Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rohepöörde toetamine

Kliimamuutuste halvima mõju vältimiseks on ainus võimalus vähendada CO2 heidet. Seepärast on Euroopa Liit võtnud kohustuse vähendada 2030. aastaks heidet 55% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne majandus.

Ehkki rohepöörde hoogustamise ja toetamise eest vastutavad eeskätt valitsused ja seadusandjad, peab ka EKP andma oma panuse, edendades kestlikku rahandust ja muutes oma rahapoliitika operatsioonid keskkonnasäästlikumaks, ilma et see kahjustaks EKP esmast eesmärki tagada hinnastabiilsus.

Miks on rohepööre EKP jaoks oluline?

Kiirest ja nõuetekohasest rohepöördest tulenev pikaajaline kasu kaalub selgelt üles selle esialgsed kulud

Kogu majandust hõlmava kliimariskide stressitesti tulemused näitasid, et varakult tegutsedes on süsinikuneutraalsele majandusele ülemineku kulud palju väiksemad kui tegevusetusest tulenevad kulud.

Nõuetekohane üleminek rohemajandusele võimaldab kõigil, sealhulgas ettevõtetel ja finantsasutustel, saada kasu puhtast ja odavamast energiast, tehnoloogilistest uuendustest ja uutest ärivõimalustest.

EKP kogu majandust hõlmava kliimariskide stressitesti tulemused

Rohemajandus edendaks pikemas perspektiivis hinna- ja finantsstabiilsust

Nõuetekohane üleminek rohemajandusele aitaks pikas perspektiivis vähendada kliimariske, mis ohustavad kogu majandust ja finantssüsteemi, aga ka inflatsiooniväljavaateid ja eurosüsteemi bilansi varasid. Selle tulemusena edendaks see pikemas perspektiivis hinna- ja finantsstabiilsust.

ELi institutsioonina toetab EKP neid kogu ELi hõlmavaid jõupingutusi

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga on EKP-l oma volituste piires kohustus toetada ELi üldist majanduspoliitikat, ilma et see kahjustaks tema esmast eesmärki tagada hinnastabiilsus. Seega annab EKP oma panuse, et toetada üleminekut süsinikuneutraalsele majandusele ja kaitsta keskkonda.

Kuidas toetab EKP rohepööret?

Jagame eriteadmisi ja nõuandeid kestliku rahanduse edendamiseks, sest pankadel ja teistel finantssektori asutustel on rohepöörde rahastamises oluline roll.

EKP tegevuse, sealhulgas rahapoliitika operatsioonide keskkonnasäästlikumaks muutmisega loome ka stiimulid keskkonnahoidlikuma finantssüsteemi kujundamiseks.

Analüüs ja poliitikanõuanded

EKP toetab Euroopa ja rahvusvahelistel foorumitel kliimapoliitika väljatöötamist sellistel teemadel nagu CO2 hinnastamine, rohelise rahanduse edendamine, ökoinnovatsioon ja katastroofiohu ohjamine.

Rahapoliitika rakendamine

Vajaduse korral võtab EKP kliimamuutusi arvesse ka rahapoliitika rakendamisel, sealhulgas varaostude tegemisel ja tagatisvarade raamistikus.

Pressiteade

Kõik selle jaotise teemad