Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Kommittén för centralbankscheferna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater (1964–1993)

Centralbankschefskommittén (Committee of Governors, CoG) upprättades 1964 för att främja samarbete mellan medlemsstaternas centralbanker genom att hålla samråd och utbyta information om penningpolitik och andra väsentliga åtgärder, med särskilt fokus på kredit-, penning- och valutamarknader.

Kommitténs roll förstärktes i den första etappen av Ekonomiska och monetära unionen 1990. Kommitténs uppgifter utvidgades till samordning av penningpolitik och växelkurspolitik som ansågs vara grundläggande för att uppnå prisstabilitet och säkerställa att Europeiska monetära systemet fungerade smidigt.

Kommittén möttes vanligtvis i Basel, vid Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) som gav logistiskt och administrativt stöd. Flera arbetsgrupper och underarbetsgrupper fick i uppdrag att tillhandahålla analytisk sakkunskap fram till 1990 då den ekonomiska enheten (Economic Unit) anslöt sig till sekretariatet (Secretariat), och underkommittén för penningpolitik (Monetary Policy Sub-Committee, MPSC), underkommittén för växelkurspolitik (Foreign Exchange Policy Sub-Committee, FXPSC) och underkommittén för banktillsyn (Banking Supervision Sub-Committee, BSSC) fastställdes som formella understrukturer.

I januari 1994 ersattes Centralbankschefskommittén av Europeiska monetära institutet (EMI) och snart därefter flyttade det officiella sätet till Frankfurt am Main.

Kommitténs handlingar utgörs av pappersbaserat material i 581 lådor. De omfattar mestadels möten, arbetspapper och rapporter av Centralbankschefskommittén och av ställföreträdarkommittén (Committee of Alternates) såväl som av underkommittéer och expertgrupper för penningpolitik, valutamarknader och kapitalrörelser, banktillsyn och andra frågor inom centralbankens behörighetsområde. Handlingarna innehåller också dokument som rör kontakt med europeiska och internationella institutioner och forum. Handlingarna är mestadels från åren 1964–1993 (några kopior är från 1950-talet) och oftast på engelska, franska eller tyska.

CoG 1 Status och organisation

Den första delen omfattar upprättandet av Centralbankschefskommittén och dess interna organisationer Den innehåller även frågor kopplade till personal, finansiell administration, kommunikation och kommunikationssystem.

1962, 1964–1994

CoG 1.1 Upprättandet, interna frågor och författning

Det här avsnittet behandlar de institutionella och organisatoriska ramverk som utnyttjades för att upprätta Centralbankschefskommittén och upplyser om hur sekretariatet och den ekonomiska enheten stödde kommitténs arbete. Det omfattar även arbetsordning, arbetsprogram, val av ordförande, medlemskap i arbetsgrupper och underkommittéer samt personal- och rekryteringspolitik.

Sök i offentligt register över handlingar
1964–1994

CoG 1.2 Finansiell administration

Detta avsnitt omfattar utgifter och gemensamma kostnader av Centralbankschefskommittén och av Europeiska fonden för monetärt samarbete samt handlingar av kommittén för finansiella frågor (Committee on Financial Matters) 1990–1994.

Sök i offentligt register över handlingar
1964–1993; särskilt 1982–1993

CoG 1.3 Kommunikation och kommunikationssystem

Det här avsnittet inbegriper pressmeddelanden och tal av centralbankschefer och tjänstemän 1985–1993 samt upprättandet av telekommunikationssystemet 1971.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 2 Möten och professionella synpunkter

Den andra delen innehåller handlingar om Centralbankschefskommitténs styrelse och om möten i ställföreträdarkommittén. Årsrapporter av Centralbankschefskommittén och ekonomiska enheten finns också här.

1964–1993

CoG 2.1 Centralbankschefskommitténs möten

Avsnittet innefattar de dagordningar, protokoll och andra dokument relaterade till möten i Centralbankschefskommittén från den 6 juli 1964 till den 14 december 1993 som har godkänts för publicering.

1973–1993

CoG 2.2 Möten i och rapportering av ställföreträdarkommittén

Detta avsnitt omfattar handlingar kopplade till ställföreträdarkommitténs möten (1973–1993), arbetsprogram och en samling av rapporter och dokument om den första och andra etappen av Ekonomiska och monetära unionen från och med 1990.

Sök i offentligt register över handlingar
1989–1994

CoG 2.3 Ekonomiska enhetens rapportering

Det här avsnittet innehåller ekonomiska enhetens arbetsprogram och en samling av dess rapporter, noter, memon och andra bidrag till penning- och finanspolitik, internationell konkurrenskraft och penningmängdsmått.

Sök i offentligt register över handlingar
1991–1993

CoG 2.4 Centralbankschefskommitténs årsrapporter

Avsnittet innehåller den första (1990–1991) och den andra årsrapporten (1992) samt förberedelsematerial.

CoG 3 Samordning mellan penningpolitiska transaktioner och penningpolitik

Den tredje delen inbegriper penningpolitiska principer och transaktioner samt harmonisering från tidigt 1960-tal till 1993 och aktiviteter relaterade till ”ormen i tunneln”, som var ett första försök till att minska fluktuationer av gemenskapsvalutornas växelkurser efter Bretton Woods-systemets (1972–1974) upplösning. Här finns också material om transaktioner relaterade till Europeiska monetära systemet och Europeiska valutaenheten (European Currency Unit, ecu) från 1979 tills Centralbankschefskommitténs upplösning 1993. Dessa underlag gäller inte strikt vissa expertgrupper och forum. En betydande andel dokument har inte heller producerats av Centralbankschefskommittén. Det finns även bl.a. dokument som har utarbetats av Europeiska kommissionen.

1964–1993

CoG 3.1 Europeisk monetär integration sedan 1960-talet

Detta avsnitt innehåller handlingar om riktlinjer för samarbete och konvergens av medlemsstaternas monetära och ekonomiska politik, förberedelser för att uppnå en ekonomisk och monetär union samt diskussioner om etapp ett. Därutöver omfattar avsnittet frågor som rör utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och samarbete mellan centralbanker.

Sök i offentligt register över handlingar
1968–1993; särskilt 1970–1993

CoG 3.2 Intervention och växelkurser under ”valutaormen” och Europeiska monetära systemet

Det här avsnittet innehåller handlingar om kort- och medelfristiga stöd som gavs till gemenskapen samt om dess ramverk för lån. I avsnittet ingår också handlingar om intervention i gemenskapsvalutor som del av Europeiska monetära systemet.

Sök i offentligt register över handlingar
1978–1993

CoG 3.3 Europeiska monetära systemet: utveckling och underhåll

Detta avsnitt innefattar handlingar om inrättandet av Europeiska monetära systemet, såsom avtal om regler för systemets funktion (1979) såväl som förslag, diskussioner, rapporter, akademiska artiklar och tal om systemets utveckling. Här finns även handlingar om användningen av ecu och om hur ERM (Exchange Rate Mechanism) har fungerat.

Sök i offentligt register över handlingar
1982–1994; särskilt 1989–1993

CoG 3.4 Förberedelser av Europeiska monetära institutet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

Avsnittet omfattar förberedelsearbete som utförts för etapperna två och tre av Ekonomiska och monetära unionen samt organisatoriska åtgärder för övergången från Centralbankschefskommittén till Europeiska monetära institutet (European Monetary Institute, EMI). Avsnittet inbegriper också ett utkast till EMI:s stadga, stadgan för ECBS och ECB samt utnämningen av EMI:s första ordförande Alexandre Lamfalussy.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 4 Frågor gällande valutakurser/kapitalrörelser och expertgrupper

Den fjärde delen innehåller iakttagelser, mötesdokument, policyförslag, praxis och statistik över valutakurser och kapitalrörelser. Den omfattar även de första försöken att utveckla ett harmoniserat europeiskt tillvägagångssätt, främst organiserat av expertgrupper. Några av grupperna verkade under flera år och utarbetade flera rapporter.

1969–1994

CoG 4.1 Avstämning och övervakning

I detta avsnitt finns mötesdokument av koncertationsgruppen (Concertation Group) 1973–1993 och av övervakningsgruppen (Monitoring Group) 1987–1993. Här finns även principer och tabeller kopplade till interventioner, räntor, valutakurser och månadsrapporter om utvecklingen på valutamarknader avseende de stater vars centralbanker deltog i koncertationsförfarandet 1974–1994.

Sök i offentligt register över handlingar
1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

CoG 4.2 Frågor om kapitalrörelser, möten och rapportering av expertgrupper för kortfristiga kapitalrörelser

Avsnittet innehåller mötesdokument och rapporter av expertkommittén för kortfristiga kapitalrörelser (Committee of Experts on Short-term Capital Movements) 1967–1969 och av arbetsgruppen för kortfristiga kapitalrörelser (Working Group on Short-term Capital Movements) 1974–1976. Här finns också en dokumentsamling som rör frågor om kapitalrörelser.

Sök i offentligt register över handlingar
1970–1990

CoG 4.3 Möten och rapportering av expertgrupper under ledning av Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert och Dalgaard

Avsnittet omfattar mötesdokument och den slutliga rapporten av expertgruppen som leddes av Hubert Ansiaux, med ansvar för att besvara flera frågor som ställts av Luxemburgs premiärminister Pierre Werner avseende minskningen av fluktuationsutrymme mellan gemenskapsvalutor och om upprättandet av en fond för reglering av valutamarknadshandel (1970) samt om andra ärenden. Avsnittet inbegriper också mötesdokument och rapporter av expertgruppen som grundades 1970 och leddes av Marcel Théron (1970–1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974–1982) och Henning Dalgaard (1983–1990). Rapporterna fokuserar på olika tekniska problem vid koncertation, minskning av fluktuationsutrymmet mellan gemenskapsvalutor, Baselöverenskommelsens funktion, flervalutasystem för interventioner, mobilisering av guldreserver, balansutjämning inom gemenskapen, växelkurssystem inom gemenskapen och operativa förfaranden för Europeiska monetära systemet och Europeiska valutaenheten.

Sök i offentligt register över handlingar
1985–1993

CoG 4.4 Möten och rapportering av underkommittén för växelkurspolitik

Det här avsnittet innehåller mötesdokument (1990–1992) och förberedande arbete för regelbundna och särskilda rapporter. Det finns 14 regelbundna rapporter, inklusive Europeiska monetära systemets årliga översyn av utvecklingen.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 5 Penningpolitik, utbudsfrågor och expertgrupper

Den femte delen innehåller mötesdokument och rapportering av penningpolitiska expertgrupper sedan 1970-talet.

1970–1981

CoG 5.1 Möten och rapportering av arbetsgruppen för harmonisering av penningpolitiska instrument

Avsnittet omfattar mötesdokumentation och rapporter av arbetsgruppen för harmonisering av penningpolitiska instrument (Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments) (1970–1981).

Sök i offentligt register över handlingar
1973–1993

CoG 5.2 Möten och rapportering av expertgrupper under ledning av Bastiaanse och Raymond

I detta avsnitt ingår mötesdokumentation av den expertgrupp som inrättades 1973 och vars ordförande var Adriaan Willem Bastiaanse (1973–1980) och Robert Raymond (1981–1990). Gruppen inriktade sig på och förberedde regelbundna rapporter om penningmängdsutveckling i gemenskapsstater 1973–1974, och på den monetära utvecklingen 1974–1975, det penningpolitiska läget 1975–1978 och penningpolitiken inom EEG 1978–1990. Gruppen förberedde också särskilda rapporter, exempelvis en rapport om offentliga finanser och underskott 1981–1990.

Sök i offentligt register över handlingar
1989–1993

CoG 5.3 Möten och rapportering av underkommittén för penningpolitik

Det här avsnittet omfattar mötesdokumentation och förberedande arbete för regelbundna och särskilda rapporter. De regelbundna rapporterna innefattar årsrapporten om penningpolitiska avsikter och den årliga översynen av gemenskapsländernas penningpolitik. Den innehåller också den månatliga översynen av makroekonomisk utveckling inom EEG (kallas också för liten grönbok) från november 1987 till december 1993.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 6 Banktillsynsfrågor och expertgrupper

Den sjätte delen omfattar tidig samordning av banktillsynsfrågor, diskussioner relaterade till nationell och internationell lagstiftning och andra aktiviteter av banktillsynsutskottet (Banking Supervisory Sub-Committee, BSSC) och dess understrukturer i början av 1990-talet samt aktiviteter av Baselkommittén för banktillsyn.

1932, 1964–1993

CoG 6.1 Tillsynsaspekter och initiativ

Avsnittet omfattar dokumentation om samordning av initiativ för banktillsynslagstiftning och informationsutbyte mellan centralbanker kring utländska krediter och risker. Det inbegriper även ad hoc-gruppens arbete i frågor som rör amerikansk banklagstiftning (Ad hoc Group on American Banking Legislation) 1974–1978.

Sök i offentligt register över handlingar
1978, 1986–1993

CoG 6.2 Möten och rapportering av underkommittén för växelkurspolitik

Det här avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter. Här finns också artiklar och handlingar anknutna till banktillsyn, både inom och utanför gemenskapen, samt dokument om införlivandet av det andra banksamordningsdirektivet i nationell lagstiftning och om samarbete mellan banktillsynsmyndigheter.

Sök i offentligt register över handlingar
1974–1975, 1987–1994

CoG 6.3 Möten och rapportering av expertgrupper för banktillsyn

Avsnittet innehåller mötesdokument och rapporter om banktillsynsutskottets understrukturer, närmare bestämt arbetsgruppen för kreditregister (Working Group on Credit Registers), arbetsgruppen för finansiell sårbarhet (Working Group on Financial Fragility) och arbetsgruppen för finansiella konglomerat (Working Group on Financial Conglomerates). Det omfattar även förbindelser med banktillsynsmyndigheternas kontaktgrupp (Contact Group of Bank Supervisory Authorities) från och med 1970-talet.

Sök i offentligt register över handlingar
1975–1994

CoG 6.4 Aktiviteter av Baselkommittén för banktillsyn

Detta avsnitt innefattar handlingar om möten och kontakter samt om banktillsynsfrågor, såsom marknadsrisker, bankernas kapitaltäckning och utveckling av minimistandarder.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 7 Centralbankernas redovisningsfrågor och expertgrupper

Den sjunde delen består av möten och aktiviteter av arbetsgruppen för redovisningsfrågor (Working Group on Accounting Issues) och dess understrukturer i början av 1990-talet.

1991–1993

CoG 7.1 Möten och rapportering av arbetsgruppen för arbetsgruppen för redovisningsfrågor

Det här avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter. Det omfattar också enkätundersökningar om hurdana redovisningsmetoder nationella centralbanker tillämpar.

Sök i offentligt register över handlingar
1990–1991

CoG 7.2 Möten och rapportering av expertgrupper för redovisning

Avsnittet består av mötesdokumentation och rapporter av arbetsgruppen för redovisningsfrågor (Task Force on Accounting Issues) och av ad hoc-arbetsgruppen för inkomstfördelning (Ad hoc Working Group on Income Allocation).

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 8 Tekniska och organisatoriska frågor och expertgrupper gällande europeisk valuta

Den åttonde delen omfattar möten och aktiviteter av arbetsgruppen för tryckning och utfärdande av en europeisk sedel (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote) och dess understrukturer i början av 1990-talet.

1991–1993

CoG 8.1 Möten och rapportering av arbetsgruppen för tryckning och utfärdande av en europeisk sedel

Avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter (1993), såväl som handlingar om förbindelser med myntdirektörernas grupp (Mint Directors Group) och den europeiska sammanslutningen för synskadade (European Blind Union).

Sök i offentligt register över handlingar
1992–1994

CoG 8.2 Möten och rapportering av expertgrupper för europeisk valuta

Detta avsnitt inbegriper möten och arbetsdokument, rapporter av understrukturer av arbetsgruppen för tryckning och utfärdande av en europeisk sedel. Följande grupper var involverade: Design Task Force, Issue Task Force, Security Technology Task Force, Survey Task Force, Scenario Task Force och Costing Task Force.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 9 Betalningssystem, avveckling av värdepapper och expertgrupper

Den nionde delen inbegriper analytiska och samordnande aktiviteter kopplade till betalningssystem inom gemenskapsländerna, huvudsakligen i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet och fokuserar främst på arbetsgruppen för EG-betalningssystem (Working Group on EC Payment Systems). Denna del omfattar också handlingar som inte har utarbetats av Centralbankschefskommittén.

1990–1994

CoG 9.1 Möten och rapportering av ad hoc-arbetsgruppen och arbetsgruppen för EG-betalningssystem

Det här avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter samt handlingar som rör möten med representanter för privatbanker.

Sök i offentligt register över handlingar
1984–1985, 1989–1993

CoG 9.2 Initiativ och samordning för betalningssystem av ad hoc-arbetsgruppen/arbetsgruppen för EG-betalningssystem

Detta avsnitt består av handlingar om samordning av initiativ för betalningssystem, exempelvis teknisk infrastruktur och frågor avseende hantering av data, och harmonisering av nationella och gränsöverskridande betalningar. Det täcker även arbete på privata clearing- och avvecklingssystem för ecun (Private ECU Clearing and Settlement System).

Sök i offentligt register över handlingar
1991–1994

CoG 9.3 Utvecklingen av blåboken

Avsnittet omfattar förberedelse, översättning och publicering av blåboken om betalningssystem i EG-stater.

1991–1994

CoG 9.4 Möten och rapportering av relaterade expertgrupper för betalningssystem

Det här avsnittet innehåller möten och arbetsdokument såväl som rapporter av arbetsgruppen för EG-betalningssystemets understrukturer, närmare bestämt följande grupper: Coordination Group, Editorial Group, Drafting Group, ECU Task Force, Task Force of Legal Experts on EC Payment System, Task Force on Recommendation 3 samt Task Force on Prepaid Cards. Det inbegriper handlingar om förbindelser med externa expertgrupper, såsom gruppen för teknisk utveckling av betalningssystem (Payment Systems Technical Development Group), kommittén för centralbankernas betalnings- och avvecklingssystem (Committee on Central Bank Payment and Settlement System, CPSS) och europeiska kommittén för standarder för bankverksamhet (European Committee for Banking Standards, ECBS) såväl som bidragen av Europeiska kommissionens initiativ.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 10 Informationsteknik, frågor gällande datornätverk och expertgrupper

Den tionde delen omfattar främst IT-frågor kring förberedelser av EMI (den andra etappen av Ekonomiska och monetära unionen). Den behandlar också Cebamail, som är ett system för säkert informationsutbyte mellan centralbanker.

1989–1993

CoG 10.1 Möten och rapportering av en expertgrupp under ledning av Jean-Baptiste Bourguignon (Bourguignon-gruppen) och dess understruktur

Avsnittet innehåller mötesdokument och rapporter av Bourguignon-gruppen vilken hade till uppgift att undersöka dataöverföring exklusive tal mellan centralbanker inom EEG. Här finns också material av gruppens undergrupp för kryptering (Sub-Group on Encryption) vilken hade till uppgift att undersöka krypteringsprodukter.

Sök i offentligt register över handlingar
1990–1993

CoG 10.2 Möten och rapportering av arbetsgruppen för informationssystem och CebaMail-frågor

Detta avsnitt inbegriper mötes- och arbetsdokument, arbetsgruppens (Working Group on Information Systems, WGIS) rapporter om informationssystemet och dess undergrupp för CebaMail.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 11 Statistikfrågor och expertgrupper

Den elfte delen innefattar statistikserier och bidrag till harmoniseringsinitiativ och statistiskfrågor, och till olika kommittéer som leddes av Eurostat. Den innehåller även möten och aktiviteter av arbetsgruppen för statistik (Working Group on Statistics, WGS) i början av 1990-talet.

1962–1993

CoG 11.1 Samordning av statistikfrågor sedan 1960-talet

Avsnittet innefattar handlingar om initiativ relaterade till harmonisering av statistikmetoder och av gemenskapens statistiksystem. Det innehåller även arbetsdokumentserier (statistiskuppgifter kopplade till EEG-länder 1973–1979) och den månatliga statistikserien (the Big Green Book 1979–1993).

Sök i offentligt register över handlingar
1992–1994

CoG 11.2 Möten och rapportering av arbetsgruppen för statistik

Här hittas mötes- och arbetsdokument samt rapporter.

Sök i offentligt register över handlingar
1988–1993

CoG 11.3 Möten och rapportering av andra expertgrupper och kommittéer kring statistik

Avsnittet inbegriper mötes- och arbetsdokument och rapporter av följande kommittéer och understrukturer, inrättade av Eurostat: Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics, CMFB), Arbetsgruppen för penning- och bankstatistik (Money and Banking Statistics Task Force, MBSTF), Arbetsgruppen för betalningsbalanskapitalflöden och stockstatistik (Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force, CFSTF).

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 12 Europeiska kommissionen

Den tolfte delen innefattar huvudsakligen handlingar från Europeiska kommissionen och dess understrukturer. I många fall var varken Centralbankschefskommittén eller centralbankerna involverade i de transaktioner som låg till grund för dessa handlingar. En stor andel handlingar skickades till Centralbankschefskommitténs sekretariat endast i informationssyfte.

1964–1993

CoG 12.1 Yttranden och initiativ om penningpolitiska och ekonomiska frågor och europeisk lagstiftning

Avsnittet omfattar utkast, förslag och slutliga versioner av direktiv om ekonomiska, finansiella och bankverksamhetsrelaterade frågor, rapporter från Europeiska kommissionen såsom årsrapporten om den ekonomiska situationen i Europeiska gemenskaperna (1971–1982 och 1989) samt rapporter från studiegruppen ”Inflationsproblem” (Problems of Inflation, 1975–1977). Här finns mötesdokument och rapporter av en grupp nationella prognosexperter (1991–1993) och av den rådgivande bankrörelsekommittén (Banking Advisory Committee, 1986–1993).

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 13 Monetära kommittén

Den trettonde delen innefattar främst handlingar från Monetära kommittén (Monetary Committee) i Bryssel, skickade i informationssyfte till Centralbankschefskommitténs sekretariat i Basel. Centralbanksföreträdare var med i Monetära kommitténs aktiviteter.

1969–1993

CoG 13.1 Monetära kommitténs möten och understrukturer

Avsnittet inbegriper ofullständiga dokument av Monetära kommittén (1969–1993), dess ställföreträdarkommitté (Committee of Alternates, särskilt 1981–1993) och ad hoc-gruppen om Italien (Ad hoc Group on Italy, särskilt 1973–1978).

Sök i offentligt register över handlingar
1959–1993

CoG 13.2 Professionella synpunkter på penningpolitiska och finansiella frågor

Det här avsnittet innehåller rapporter om Monetära kommitténs aktiviteter (serien är ofullständig 1959–1988), villkor för och förslag till bistående gemenskapslån (1981–1993) och yttranden och noter om olika penningpolitiska frågor såsom kapitalrörelser, budgetdisciplin och konvergens.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 14 Övriga europeiska grupper och forum

Den fjortonde delen fokuserar på handlingar från permanenta och tillfälliga europeiska forum och från organisationer som är anknutna till penning- och finanspolitik och samarbete. Handlingarna om Ekofinrådet och Europeiska rådet är ofullständiga. Handlingar från regeringskonferensen (Intergovernmental Conference, IGC) är av särskilt intresse när det gäller arbete mot Ekonomiska och monetära unionen.

1970–1993

CoG 14.1 Ekofinrådet

Avsnittet omfattar mötesdokument av Ekofinrådet (Economic and Financial Affairs Council, 1970–1993) och rapporter och underrättelser till Ekofinrådet om samarbete med tredjeländer avseende penningpolitik, ränte- och växelkurspolitik.

Sök i offentligt register över handlingar
1969–1994

CoG 14.2 Europeiska rådet

Detta avsnitt täcker ordförandeskapets (ofullständiga) mötesdokument och slutsatser, såväl som arbetsdokument om olika politiska frågor, exempelvis om finanspolitisk integrering, inflation och fria kapitalrörelser. Det innefattar även bidrag till ad hoc-kommittén för internationella förfrågningar (Ad hoc Committee on International Questions, 1984–1985).

Sök i offentligt register över handlingar
1989–1993

CoG 14.3 Regeringskonferens om ekonomisk och monetär union

Avsnittet innehåller Centralbankschefskommitténs bidrag till förhandlingar om fördraget om Europeiska unionen.

Sök i offentligt register över handlingar
CoG 15 Nationella centralbanker och bankföreningar

Den femtonde delen inbegriper främst samlingar relaterade till nationella centralbanker och till finans- och penningpolitik för EEG och tredjeländer. Handlingar om intern organisation av överstatliga institutioner och privata sammanslutningar samt deras anknytning till Centralbankschefskommittén.

1937, 1960–1995; särskilt 1990–1993

CoG 15.1 (Interna) frågor avseende nationella centralbanker

Det här avsnittet omfattar handlingar om olika frågor relaterade till nationella centralbanker, exempelvis till deras rättsliga ställning.

Sök i offentligt register över handlingar
1969–1993; särskilt 1985–1993

CoG 15.2 Nationell penningpolitik

Detta avsnitt innehåller handlingar om frågor kring ekonomisk politik och penningpolitik i flera EEG-stater och tredjeländer. Här finns också handlingar om Europeiska gemenskapens lån till Grekland och Italien.

Sök i offentligt register över handlingar
1950–1993; särskilt 1972–1993

CoG 15.3 Överstatliga monetära organisationer

I detta avsnitt finns handlingar om hur Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) är organiserad. Vidare hittas här tal och bidrag av Alexandre Lamfalussy som var dess ekonomiska rådgivare 1976–1985 och högste chef 1985–1993. Här hittas även handlingar om möten och initiativ av Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) och om upprättandet av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD).

Sök i offentligt register över handlingar
1966–1994; särskilt 1985–1993

CoG 15.4 Privata banksammanslutningar

Avsnittet innefattar förbindelser med följande föreningar: ecu-sammanslutningen för bankmyndigheter (ECU Banking Association, EBA), den internationella ekonomiska sammanslutningen (International Economic Association, IEA), den europeiska ekonomiska sammanslutningen (European Economic Association, EEA) och Europeiska bankförbundet (European Banking Federation, EBF).

Sök i offentligt register över handlingar

Alla sidor i detta avsnitt