei tranzacționabile emise de societăți comerciale din afara sectorului financiar (societăți nefinanciare). Clasele suplimentare de active pot, la rândul lor, să intre sub incidența noului regim privind limitele, pe măsură ce calitatea datelor climatice se îmbunătățește. Se anticipează că măsura se va aplica înainte de finalul anului 2024, cu condiția să se instituie precondițiile tehnice necesare. Pentru a încuraja băncile și alte contrapartide să se pregătească din timp, Eurosistemul va desfășura testări ale regimului privind limitele, anterior implementării sale efective. La momentul oportun, vor fi comunicate detalii suplimentare, inclusiv calendarul.
  Totodată, începând cu acest an, Eurosistemul va lua în considerare riscurile legate de schimbările climatice în momentul în care va revizui marjele de ajustare a valorii aplicate obligațiunilor corporative utilizate drept garanție. Marjele de ajustare a valorii reprezintă reduceri aplicate valorii unei garanții, în funcție de nivelul de risc al acesteia.
  În orice caz, toate măsurile vor asigura disponibilitatea unei garanții ample, care să permită implementarea eficientă a politicii monetare.
 • Cerințele de raportare privind schimbările climatice, aplicabile garanțiilor: Eurosistemul va accepta drept garanții în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului numai active tranzacționabile și creanțe private de la societăți comerciale și debitori care respectă Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), odată ce aceasta va fi pusă integral în aplicare. Întrucât punerea în aplicare a CSRD a fost întârziată, se anticipează că noile criterii de eligibilitate se vor aplica începând cu anul 2026.
  Această cerință se va aplica tuturor societăților comerciale care intră sub incidența CSRD și va contribui la îmbunătățirea raportărilor și la generarea de date mai bune pentru instituțiile financiare, investitori și societatea civilă.
  Pentru a încuraja părțile interesate să se alinieze din timp la noile norme, BCE va desfășura exerciții de testare cu un an înainte de punerea efectivă în aplicare.
  Cu toate acestea, o proporție semnificativă din activele care pot fi utilizate drept garanție în operațiunile de creditare ale Eurosistemului, precum titlurile garantate cu active și obligațiunile garantate, nu intră sub incidența CSRD. Pentru a asigura evaluarea adecvată a riscurilor financiare legate de schimbările climatice și pentru aceste categorii de active, Eurosistemul susține raportările mai bune și armonizate ale datelor climatice aferente acestora și, în calitate de catalizator, colaborează îndeaproape cu autoritățile relevante pentru ca acest lucru să devină o realitate.
 • Evaluarea și gestionarea riscurilor: Eurosistemul va continua să își îmbunătățească instrumentele și capacitățile de evaluare a riscurilor pentru a include mai bine riscurile asociate schimbărilor climatice. De exemplu, analiza BCE a evidențiat faptul că, deși agențiile de rating au înregistrat unele progrese, standardele de raportare existente nu sunt încă satisfăcătoare.
  Pentru a îmbunătăți evaluarea externă a riscurilor legate de schimbările climatice, Eurosistemul va îndemna agențiile de rating să fie mai transparente în privința modului în care integrează riscurile legate de schimbările climatice în ratingurile lor și să fie mai ambițioase în privința cerințelor lor de raportare pe marginea riscurilor legate de schimbările climatice. Eurosistemul poartă un dialog strâns cu autoritățile relevante în această privință.
  Totodată, Eurosistemul a convenit asupra unui set de standarde minime comune privind modul în care sistemele interne de evaluare a creditului utilizate de băncile centrale naționale ar trebui să includă riscurile legate de schimbările climatice în ratingurile lor. Aceste standarde vor intra în vigoare până la finalul anului 2024.

Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor s-a angajat să revizuiască periodic toate măsurile prezentate mai sus. Acesta va evalua efectele lor și le va adapta, dacă este necesar: (1) pentru a confirma că îndeplinesc în continuare obiectivele de politică monetară; (2) pentru a asigura, în limitele mandatului său, că măsurile relevante continuă să sprijine orientarea în direcția decarbonizării în scopul de a îndeplini obiectivele prevăzute în Acordul de la Paris și obiectivele UE privind neutralitatea climatică; (3) pentru a răspunde la îmbunătățirile viitoare ale modelării datelor climatice și a riscurilor climatice sau la modificările reglementărilor; și (4) pentru a aborda provocările suplimentare de mediu, în limitele mandatului său privind stabilitatea prețurilor.

Societățile comerciale și guvernele trebuie să își aducă contribuția la combaterea schimbărilor climatice, îmbunătățind raportările și respectându-și angajamentele de a reduce emisiile de carbon.

Deciziile descrise mai sus fac parte din planul de acțiune climatică anunțat în iulie 2021. Activitatea BCE evoluează astfel cum s-a specificat în foaia de parcurs privind schimbările climatice și poate fi necesar să fie aliniată, dacă și când se va schimba calendarul legislației UE.

De asemenea, BCE include considerații privind schimbările climatice în domeniile sale de activitate, pe lângă politica monetară, inclusiv supravegherea bancară, stabilitatea financiară, analiza economică, datele statistice și sustenabilitatea întreprinderilor. Prin acest angajament, ne propunem să generăm un impact real în trei moduri: (1) prin gestionarea și atenuarea riscului financiar al schimbărilor climatice și evaluarea impactului său economic; (2) prin promovarea unei finanțări durabile în scopul de a susține o tranziție ordinată către o economie cu emisii reduse de carbon; și (3) prin împărtășirea expertizei noastre în scopul de a contribui la promovarea unor schimbări mai ample ale comportamentului economic.

Prezentarea generală a acțiunilor aflate în desfășurare este disponibilă în agenda climatică la nivelul BCE (a se vedea anexa).

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Daniel Weber, tel.: +49 172 8344 539.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media
Annexes
4 July 2022