Menu

Õigusraamistik

Euroopa Keskpank (EKP) kui ELi institutsioon tegutseb liidu esmastes ja teisestes õigusaktides selgelt määratletud eeskirjade kohaselt. EKP eesmärgid ja ülesanded on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas.

EKP võib oma ülesannete täitmisel vastu võtta õigusakte enda pädevusse kuuluvates valdkondades. Nõuandva funktsiooni täitmisel esitab EKP ka arvamusi enda pädevusse kuuluvates valdkondades kavandatavate õigusaktide kohta.

Eur-Lex

EUR-Lex: EKP õigusraamistik

Kõik EKP õigusaktid on kõigis asjakohastes ELi ametlikes keeltes kättesaadavad EUR-Lexi veebilehel, mis annab ametliku juurdepääsu ELi õigusdokumentidele.

EUR-Lexi veebileht