Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Raamatupidamise aastaaruanne

Euroopa Keskpanga (EKP) raamatupidamise aastaaruanne kajastab EKP finantsolukorda ja majandustegevuse tulemust aasta lõpu seisuga. Selle moodustavad tegevusaruanne, finantsaruanne (st bilanss, tulude ja kulude aruanne, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõte ja muud selgitavad märkused), sõltumatu audiitori järeldusotsus ning selgitus kasumi ja kahjumi jaotamise kohta.

Finantsaruanne koostatakse arvestuspõhimõtete kohaselt, mis on sätestatud asjaomastes õigusaktides ning puudutavad konkreetselt EKPd ja Euroopa Keskpankade Süsteemi. Loe lähemalt EKP finantsaruande koostamise kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on EKP aastaaruande lahutamatu osa. See avaldatakse juba veebruaris, st varem kui EKP aastaaruanne.

2023

arvudes

674,5miljardit eurot

Bilanss

Bilansimaht vähenes 2023. aastal 24,4 miljardi euro võrra 674,5 miljardi euroni peamiselt tingituna rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite tähtaegumisest.

Vaata lähemalt
6620miljonit eurot

Finantsriskide katteks mõeldud eraldise täielik vabastamine

Finantsriskide katteks mõeldud eraldis vabastati täielikult, et osaliselt katta 2023. aastal tekkinud kahjum, mis tulenes peamiselt TARGETi netokohustusega seotud intressikulust.

Vaata lähemalt
1266miljonit eurot

EKP kahjum aruandeaastal finantsriskide eraldisest tehtud ülekande järel

Kahjum kantakse üle EKP bilanssi ja kaetakse tulevase kasumi arvelt. EKP kahjum, millele eelnes pikka aega kestnud märkimisväärse kasumi periood, kajastab eurosüsteemi rolli oma esmase ülesande täitmisel säilitada hinnastabiilsus ja seejuures võetud vajalikke poliitikameetmeid ega mõjuta EKP suutlikkust ellu viia tõhusat rahapoliitikat.

Vaata lähemalt
Summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Kõik selle jaotise teemad