Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ представя план за действие за включване на съображения, свързани с изменението на климата, в стратегията на паричната ѝ политика

8 юли 2021 г.

  • Управителният съвет на ЕЦБ е твърдо решен:
  • да задълбочи отразяването на съображения, свързани с изменението на климата, в рамката на паричната политика;
  • да разшири аналитичния си капацитет в областта на макроикономическото моделиране, статистиката и паричната политика във връзка с изменението на климата;
  • да включи съображения, свързани с изменението на климата, в операциите по паричната политика в областите оповестяване, оценка на риска, рамка за обезпечения и покупки на активи от корпоративния сектор;
  • да прилага плана за действие съобразно напредъка по политиките и инициативите на ЕС в сферата на оповестяването и отчитането във връзка с екологичната устойчивост.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие всеобхватен план за действие с амбициозна пътна карта (вижте приложението) за по-пълноценно отчитане на съображения, свързани с изменението на климата, в рамката на политиката. С това решение Управителният съвет подчертава ангажимента си да отразява по-последователно съображенията за екологична устойчивост в паричната си политика. Решението идва след приключването на прегледа на стратегията през 2020—2021 г., в който централно място заемаха обсъжданията на изменението на климата и екологичната устойчивост.

Борбата с изменението на климата е задача, която стои пред целия свят, и приоритет в политиката на Европейския съюз. Въпреки че правителствата и парламентите носят основната отговорност за противодействието на изменението на климата, в границите на мандата си ЕЦБ признава необходимостта да включва по-активно съображения относно климата в рамката на политиката си. Изменението на климата и преходът към по-устойчива икономика се отразяват на перспективите за ценовата стабилност чрез въздействието си върху макроикономически показатели като инфлация, производство, заетост, лихвени проценти, инвестиции и производителност; финансовата стабилност; и трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това изменението на климата и преходът към нисковъгледорна икономика засягат стойността и рисковия профил на активите в баланса на Евросистемата, което може да доведе до нежелано натрупване на финансови рискове, свързани с климата.

С този план за действие ЕЦБ ще увеличи приноса си към усилията за справяне с изменението на климата в съответствие със задълженията си по Договорите на ЕС. Планът за действие се състои от мерки, с които се укрепват и разширяват текущите инициативи на Евросистемата да отчита по-добре съображенията, свързани с изменението на климата, с цел да се подготвят условията за промени в рамката за прилагане на паричната политика. По своя замисъл тези мерки ще бъдат съобразени с целта за поддържане на ценова стабилност и следва да отчитат последиците от изменението на климата с цел ефикасно разпределение на ресурсите. Новосъздаденият център на ЕЦБ за изменението на климата ще координира съответните дейности в рамките на институцията в тясно сътрудничество с Евросистемата. Тези дейности ще бъдат насочени към следните области:

Макроикономическо моделиране и оценка на последиците за трансмисионния механизъм на паричната политика. ЕЦБ ще ускори разработването на нови модели и ще извършва теоретични и емпирични анализи с цел да проследи как изменението на климата и свързаните с него политики за икономиката, финансовата система и трансмисионния механизъм на паричната политика въздействат посредством финансовите пазари и банковата система върху домакинствата и предприятията.

Статистически данни за анализи на рисковете, свързани с изменението на климата. ЕЦБ ще разработи нови експериментални показатели, обхващащи съответните „зелени“ финансови инструменти и въглеродния отпечатък на финансовите институции, както и експозициите им към физически рискове, свързани с климата. След това тези показатели ще бъдат усъвършенствани поетапно от 2022 г. насетне, в съответствие и с напредъка по политиките и инициативите на ЕС в областта на оповестяването и отчитането във връзка с екологичната устойчивост.

Оповестяването като изискване за допустимост на обезпечения и покупки на активи. ЕЦБ ще въведе изисквания за оповестяване за активи от частния сектор като нов критерий за допустимост или като основа за диференцирано третиране при обезпечения и покупки на активи. Тези изисквания ще бъдат съобразени с политиките и инициативите на ЕС в областта на оповестяването и отчитането във връзка с екологичната устойчивост и ще способстват за по-последователни практики за оповестяване на пазара, като същевременно се поддържа пропорционалност чрез приспособяване на изискванията за малки и средни предприятия ЕЦБ ще обяви подробен план през 2022 г.

Увеличаване на капацитета за оценка на риска. През 2022 г. ЕЦБ ще започне да извършва свързани с климата стрес тестове на баланса на Евросистемата с цел оценка на рисковата експозиция на Евросистемата към изменението на климата, като използва методологията на свързания с климата стрес тест, който ЕЦБ прилага за икономиката като цяло. Също така, ЕЦБ ще оценява дали агенциите за кредитен рейтинг, приети в рамката на Евросистемата за кредитна оценка, са оповестили необходимата информация, позволяваща да се установи как те отразяват в кредитните си рейтинги рисковете, свързани с изменението на климата. Освен това ЕЦБ ще обмисли разработване на минимални стандарти за включването на свързани с изменението на климата рискове във вътрешните си рейтинги.

Рамка за обезпечения. ЕЦБ ще отчита релевантните рискове, свързани с изменението на климата, в прегледа си на рамките за оценка и контрол на риска за активи, мобилизирани като обезпечение от контрагенти по кредитните операции на Евросистемата. Това ще гарантира, че в тях са отразени всички релевантни рискове, включително породените от изменението на климата. Освен това ЕЦБ ще продължи да следи структурните пазарни тенденции при продуктите за осигуряване на устойчивост и е в готовност да подкрепя иновации в областта на устойчивите финанси в рамките на мандата си – пример за това е решението ѝ да приема като обезпечение свързани с устойчивост облигации (вижте прессъобщението от 22 септември 2020 г.).

Покупки на активи от корпоративния сектор. ЕЦБ вече започна да отчита релевантните рискове, свързани с изменението на климата, в своите процедури за комплексна оценка при покупките на активи от корпоративния сектор в портфейлите си по паричната политика. В перспектива ЕЦБ ще коригира, в съответствие с мандата си, рамката, направляваща разпределението на покупките на корпоративни облигации, така че те да включват свързани с изменението на климата критерии. Критериите ще включват съгласуване на емитентите най-малко със законодателството на ЕС, прилагащо Парижкото споразумение, посредством свързани с изменението на климата показатели или поети от емитентите ангажименти за такива цели. Освен това ЕЦБ ще започне да оповестява свързана с климата информация за програмата за закупуване от корпоративния сектор (CSPP) най-късно през първото тримесечие на 2023 г. (в допълнение към оповестяванията по портфейлите, които не с свързани с паричната политика; вижте прессъобщението от 4 февруари 2021 г.).

Прилагането на плана за действие ще бъде съгласувано с напредъка по политиките и инициативите на ЕС в областта на оповестяването и отчитането във връзка с екологичната устойчивост, включително директивата за корпоративното отчитане във връзка с устойчивостта, Регламента за таксономията и Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Медиите могат да се обръщат с въпроси към Ева Тейлър, тел.: +49 69 1344 7162.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите