Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi organisatsioonilised põhimõtted

Eurosüsteemis järgitakse detsentraliseerituse põhimõtet.

Osalus

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed aitavad strateegilisel ja tegevuslikul tasandil kaasa eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eesmärkide saavutamisele.

Koostöö

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed täidavad oma ülesandeid koostöö- ja meeskondlikus vaimus.

Läbipaistvus ja aruandekohustus

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed tegutsevad läbipaistvalt ning kannavad täielikku vastutust oma ülesannete tõhusa täitmise eest.

Euroopa ja riikliku tasandi ülesannete eristamine

Riikide keskpankade ja pädevate asutuste tegevus Euroopa tasandil määratletakse selgelt ja see eristatakse ülesannetest, mis on seotud riigisiseste vastutusvaldkondadega.

Ühtekuuluvus ja ühtsus

Eurosüsteem tegutseb ühtselt ja ühiselt ning ühtne järelevalvemehhanism ühtselt ja koordineeritult, austades samal ajal oma liikmete õiguslikku staatust. Kumbki töötab meeskonnana ja kõneleb ühel häälel, et seista lähedal Euroopa kodanikele.

Ressursside vahetus

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed edendavad töötajate, oskusteabe ja kogemuste vahetust.

Tulemuslikkus ja tõhusus otsuste tegemisel

Nii eurosüsteemi kui ka ühtse järelevalvemehhanismi otsuste tegemisel ja kaalumisel lähtutakse tulemuslikkuse ja tõhususe põhimõttest. Otsuste tegemine põhineb analüüsil ja väitlusel ning arvamuste vahetusel.

Kulutõhusus, tulemuste mõõtmine ja meetodid

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi liikmed juhivad ressursse vastutustundlikult ning edendavad kogu oma tegevuses tulemuslikke ja kulutõhusaid lahendusi. Eurosüsteem ja ühtne järelevalvemehhanism töötavad välja kontrollisüsteemid ja tulemusnäitajad, et hinnata püstitatud ülesannete täitmist ja nende vastavust seatud eesmärkidele. Edaspidi töötatakse välja ja võetakse kasutusele võrreldavad meetodid kulude hindamiseks ja aruandluseks.

Sünergia kasutamine ja kattuvuste vältimine

Eurosüsteemis ja ühtses järelevalvemehhanismis määratakse kindlaks sünergia ja mastaabisäästu võimalused ning neid kasutatakse nii ulatuslikult kui võimalik. Seejuures tagatakse täielikult rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus. Välditakse töö ja ressursside tarbetut kattuvust ning liigset ja kasutut kooskõlastamist. Sel eesmärgil pürgitakse aktiivselt selliste organisatsiooniliste lahenduste poole, mis tagavad tulemuslikkuse, tõhususe ja kiire tegutsemise, toetudes omandatud kogemustele olemasolevate ressursside maksimaalse kasutamise kaudu. Eurosüsteemi tugifunktsioonide ja -tegevuse süsteemivälist korraldamist kaalutakse samade kriteeriumide alusel, võttes arvesse turvalisuse aspekte.

Kõik selle jaotise teemad