Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Организационните принципи на Евросистемата и на единния надзорен механизъм

За Евросистемата, при подобаващо съблюдаване на основния принцип на децентрализация:

Участие

Всички членове на Евросистемата и единния надзорен механизъм (ЕНМ) ще допринасят в стратегически и оперативен план за постигането на техните цели.

Сътрудничество

Всички членове на Евросистемата и ЕНМ ще изпълняват всички свои функции в дух на сътрудничество и екипност.

Прозрачност и отчетност

Всички членове на Евросистемата и ЕНМ ще действат по прозрачен начин и ще носят пълна отговорност за ефективното изпълнение на всички техни функции.

Разграничаване на европейските и националните дейности

Европейските дейности, изпълнявани от националните централни банки и националните компетентни органи, ще бъдат ясно посочени и разграничени от националните отговорности.

Сближаване и единство

Зачитайки правния статут на членовете си, Евросистемата ще действа като сближаваща и единна институция, а ЕНМ – като сближаваща и координирана институция. Те ще действат на екипен принцип и ще говорят с един глас, като ще се стремят да бъдат близо до гражданите на Европа.

Обмен на ресурси

Членовете на Евросистемата и на ЕНМ ще насърчават обмена на служители, експертни знания и опит.

Ефикасност и ефективност при вземането на решения

Всички процеси на обсъждане и вземане на решения, както в Евросистемата, така и в ЕНМ, ще бъдат подчинени на ефикасността и ефективността. Вземането на решения ще бъде съсредоточено върху анализи и доводи и ще се основава на изразяването на разнообразни мнения.

Ефективност на разходите, оценяване и методология

Членовете на Евросистемата и на ЕНМ ще управляват разумно всички ресурси и ще насърчават ефикасните и икономически ефективни решения във всички свои дейности. Евросистемата и ЕНМ ще разработят системи за контрол и показатели за измерване на резултатите, за да отчитат изпълнението на функциите си и съответствието им с целите. Ще бъдат доразработени и прилагани сравними методи за оценка и отчитане на разходите

Съгласуване на усилията и избягване на дублирането

Потенциални възможности за съгласуване на усилията и икономии от мащаба ще бъдат идентифицирани и използвани, доколкото е възможно, както в Евросистемата, така и в ЕНМ, като същевременно се съблюдава в пълна степен разделението между задачите по паричната политика и надзорните задачи. Ще се избягва излишното дублиране на труд и ресурси и прекомерната и неефективна координация. За тази цел усърдно ще бъдат търсени организационни възможности за осигуряване на ефикасност, ефективност и бърза реакция, като се ползват преимуществата на наличния опит чрез засилена употреба на съществуващите ресурси. По същите критерии ще се преценява възлагането на външни изпълнители на спомагателни за Евросистемата функции и дейности, като се вземат предвид съображенията за сигурност.

Всички страници в този раздел