Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aruandekohustus

EKP jaoks on oluline, et ELi kodanikud pöörduvad oma mureküsimustega meie poole. See aitab meil oma poliitikat selgitada. 

President Christine Lagarde

Euroopa Keskpank on sõltumatu institutsioon, kes saab vastavalt vajadusele vabalt valida oma vahendeid, et täita talle usaldatud ülesandeid ja volitusi. Sõltumatuse lahutamatu osa on aruandekohustus. 

EKP annab oma tegevusest aru Euroopa Parlamendile kui ELi kodanike valitud esindajatest koosnevale organile.

Aruandekohustuse raamistik

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 284 lõike 3 kohaselt on EKP-l aruandekohustus eelkõige Euroopa Parlamendi ees, mis esindab ELi kodanike huve. Ühtlasi peab EKP korrapäraselt aru andma ELi nõukogule, mis esindab kõigi ELi liikmesriikide valitsusi. Seda kohustust kajastab ka Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhikiri.

Põhikirja artikkel 15.3

Oleme aastate jooksul välja töötanud tugeva ja tervikliku aruandekohustuste raamistiku, mis hõlmab märksa enamat, kui on ette nähtud ELi toimimise lepingus. 

Sellega seoses on väga oluline dialoog EKP ja Euroopa Parlamendi vahel. See võimaldab EKP-l selgitada üksikasjalikult oma tegevust ja poliitikat ELi kodanike valitud esindajatele ning kuulata ära nende mureküsimused. Nii saavad ELi kodanikud ja nende esindajad kujundada oma hinnangu EKP tegevuse kohta, võttes arvesse tema esmast eesmärki säilitada hinnastabiilsus, nagu on sätestatud aluslepingu artikli 127 lõikes 1.

Meie peamised aruandluskanalid


EKP aastaaruanne

EKP esitab oma ülesandeid, EKPSi tegevust ja eurosüsteemi rahapoliitikat käsitleva aastaaruande Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Ülemkogule. Igal aastal esitleb EKP asepresident aastaaruannet Euroopa Parlamendile majandus- ja rahanduskomisjoni eriistungil. Täiskogu arutelul tutvustab aastaaruannet EKP president.

Vt viimast aastaaruannet
Kuulamised ECONi komisjonis

EKP president osaleb kord kvartalis toimuvatel kuulamistel Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis. Kuulamistel osalevad ka teised juhatuse liikmed, et selgitada ja põhjendada EKP otsuseid konkreetsetel teemadel.

Veebiülekanded: kuulamised Euroopa Parlamendis
Kirjalikud küsimused

Euroopa Parlamendi liikmed võivad esitada EKP presidendile kirjalikke küsimusi. Vastused neile küsimustele avaldatakse EKP ja Euroopa Parlamendi veebilehtedel.

Kirjad Euroopa Parlamendi liikmetele
Erakorraline suhtlus EKP juhatuse liikmetega

EKP president ja teised juhatuse liikmed osalevad Euroopa Parlamendi taotlusel või omal algatusel majandus- ja rahanduskomisjonis erakorralistel mõttevahetustel, et arutada EKP pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Loe lähemalt EKP juhatuse kohta
Mitteametlikud külastused EKPsse

Igal aastal külastab EKPd majandus- ja rahanduskomisjoni delegatsioon, et arutada EKP juhatuse liikmetega mitteametlikul kohtumisel EKP pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon
EKP arvamused

EKP ja Euroopa Parlament püüavad tagada, et Euroopa Parlamendi pädevad organid kaaluksid nõuetekohaselt EKP arvamusi liidu õigusaktide eelnõude kohta. Selleks peaks Euroopa Parlament asjakohastel juhtudel taotlema õigeaegselt EKP arvamust.

Arvamused kuupäeva järgi

Ühine arusaam ja tõhus koostöö

Selleks et edendada jätkuvalt ühist arusaama ja tõhusat koostööd, täpsustatakse EKP ja Euroopa Parlamendi vahelist keskpangandusalase aruandluse korda kirjavahetuse vormis.

Kirjavahetus EKP ja Euroopa Parlamendi vahel

EKP pangandusjärelevalve ja aruandekohustus

EKP aruandekohustus järelevalveülesannete täitmisel on reguleeritud ühtse järelevalvemehhanismi määrusega.

Järelevalvega kaasneva aruandekohustuse rakendamist selgitatakse:

EKP pangandusjärelevalvega kaasnev aruandekohustus

Muud teabekanalid

EKP püüab olla rohkem avatud, kui asutamisleping ette näeb, ning on aastate jooksul välja töötanud teisigi teabekanaleid Euroopa kodanikega suhtlemiseks. See suurendab EKP otsuste läbipaistvust ja arusaadavust.

Majandusülevaade

Majandusülevaates esitatakse majandus- ja rahandusalane teave, mille alusel EKP nõukogu teeb rahapoliitilisi otsuseid. Majandusülevaadet antakse välja kaheksa korda aastas, seda tehakse kaks nädalat pärast iga rahapoliitikaistungit.

Loe viimast majandusülevaadet
Iganädalased finantsaruanded

Eurosüsteemi iganädalases konsolideeritud finantsaruandes antakse teavet rahapoliitiliste operatsioonide, välisvaluutatehingute ja investeerimistegevuse kohta.

Iganädalased finantsaruanded
Pressikonverentsid

EKP korraldab pressikonverentse iga kuue nädala järel pärast EKP nõukogu rahapoliitikaistungit.

Pressikonverentsid
Rahapoliitikaistungite protokollid

EKP nõukogu arutelude protokollid avaldatakse neli nädalat pärast iga rahapoliitikaistungit.

Rahapoliitikaistungite protokollid
Blogiartiklid, intervjuud ja kõned

EKP juhatuse liikmed suhtlevad avalikkusega korrapäraselt blogiartiklite, intervjuude, kõnede ja mõnel juhul ka otse sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Meedia

VAATA LISAKS

Loe lähemalt

Mis on EKP põhiülesanded?

EKP ülesanded

Suhted Euroopa institutsioonidega

Koostöö Euroopa tasandil

Kõik selle jaotise teemad