Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsbokslut

Europeiska centralbankens (ECB) årsbokslut återspeglar finansiell ställning och resultat för ECB:s verksamhet vid årets slut. Det omfattar förvaltningsberättelse, räkenskaper (dvs. balansräkning, resultaträkning, en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna samt andra förklarande noter), den oberoende revisorns revisionsberättelse samt noten om vinst- eller förlustfördelning.

Räkenskaperna upprättas i enlighet med redovisningsprinciperna som föreskrivs i relevant lagstiftning och är specifika för Europeiska centralbankssystemet och ECB. Läs mer om hur ECB:s räkenskaper upprättas.

Årsbokslutet är en integrerad del av ECB:s årsrapport. Det publiceras i februari, före respektive årsrapport.

2023

I nyckeltal

674,5miljarder €

Balansräkning

ECB:s balansräkning minskade med 24,4 miljarder euro 2023 till sammanlagt 674,5 miljarder euro, främst beroende på förfall av penningpolitiska värdepapper.

Mer om balansräkningen
6 620miljoner €

Upplösning av hela avsättningen för finansiella risker

Avsättningen för finansiella risker upplöstes i sin helhet för att delvis uppväga förluster som uppstått 2023, främst från räntekostnader på grund av Targets nettoskuld.

Mer om avsättningar
1 266miljoner €

ECB:s förlust för året sedan medel tagits ut från avsättningen för finansiella risker

ECB:s förlust för året kommer att föras över på balansräkningen för att kvittas mot framtida vinster. Förlusten, som följer på en lång period med stora vinster, återspeglar den roll och de nödvändiga politiska åtgärder som Eurosystemet måste vidta för att uppfylla sitt huvudmål att upprätthålla prisstabilitet och påverkar inte dess förmåga att bedriva en effektiv penningpolitik.

Mer om resultaträkningen
Totalsummorna kan avvika på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt