Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ предприема още стъпки за включване на изменението на климата в операциите по паричната политика

4 юли 2022 г.

 • ЕЦБ ще взема предвид изменението на климата при своите покупки на корпоративни облигации, в рамката за обезпеченията, изискванията за оповестяване и управлението на риска, в съответствие с плана за действие във връзка с климата
 • Мерките имат за цел да редуцират финансовия риск, свързан с изменението на климата, в баланса на Евросистемата, да стимулират прозрачността и да подпомогнат зеления преход на икономиката
 • Мерките ще бъдат преразглеждани редовно, за да се провери дали са целесъобразни и съзвучни с целите на Парижкото споразумение и целите на ЕС за климатична неутралност

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да предприеме по-нататъшни стъпки за отразяване на съображения, свързани с изменението на климата, в рамката на паричната политика на Евросистемата. Той взе решение да внесе промени в наличностите на корпоративни облигации в портфейлите на Евросистемата по паричната политика и в нейната рамка за обезпеченията, да въведе свързани с климата изисквания за оповестяване и да усъвършенства практиките си за управление на риска.

Тези мерки са разработени в пълно съответствие с първостепенната цел на Евросистемата за поддържане на ценова стабилност. Целта им е свързаният с климата финансов риск да бъде отразен по-добре в баланса на Евросистемата и, във връзка с втората ни цел, да бъде подпомогнат зеленият преход на икономиката в съответствие с целите на ЕС за климатична неутралност. Освен това мерките ни насърчават фирмите и финансовите институции да осигуряват повече прозрачност за въглеродните си емисии и да ги редуцират.

„Чрез тези решения преобразуваме решимостта си за борба с изменението на климата в реални действия“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „В рамките на мандата си предприемаме нови конкретни стъпки за включване на изменението на климата в операциите ни по паричната политика. А като част от нашата развиваща се програма във връзка с климата са предвидени и други стъпки за съобразяване на дейностите ни с целите на Парижкото споразумение.“

Взето е решение за следните конкретни мерки:

 • Наличности от корпоративни облигации: Евросистемата цели да премахне постепенно въглеродния отпечатък на наличностите си от корпоративни облигации, като пътят за постигането на това е в съзвучие с целите на Парижкото споразумение. С оглед на това Евросистемата ще пренасочва тези наличности повече към емитенти с по-добри резултати по отношение на климата посредством реинвестиции на значителните по размер погашения, очаквани през следващите години. По-добрите резултати по отношение на климата ще се преценяват чрез показатели като по-ниски емисии на парникови газове, по-амбициозни цели за намаляване на въглеродния отпечатък и по-качествено оповестяване във връзка с климата.
  Пренасочването означава, че делът в баланса на Евросистемата на активи, емитирани от предприятия с по-добри резултати по отношение на климата, ще нарасне спрямо този на предприятия с по-слаби такива резултати. Целта е да се редуцират свързаните с климата финансови рискове в баланса на Евросистемата. Освен това по този начин се стимулират емитентите да подобрят оповестяването си и да намалят за в бъдеще въглеродните си емисии.
  ЕЦБ предвижда тези мерки да се прилагат от октомври 2022 г., като малко преди това ще бъдат съобщени повече подробности . От първото тримесечие на 2023г. ЕЦБ ще започне да публикува редовно свързана с климата информация за наличностите от корпоративни облигации.
  Във всеки случай, обемът на покупките на корпоративни облигации все така ще се определя единствено от съображения, свързани с паричната политика, и с тяхната роля за постигането на инфлационната цел на ЕЦБ.
 • Рамка за обезпеченията: Евросистемата ще ограничи дела на активите, емитирани от лица с висок въглероден отпечатък, които могат да бъдат представяни като обезпечение от отделни контрагенти при заемане на средства от нея. Новият режим на лимити има за цел да редуцира свързаните с климата финансови рискове в кредитните операции на Евросистемата. Първоначално Евросистемата ще прилага такива лимити само по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани от предприятия извън финансовия сектор (нефинансови предприятия). Възможно е и други класове активи да бъдат включени в новия режим на лимити с подобряването на качеството на данните, свързани с климата. Очаква се мярката да бъде приложена преди края на 2024 г., при условие че са налице необходимите технически предпоставки. За да стимулира банките и други контрагенти да се подготвят отрано, Евросистемата ще проведе изпитания на режима на лимити преди реалното му въвеждане в действие. Своевременно ще бъдат публикувани повече подробности.
  В допълнение към това от тази година Евросистемата ще взема предвид рисковете, свързани с изменението на климата, при прегледа на дисконтирането, което се прилага към използваните като обезпечение корпоративни облигации. Дисконтирането представлява намаляване на стойността на обезпечението според това доколко то е рисково.
  Във всеки случай, всички мерки ще осигурят наличието на достатъчно обезпечения, за да може да продължи ефикасното прилагане на паричната политика.
 • Свързани с климата изисквания за оповестяване във връзка с обезпеченията: В кредитните си операции Евросистемата ще приема като обезпечение само търгуеми активи и кредитни вземания от предприятия и длъжници, които изпълняват Директивата за корпоративното отчитане във връзка с устойчивостта (след като тя бъде приложена изцяло). Тъй като прилагането на тази директива беше отложено, очаква се новите критерии за допустимост да влязат в сила от 2026 г.
  Изискването ще се отнася за всички предприятия, които попадат в обхвата на директивата. То ще допринесе за подобряване на оповестяването и за генерирането на по-качествени данни за финансовите институции, инвеститорите и гражданското общество.
  За да стимулира заинтересованите страни да спазят отрано новите правила, ЕЦБ ще проведе изпитания една година преди реалното им влизане в действие.
  Но значителна част от активите, които могат да бъдат предоставяни като обезпечение в кредитните операции на Евросистемата, като например обезпечените с активи ценни книжа и обезпечените облигации, не попадат в обхвата на Директивата за корпоративното отчитане във връзка с устойчивостта. За да осигури адекватна оценка на свързаните с климата финансови рискове и за тези активи, Евросистемата подкрепя по-добро и хармонизирано отчитане на свързаните с климата данни при тези активи и, действайки като катализатор, работи активно с релевантните органи за осъществяването на тази инициатива.
 • Оценка и управление на риска: Евросистемата ще продължи да усъвършенства инструментите и капацитета си за оценка, така че да включи в по-голяма степен свързаните с климата рискове. Така например, анализ на ЕЦБ показва, че независимо от вече постигнатия от агенциите за кредитен рейтинг напредък сегашните стандарти за оповестяване все още са незадоволителни.
  За да подобри външната оценка на свързаните с климата рискове, Евросистемата ще настоява агенциите за кредитен рейтинг да осигурят повече прозрачност как отчитат в своите рейтинги рисковете, свързани с климата, и да бъдат по-амбициозни в изискванията си за оповестяване на тези рискове. Евросистемата поддържа активен диалог по темата с релевантните органи.
  Наред с това Евросистемата постигна съгласие по редица общи минимални стандарти как вътрешните системи за кредитна оценка на националните централни банки следва да включат в рейтингите си свързаните с климата рискове. Тези стандарти ще влязат в сила до края на 2024 г.

Занапред Управителният съвет е поел ангажимент да подлага на редовен преглед всички гореописани мерки. Той ще оценява ефекта им и ще ги адаптира, ако е необходимо: 1) за да потвърди, че те все така изпълняват целите на паричната политика; 2) за да гарантира – в рамките на мандата си – че съответните мерки продължават да подпомагат тенденцията за намаляване на въглеродните емисии за постигане на целите на Парижкото споразумение и целите на ЕС за климатична неутралност; 3) за да реагира на бъдещо подобрение в данните за климата и моделирането на климатичния риск или на промени в нормативната уредба; и 4) за да предприеме мерки по отношение на нови екологични проблеми в рамките на мандата си за ценова стабилност.

Предприятията и правителствата трябва да изпълнят своята роля в справянето с климатичните рискове, като подобрят оповестяването и спазват ангажиментите си за намаляване на въглеродните емисии.

Гореописаните решения са част от плана за действие във връзка с климата, обявен през юли 2021 г. Работата на ЕЦБ напредва в съответствие с пътната карта за климата и може да се наложи да бъде съгласувана, ако и когато се промени графикът в законодателството на ЕС.

Освен това ЕЦБ включва съображенията, свързани с климата, в области на своята работа извън паричната политика: банков надзор, финансова стабилност, икономически анализ, статистически данни и институционална устойчивост. С този си ангажимент се стремим да постигнем действителна разлика по три начина: 1) като управляваме и редуцираме финансовия риск от изменението на климата и подлагаме на оценка икономическото му въздействие, 2) като насърчаваме устойчиво финансиране, така че да подпомогнем организиран преход към нисковъглеродна икономика и 3) като споделяме експертните си знания, за да допринесем за стимулирането на по-широки промени в икономическото поведение.

Обзор на текущите дейности е представен в програмата на ЕЦБ във връзка с климата (вижте приложението).

Медиите могат да се обръщат с въпроси към Даниел Вебер, тел.: +49 172 8344 539.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Annexes
4 July 2022