Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
 • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC podejmuje dalsze działania w procesie włączania kwestii zmiany klimatu do swoich operacji polityki pieniężnej

4 lipca 2022

 • EBC zamierza uwzględniać kwestie związane ze zmianą klimatu w skupie obligacji przedsiębiorstw, zasadach dotyczących zabezpieczeń, wymogach informacyjnych i zarządzaniu ryzykiem, zgodnie ze swoim planem działań klimatycznych.
 • Cele wprowadzanych środków to: zmniejszenie w bilansie Eurosystemu ryzyka finansowego związanego ze zmianą klimatu, zachęcanie do przejrzystości oraz wspieranie ekologicznej transformacji gospodarki.
 • Środki mają być regularnie sprawdzane pod kątem ich dopasowania do celów oraz zgodności z założeniami porozumienia paryskiego i unijnymi celami neutralności klimatycznej.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła decyzję o dalszych krokach w celu włączenia problematyki zmiany klimatu do ram polityki pieniężnej Eurosystemu. Postanowiła dostosować zasoby obligacji przedsiębiorstw w portfelach Eurosystemu utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej i zasady dotyczące zabezpieczeń, wprowadzić wymogi ujawniania informacji związanych z klimatem oraz wzmocnić swoje praktyki zarządzania ryzykiem.

Te środki opracowano z zachowaniem pełnej zgodności z głównym celem Eurosystemu, którym jest utrzymywanie stabilności cen. Mają one skuteczniej uwzględnić związane z klimatem ryzyko finansowe w bilansie Eurosystemu, a także – w odniesieniu do naszego celu dodatkowego – pomóc w przechodzeniu na zieloną gospodarkę zgodnie z unijnymi założeniami neutralności klimatycznej. Ponadto obejmują zachętę dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych do większej przejrzystości w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz do ograniczania emisji.

„Tymi decyzjami przechodzimy od zobowiązania na rzecz walki ze zmianą klimatu do rzeczywistych działań”, powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „W ramach naszego mandatu czynimy kolejne konkretne kroki, żeby uwzględnić zmianę klimatu w naszych operacjach polityki pieniężnej. Ponadto w dynamicznej agendzie klimatycznej EBC są kolejne kroki dostosowywania naszych działań do celów porozumienia paryskiego”.

Przyjęto następujące środki szczegółowe:

 • Zasoby obligacji przedsiębiorstw: Eurosystem zamierza przeprowadzić stopniową dekarbonizację swoich zasobów obligacji przedsiębiorstw, podążając ścieżką wytyczoną przez cele porozumienia paryskiego. W tym celu Eurosystem będzie przekształcać te zasoby na rzecz emitentów o lepszym oddziaływaniu na klimat przez reinwestowanie znacznych spłat kapitału zapadających w nadchodzących latach. Miarami lepszego oddziaływania na klimat będą niższe emisje gazów cieplarnianych, bardziej ambitne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz skuteczniejsze ujawnianie informacji dotyczących klimatu.
  Przekształcanie oznacza tu zwiększanie w bilansie Eurosystemu udziału aktywów emitowanych przez przedsiębiorstwa o lepszym oddziaływaniu na klimat w stosunku do udziału przedsiębiorstw o gorszych wynikach w tym obszarze. Ma ono na celu ograniczenie ryzyk finansowych związanych z klimatem w bilansie Eurosystemu. Zachęca także emitentów do poprawy ujawnianych informacji oraz redukcji emisji dwutlenku węgla w przyszłości.
  EBC przewiduje, że te środki zaczną obowiązywać od października 2022. Szczegółowe informacje na ich temat zostaną przekazane bezpośrednio przed tym terminem. Od pierwszego kwartału 2023 EBC będzie regularnie publikować dane klimatyczne dotyczące zasobów obligacji przedsiębiorstw.
  W każdym razie wolumen skupu takich obligacji będzie nadal zależeć wyłącznie od względów polityki pieniężnej i ich roli w osiąganiu celu inflacyjnego EBC.
 • Zasady dotyczące zabezpieczeń: Eurosystem zmniejszy udział aktywów emitowanych przez podmioty z dużym śladem węglowym, które indywidualni kontrahenci mogą wnosić jako zabezpieczenia przy zaciąganiu pożyczek od Eurosystemu. Nowy system limitów ma na celu ograniczenie ryzyk finansowych związanych z klimatem w operacjach kredytowych Eurosystemu. Początkowo Eurosystem będzie stosować takie limity tylko w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego (przedsiębiorstwa niefinansowe). Nowym systemem limitów mogą zostać objęte także dodatkowe klasy aktywów, gdy poprawi się jakość danych klimatycznych. Przewiduje się, że ten środek zacznie obowiązywać przed końcem 2024, o ile spełnione zostanę niezbędne warunki techniczne. Żeby zachęcić banki i innych kontrahentów do wcześniejszego przygotowania się, Eurosystem przeprowadzi testy systemu limitów przez jego właściwym wdrożeniem. Szczegółowe informacje, w tym harmonogram wdrażania, zostaną podane w późniejszym terminie.
  Dodatkowo Eurosystem będzie – od bieżącego roku – uwzględniać ryzyka klimatyczne przy weryfikacji redukcji wartości w wycenie (haircut) obligacji przedsiębiorstw wykorzystywanych jako zabezpieczenia. Te redukcje stosuje się do wartości zabezpieczenia w zależności od jego ryzykowności.
  W każdym razie wszystkie stosowane środki zagwarantują dostępność dużego zasobu zabezpieczeń, dzięki czemu polityka pieniężna będzie nadal wdrażana skutecznie.
 • Wymogi ujawniania informacji związanych z klimatem dotyczące zabezpieczeń: Jako zabezpieczenie w swoich operacjach kredytowych Eurosystem będzie akceptować jedynie aktywa rynkowe i należności kredytowe przedsiębiorstw i dłużników, którzy będę przestrzegać dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), po jej pełnym wdrożeniu. Ponieważ nastąpiło opóźnienie we wprowadzeniu tej dyrektywy, przewiduje się, że nowe kryteria kwalifikacji będą obowiązywać od 2026.
  Ten wymóg będzie mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw objętych zakresem dyrektywy. Dzięki niemu poprawią się ujawniane informacje, a także dane dla instytucji finansowych, inwestorów i społeczeństwa obywatelskiego.
  Żeby zachęcić zainteresowane podmioty do wcześniejszego dostosowania się do nowych przepisów, EBC przeprowadzi testy na rok przed ich właściwym wdrożeniem.
  Dyrektywie CSRD nie podlega jednak znaczna część aktywów, które można wnosić jako zabezpieczenia w operacjach kredytowych Eurosystemu, np. papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub obligacje zabezpieczone. Żeby zapewnić odpowiednią ocenę ryzyk finansowych związanych z klimatem również w odniesieniu do tych aktywów, Eurosystem zachęca do skuteczniejszego i zharmonizowanego ujawniania danych klimatycznych dla tych aktywów oraz, pobudzając do takich działań, ściśle współpracuje w tym celu z odpowiednimi organami.
 • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem: Eurosystem bardziej udoskonali swoje narzędzia i zdolności w zakresie oceny ryzyka, żeby skuteczniej uwzględniać ryzyka klimatyczne. Na przykład analiza EBC wykazała, że pomimo postępów osiągniętych przez agencje ratingowe obecne standardy ujawniania informacji nie są jeszcze zadowalające.
  Żeby poprawić zewnętrzną ocenę ryzyk klimatycznych, Eurosystem wezwie agencje ratingowe do większej przejrzystości co do sposobu, w jaki uwzględniają one ryzyka klimatyczne w swoich ratingach, oraz do stosowania ambitniejszych wymogów informacyjnych dotyczących ryzyk klimatycznych. Eurosystem prowadzi ścisły dialog w tej kwestii z odpowiednimi organami.
  Dodatkowo Eurosystem uzgodnił zestaw wspólnych minimalnych standardów dotyczących sposobu, w jaki wewnętrzne systemy oceny jakości kredytowej stosowane w krajowych bankach centralnych powinny uwzględniać ryzyka klimatyczne przy określaniu ratingów. Te standardy wejdą w życie pod koniec 2024.

W dalszej perspektywie Rada Prezesów zobowiązuje się do prowadzenia regularnych przeglądów dotyczących wszystkich powyższych środków. Będzie oceniać ich skutki i, w razie konieczności, wprowadzać w nich dostosowania, żeby: 1) potwierdzić, że nadal są zgodne z założeniami polityki pieniężnej; 2) zapewnić – w ramach swojego mandatu – by odpowiednie środki nadal podtrzymywały ścieżkę dekarbonizacji zmierzającą do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego oraz realizacji założeń neutralności klimatycznej UE; 3) reagować na przyszłe ulepszenia danych klimatycznych i modeli uwzględniania ryzyka klimatycznego bądź zmiany regulacyjne; oraz 4) sprostać dodatkowym wyzwaniom środowiskowym, w ramach swojego mandatu dotyczącego stabilności cen.

Przedsiębiorstwa i rządy muszą wnieść swój wkład w przeciwdziałanie ryzykom klimatycznym przez poprawę ujawniania informacji i wypełnienie zobowiązań dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wyżej opisane decyzje są częścią planu działań klimatycznych ogłoszonego w lipcu 2021. Prace EBC postępują zgodnie z programem działań klimatycznych, lecz mogą być skorygowane w przypadku zmian w harmonogramie prawodawczym UE.

EBC uwzględnia problematykę zmiany klimatu nie tylko w polityce pieniężnej, ale także w innych obszarach swojej działalności, takich jak nadzór nad bankami, stabilność finansowa, analiza ekonomiczna, dane statystyczne i zrównoważony rozwój organizacji. Dążymy przy tym do dokonania rzeczywistej zmiany na trzech płaszczyznach: 1) przez zarządzanie ryzykami finansowymi związanymi ze zmianą klimatu, łagodzenie tych ryzyk oraz ocenę ich skutków gospodarczych, 2) przez promowanie zrównoważonego finansowania na rzecz sprawnego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz 3) przez wymianę wiedzy fachowej w celu propagowania szeroko zakrojonych zmian w zachowaniach uczestników życia gospodarczego.

Przegląd obecnych działań znajduje się w agendzie klimatycznej EBC (zob. załącznik).

Kontakt z mediami: Daniel Weber, tel.: +49 172 8344 539.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
Annexes
4 July 2022