Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Kommittén för centralbankscheferna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater (Centralbankschefskommittén) (1964–1993)

Centralbankschefskommittén upprättades 1964 för att främja samarbete mellan medlemsstaternas centralbanker genom att hålla samråd och utbyta information om penningpolitik och andra väsentliga åtgärder, med särskilt fokus på kredit-, penning- och valutamarknader.

Kommitténs roll förstärktes i den första etappen av Ekonomiska och monetära unionen 1990. Kommitténs uppgifter utvidgades till samordning av penningpolitik och växelkurspolitik som ansågs vara grundläggande för att uppnå prisstabilitet och säkerställa att Europeiska monetära systemet fungerade smidigt.

Kommittén möttes vanligtvis i Basel, vid Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) som gav logistiskt och administrativt stöd. Före 1990 fick flera arbetsgrupper och underarbetsgrupper i uppdrag att tillhandahålla analytisk sakkunskap men 1990 anslöt sig den ekonomiska enheten till sekretariatet och underkommittéerna för penningpolitik, växelkurspolitik och banktillsyn upprättades formellt.

I januari 1994 ersattes Centralbankschefskommittén av Europeiska monetära institutet och snart därefter flyttade det officiella sätet till Frankfurt am Main.

Centralbankschefskommitténs handlingar består av uppskattningsvis 51 löpmeter textdokument. Dessa omfattar mestadels möten, arbetsdokument och rapporter av Centralbankschefskommittén och av ställföreträdarkommittén samt av underkommittéer och expertgrupper för penningpolitik, valutahandel och kapitalrörelser, banktillsyn och andra frågor inom centralbankens behörighetsområde. De innehåller också dokument som rör kontakt med europeiska och internationella institutioner och forum. Handlingarna inbegriper huvudsakligen perioden 1964–1993 (några kopior är från 1950-talet). De flesta är skrivna på engelska, franska eller tyska.

Sök i innehållet nedan för att hitta vilka dokumenten finns tillgängliga digitalt.

Centralbankschefskommittén 1 Status och organisation

Den första delen omfattar upprättandet av Centralbankschefskommittén och dess interna organisationer Den innehåller även frågor kopplade till personal, finansiell administration, kommunikation och kommunikationssystem.

1962, 1964–1994

Centralbankschefskommittén 1.1 Upprättandet, interna frågor och författning

Det här avsnittet omfattar de institutionella och organisatoriska ramverk som utnyttjades för att upprätta Centralbankschefskommittén och upplyser om hur sekretariatet och den ekonomiska enheten stödde kommitténs arbete. Det omfattar även arbetsordning, arbetsprogram, val av ordförande, medlemskap i arbetsgrupper och underkommittéer samt personal- och rekryteringspolitik.

1964–1994

Centralbankschefskommittén 1.2 Finansiell administration

Detta avsnitt omfattar utgifter och gemensamma kostnader och kostnadsfördelning för Centralbankschefskommittén och Europeiska fonden för monetärt samarbete samt handlingar av kommittén för finansiella frågor (Committee on Financial Matters) 1990–1994.

1964–1993 (särskilt 1982–1993)

Centralbankschefskommittén 1.3 Kommunikation och kommunikationssystem

Det här avsnittet omfattar pressmeddelanden och tal av centralbankschefer och tjänstemän 1985–1993 och upprättandet av telekommunikationssystemet 1971.

Centralbankschefskommittén 2 Möten och professionella synpunkter

Den andra delen innehåller handlingar om Centralbankschefskommitténs styrelse och möten i ställföreträdarkommittén. Årsrapporter av Centralbankschefskommittén och ekonomiska enheten finns också här.

1964–1993

Centralbankschefskommittén 2.1 Centralbankschefskommitténs möten

Det här avsnittet omfattar dagordningar, protokoll och andra dokument relaterade till möten i Centralbankschefskommittén från den 6 juli 1964 till den 14 december 1993 som har godkänts för publicering.

1973–1993

Centralbankschefskommittén 2.2 Möten i och rapportering av ställföreträdarkommittén

Detta avsnitt omfattar handlingar kopplade till ställföreträdarkommitténs möten (1973–1993), arbetsprogram och en samling av rapporter och dokument om den första och andra etappen av Ekonomiska och monetära unionen från och med 1990.

1989–1994

Centralbankschefskommittén 2.3 Ekonomiska enhetens rapportering

Det här avsnittet innehåller ekonomiska enhetens arbetsprogram och en samling av dess rapporter, noter, memon och andra bidrag till penning- och finanspolitik, internationell konkurrenskraft och penningmängdsmått.

1991–1993

Centralbankschefskommittén 2.4 Centralbankschefskommitténs årsrapporter

Avsnittet innehåller den första (1990–1991) och den andra årsrapporten (1992) samt därtillhörande förberedelsematerial.

Centralbankschefskommittén 3 Samordning av penningpolitiska transaktioner och penningpolitik

Den tredje delen inbegriper penningpolitiska principer och transaktioner samt harmonisering från tidigt 1960-tal till 1993 och aktiviteter relaterade till ”ormen i tunneln” (1972–74), som var ett första försök till att minska fluktuationer av gemenskapsvalutornas växelkurser efter Bretton Woods-systemets upplösning. Här finns också material om transaktioner relaterade till Europeiska monetära systemet och Europeiska valutaenheten (ecu) från 1979 till Centralbankschefskommitténs upplösning 1993. Dessa underlag gäller inte strikt vissa expertgrupper och forum. En betydande andel dokument har inte heller producerats av Centralbankschefskommittén. Det finns även dokument som har utarbetats av Europeiska kommissionen.

1964–1993

Centralbankschefskommittén 3.1 Europeisk monetär integration sedan 1960-talet

Detta avsnitt innehåller handlingar om riktlinjer för samarbete och konvergens av medlemsstaternas monetära och ekonomiska politik, förberedelser för att uppnå en ekonomisk och monetär union samt diskussioner om etapp ett. Därutöver omfattar avsnittet frågor som rör utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och samarbete mellan centralbanker.

1968–1993 (särskilt 1970–1993)

Centralbankschefskommittén 3.2 Intervention och växelkurser under ”valutaormen” och Europeiska monetära systemet

Det här avsnittet innehåller handlingar om kort- och medelfristiga stöd som gavs till gemenskapen samt om dess ramverk för lån. I avsnittet ingår också handlingar om intervention i gemenskapsvalutor som del av Europeiska monetära systemet.

1978–1993

Centralbankschefskommittén 3.3 Europeiska monetära systemet: utveckling och underhåll

Detta avsnitt omfattar handlingar om inrättandet av Europeiska monetära systemet, t.ex. avtal om regler för systemets funktion (1979) samt förslag, diskussioner, rapporter, akademiska artiklar och tal om systemets utveckling. Här finns även handlingar om användningen av ecun och om hur ERM (Exchange Rate Mechanism) har fungerat.

1982–1994 (särskilt 1989–1993)

Centralbankschefskommittén 3.4 Förberedelser av Europeiska monetära institutet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

Detta avsnittet omfattar förberedelsearbete som utförts för etapperna två och tre av Ekonomiska och monetära unionen samt organisatoriska åtgärder för övergången från Centralbankschefskommittén till Europeiska monetära institutet (European Monetary Institute, EMI). Avsnittet inbegriper också ett utkast till EMI:s stadga, stadgan för ECBS och ECB samt utnämningen av EMI:s första ordförande Alexandre Lamfalussy.

Centralbankschefskommittén 4 Frågor gällande valutakurser/kapitalrörelser och expertgrupper

Den fjärde delen innehåller iakttagelser, mötesdokument, policyförslag, praxis och statistik över valutakurser och kapitalrörelser. Den omfattar även de första försöken att utveckla ett harmoniserat europeiskt tillvägagångssätt, främst organiserat av expertgrupper. Några av grupperna verkade under flera år och utarbetade flera rapporter.

1969–1994

Centralbankschefskommittén 4.1 Samråd och övervakning

Detta avsnitt omfattar mötesdokument av samrådsgruppen (Concertation Group) 1973–1993 och av övervakningsgruppen (Monitoring Group) 1987–1993. Här finns även principer och tabeller kopplade till interventioner, räntor, valutakurser och månadsrapporter om utvecklingen på valutamarknader avseende de stater vars centralbanker deltog i samrådsförfarandet 1974–1994.

1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

Centralbankschefskommittén 4.2 Frågor om kapitalrörelser, möten och rapportering av expertgrupper för kortfristiga kapitalrörelser

Avsnittet innehåller mötesdokument och rapporter av expertkommittén för kortfristiga kapitalrörelser 1967–1969 och av arbetsgruppen för kortfristiga kapitalrörelser 1974–1976. Här finns också en dokumentsamling som rör frågor om kapitalrörelser.

1970–1990

Centralbankschefskommittén 4.3 Möten och rapportering av expertgrupper under ledning av Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert och Dalgaard

Detta avsnittet omfattar mötesdokument och den slutliga rapporten av expertgruppen som leddes av Hubert Ansiaux, med ansvar för att besvara flera frågor som ställts av Luxemburgs premiärminister Pierre Werner avseende minskningen av fluktuationsutrymme mellan gemenskapsvalutor och om upprättandet av en fond för reglering av valutamarknadshandel (1970) samt andra ärenden. Avsnittet inbegriper också mötesdokument och rapporter av expertgruppen som grundades 1970 och leddes av Marcel Théron (1970–1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974–1982) och Henning Dalgaard (1983–1990). Rapporterna fokuserar på olika tekniska problem vid samråd, minskning av fluktuationsutrymmet mellan gemenskapsvalutor, Baselöverenskommelsens funktion, flervalutasystem för interventioner, mobilisering av guldreserver, balansutjämning inom gemenskapen, växelkurssystem inom gemenskapen och operativa förfaranden för Europeiska monetära systemet och ecun.

1985–1993

Centralbankschefskommittén 4.4 Möten och rapportering av underkommittén för växelkurspolitik

Det här avsnittet omfattar mötesdokument (1990–1992) och förberedande arbete för regelbundna och särskilda rapporter. Det finns 14 regelbundna rapporter, inklusive Europeiska monetära systemets årliga översyn av utvecklingen.

Centralbankschefskommittén 5 Penningpolitik, utbudsfrågor och expertgrupper

Den femte delen innehåller mötesdokument och rapportering av penningpolitiska expertgrupper sedan 1970-talet.

1970–1981

Centralbankschefskommittén 5.1 Möten och rapportering av arbetsgruppen för harmonisering av penningpolitiska instrument

Avsnittet omfattar mötesdokumentation och rapporter av arbetsgruppen för harmonisering av penningpolitiska instrument (1970–1981).

1973–1993

Centralbankschefskommittén 5.2 Möten och rapportering av expertgrupper under ledning av Bastiaanse och Raymond

Detta avsnitt omfattar mötesdokumentation av en expertgrupp inrättad 1973 med ordförande Adriaan Willem Bastiaanse (1973–1980) och Robert Raymond (1981–1990). Gruppen inriktade sig på och förberedde regelbundna rapporter om penningmängdsutveckling i gemenskapsstater 1973–1974, och på den monetära utvecklingen 1974–1975, det penningpolitiska läget 1975–1978 och penningpolitiken inom EEG 1978–1990. Gruppen förberedde också särskilda rapporter, exempelvis en rapport om offentliga finanser och underskott 1981–1990.

1989–1993

Centralbankschefskommittén 5.3 Möten och rapportering av underkommittén för penningpolitik

Det här avsnittet omfattar mötesdokumentation och förberedande arbete för regelbundna och särskilda rapporter. De regelbundna rapporterna innefattar årsrapporten om penningpolitiska avsikter och den årliga översynen av gemenskapsländernas penningpolitik. Den innehåller också en månatlig översyn av makroekonomisk utveckling inom EEG (även kallad lilla grönboken) från november 1987 till december 1993.

Centralbankschefskommittén 6 Banktillsynsfrågor och expertgrupper

Den sjätte delen omfattar tidig samordning av banktillsynsfrågor, diskussioner relaterade till nationell och internationell lagstiftning och andra aktiviteter av banktillsynsutskottet (BSSC) och dess understrukturer i början av 1990-talet samt aktiviteter av Baselkommittén för banktillsyn. Här finns även relaterade aktiviteter av Baselkommittén för banktillsyn

1932,1964–1993

Centralbankschefskommittén 6.1 Tillsynsaspekter och initiativ

Avsnittet omfattar dokumentation om samordning av initiativ för banktillsynslagstiftning och informationsutbyte mellan centralbanker kring utländska krediter och risker. Det inbegriper även ad hoc-gruppens arbete i frågor som rör amerikansk banklagstiftning (1974–1978).

1978,1986–1993

Centralbankschefskommittén 6.2 Möten och rapportering av underkommittén för växelkurspolitik (BSSC)

Det här avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter. Här finns också artiklar och handlingar anknutna till banktillsyn, både inom och utanför gemenskapen, samt dokument om införlivandet av det andra banksamordningsdirektivet i nationell lagstiftning och om samarbete mellan banktillsynsmyndigheter.

1974–1975, 1987–1994

Centralbankschefskommittén  6.3 Möten och rapportering av expertgrupper för banktillsyn

Avsnittet innehåller mötesdokument och rapporter om banktillsynsutskottets understrukturer, närmare bestämt arbetsgruppen för kreditregister, arbetsgruppen för finansiell sårbarhet och arbetsgruppen för finansiella konglomerat . Det omfattar även förbindelser med banktillsynsmyndigheternas kontaktgrupp från och med 1970-talet.

1975–1994

Centralbankschefskommittén 6.4 Aktiviteter av Baselkommittén för banktillsyn

Detta avsnitt innefattar handlingar om möten och kontakter samt om banktillsynsfrågor, såsom marknadsrisker, bankernas kapitaltäckning och utveckling av minimistandarder.

Centralbankschefskommittén 7 Centralbankernas redovisningsfrågor och expertgrupper

Den sjunde delen består av möten och aktiviteter av arbetsgruppen för redovisningsfrågor och dess understrukturer i början av 1990-talet.

1991–1993

Centralbankschefskommittén 7.1 Möten och rapportering av arbetsgruppen för arbetsgruppen för redovisningsfrågor

Det här avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter. Det omfattar också enkätundersökningar om redovisningsmetoder tillämpade av nationella centralbanker.

1990–1991

Centralbankschefskommittén 7.2 Möten och rapportering av expertgrupper för redovisning

Avsnittet består av mötesdokumentation och rapporter av arbetsgruppen för redovisningsfrågor och av ad hoc-arbetsgruppen för inkomstfördelning.

Centralbankschefskommittén 8 Tekniska och organisatoriska frågor och expertgrupper gällande europeisk valuta

Den åttonde delen omfattar möten och aktiviteter av arbetsgruppen för tryckning och utfärdande av en europeisk sedel och dess understrukturer i början av 1990-talet.

1991–1993

Centralbankschefskommittén 8.1 Möten och rapportering av arbetsgruppen för tryckning och utfärdande av en europeisk sedel

Avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter (1993), såväl som handlingar om förbindelser med myntdirektörernas grupp och den europeiska sammanslutningen för synskadade.

1992–1994

Centralbankschefskommittén 8.2 Möten och rapportering av expertgrupper för en europeisk valuta

Detta avsnitt inbegriper möten och arbetsdokument, rapporter av understrukturer av arbetsgruppen för tryckning och utfärdande av en europeisk sedel. Följande grupper var involverade: Design Task Force, Issue Task Force, Security Technology Task Force, Survey Task Force, Scenario Task Force och Costing Task Force.

Centralbankschefskommittén 9 Betalningssystem, avveckling av värdepapper och expertgrupper

Den nionde delen inbegriper analytiska och samordnande aktiviteter kopplade till betalningssystem inom gemenskapsländerna, huvudsakligen i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet och fokuserar främst på arbetsgruppen för EG-betalningssystem. Denna del omfattar också handlingar som inte har utarbetats av Centralbankschefskommittén.

1990–1994

Centralbankschefskommittén 9.1 Möten och rapportering av ad hoc-arbetsgruppen och arbetsgruppen för EG-betalningssystem

Det här avsnittet innehåller mötesdokument och förberedande arbete för rapporter. Det innefattar också handlingar som rör möten med representanter av privatbanker.

1984–1985, 1989–1993

Centralbankschefskommittén 9.2 Initiativ och samordning för betalningssystem av ad hoc-arbetsgruppen/arbetsgruppen för EG-betalningssystem

Detta avsnitt består av handlingar om samordning av initiativ för betalningssystem, exempelvis teknisk infrastruktur och frågor avseende hantering av data, och harmonisering av nationella och gränsöverskridande betalningar. Det täcker även arbete på privata clearing- och avvecklingssystem för ecun.

1991–1994

Centralbankschefskommittén 9.3 Utvecklingen av blåboken

Det här avsnittet omfattar förberedelser, översättning och publicering av blåboken om betalningssystem i EG-stater.

1991–1994

Centralbankschefskommittén 9.4 Möten och rapportering av relaterade expertgrupper för betalningssystem

Det här avsnittet omfattar möten och arbetsdokument såväl som rapporter av arbetsgruppen för EG-betalningssystemets understrukturer, närmare bestämt följande grupper: Coordination Group, Editorial Group, Drafting Group, ECU Task Force, Task Force of Legal Experts on EC Payment System, Task Force on Recommendation 3 samt Task Force on Prepaid Cards. Det inbegriper handlingar om förbindelser med externa expertgrupper, t.ex. gruppen för teknisk utveckling av betalningssystem, , kommittén för centralbankernas betalnings- och avvecklingssystem (CPSS) och europeiska kommittén för standarder för bankverksamhet (ECBS) samt bidrag till Europeiska kommissionens initiativ.

Centralbankschefskommittén 10 Informationsteknik, frågor gällande datornätverk och expertgrupper

Den tionde delen omfattar främst IT-frågor kring förberedelser av EMI (den andra etappen av Ekonomiska och monetära unionen). Den behandlar också Cebamail, ett system för säkert informationsutbyte mellan centralbanker.

1989–1993

Centralbankschefskommittén  10.1 Möten och rapportering av en expertgrupp under ledning av Jean-Baptiste Bourguignon (Bourguignon-gruppen) och dess understruktur

Avsnittet innehåller mötesdokument och rapporter av Bourguignon-gruppen vilken hade till uppgift att undersöka dataöverföring exklusive tal mellan centralbanker inom EEG. Här finns också material av gruppens undergrupp för kryptering som hade till uppgift att undersöka krypteringsprodukter.

1990–1993

Centralbankschefskommittén 10.2 Möten och rapportering av arbetsgruppen för informationssystem och CebaMail-frågor

Detta avsnitt inbegriper mötes- och arbetsdokument, arbetsgruppens (WGIS) rapporter om informationssystemet och dess undergrupp för CebaMail.

Centralbankschefskommittén 11 Statistikfrågor och expertgrupper

Den elfte delen innefattar statistikserier och bidrag till harmoniseringsinitiativ och statistiskfrågor, och till olika kommittéer som leddes av Eurostat. Den innehåller även möten och aktiviteter av arbetsgruppen för statistik (WGS) i början av 1990-talet.

1962–1993

Centralbankschefskommittén 11.1 Samordning av statistikfrågor sedan 1960-talet

Det här avsnittet omfattar handlingar om initiativ relaterade till harmonisering av statistikmetoder och av gemenskapens statistiksystem. Det innehåller även arbetsdokumentserier (statistiskuppgifter kopplade till EEG-länder 1973–1979)) och den månatliga statistikserien (Big Green Book 1979–1993)).

1992–1994

Centralbankschefskommittén 11.2 Möten och rapportering av arbetsgruppen för statistik

Det här avsnittet omfattar mötes- och arbetsdokument samt rapporter.

1988–1993

Centralbankschefskommittén 11.3 Möten och rapportering av andra expertgrupper och kommittéer kring statistik

Det här avsnittet omfattar mötes- och arbetsdokument och rapporter av följande kommittéer och understrukturer, inrättade av Eurostat: t.ex. Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (CMFB), Arbetsgruppen för penning- och bankstatistik (MBSTF), Arbetsgruppen för betalningsbalanskapitalflöden och stockstatistik (CFSTF).

Centralbankschefskommittén 12 Europeiska kommissionen

Den tolfte delen innefattar huvudsakligen handlingar från Europeiska kommissionen och dess understrukturer. I många fall var varken Centralbankschefskommittén eller centralbankerna involverade i de transaktioner som låg till grund för dessa handlingar. En stor andel handlingar skickades till Centralbankschefskommitténs sekretariat endast i informationssyfte.

1964–1993

Centralbankschefskommittén 12.1 Yttranden och initiativ om penningpolitiska och ekonomiska frågor och europeisk lagstiftning

Det här avsnittet omfattar utkast och förslag till och slutliga versioner av direktiv om ekonomiska, finansiella och bankverksamhetsrelaterade frågor, rapporter från Europeiska kommissionen samt årsrapporten om den ekonomiska situationen i Europeiska gemenskaperna (1971–1982 och 1989) och rapporter från studiegruppen ”Inflationsproblem” (1975–1977). Här finns mötesdokument och rapporter från en grupp nationella prognosexperter (1991–1993) och den rådgivande bankrörelsekommittén (1986–1993).

Centralbankschefskommittén 13 Monetära kommittén

Den trettonde delen innefattar främst handlingar från Monetära kommittén (Monetary Committee) i Bryssel, skickade i informationssyfte till Centralbankschefskommitténs sekretariat i Basel. Centralbanksföreträdare var med i Monetära kommitténs aktiviteter.

1969–1993

Centralbankschefskommittén 13.1 Monetära kommitténs möten och understrukturer

Denna underavdelning inbegriper ofullständiga dokument av Monetära kommittén (1969–1993), dess suppleantkommitté, (särskilt 1981–1993) och ad hoc-gruppen om Italien (särskilt 1973–1978).

1959–1993

Centralbankschefskommittén 13.2 Professionella synpunkter på penningpolitiska och finansiella frågor

Det här avsnittet innehåller rapporter om Monetära kommitténs aktiviteter (serien är ofullständig 1959–1988), villkor för och förslag till bistående gemenskapslån (1981–1993) och yttranden och noter om olika penningpolitiska frågor såsom kapitalrörelser, budgetdisciplin och konvergens.

Centralbankschefskommittén 14 Övriga europeiska grupper och forum

Den fjortonde delen fokuserar på handlingar från permanenta och tillfälliga europeiska forum och från organisationer som är anknutna till penning- och finanspolitik och samarbete. Handlingarna om Ekofinrådet och Europeiska rådet är ofullständiga. Handlingar från regeringskonferensen (Intergovernmental Conference, IGC) är av särskilt intresse när det gäller arbete mot Ekonomiska och monetära unionen.

1970–1993

Centralbankschefskommittén 14.1 Ekofinrådet

Det här avsnittet omfattar mötesdokument av Ekofinrådet (1970–1993) och rapporter och underrättelser till Ekofinrådet om samarbete med tredjeländer avseende penningpolitik, ränte- och växelkurspolitik.

1969–1994

Centralbankschefskommittén 14.2 Europeiska rådet

Detta avsnitt täcker ordförandeskapets (ofullständiga) mötesdokument och slutsatser, såväl som arbetsdokument om olika politiska frågor, exempelvis om finanspolitisk integrering, inflation och fria kapitalrörelser. Det innefattar även bidrag till ad hoc-kommittén för internationella förfrågningar (1984–1985).

1989–1993

Centralbankschefskommittén 14.3 Regeringskonferens om ekonomisk och monetär union

Avsnittet innehåller Centralbankschefskommitténs bidrag till förhandlingar om fördraget om Europeiska unionen.

Centralbankschefskommittén 15 Nationella centralbanker och bankföreningar

Den femtonde delen inbegriper främst samlingar relaterade till nationella centralbanker och till finans- och penningpolitik för EEG och länder utanför EEG.. Handlingar om intern organisation av överstatliga institutioner och sammanslutningar samt deras anknytning till Centralbankschefskommittén.

1937, 1960–1995 (särskilt 1990–1993)

Centralbankschefskommittén 15.1 Frågor avseende nationella centralbanker

Det här avsnittet omfattar handlingar om olika frågor relaterade till nationella centralbanker, exempelvis deras rättsliga ställning.

1969–1993 (särskilt 1985–1993)

Centralbankschefskommittén 15.2 Nationell penningpolitik

Detta avsnitt innehåller handlingar om frågor kring ekonomisk politik och penningpolitik i flera EEG-stater och tredjeländer. Här finns också handlingar om Europeiska gemenskapens lån till Grekland och Italien.

1950–1993 (särskilt 1972–1993)

Centralbankschefskommittén 15.3 Överstatliga monetära organisationer

I detta avsnitt finns handlingar om hur BIS är organiserad. Vidare hittas här tal och bidrag av Alexandre Lamfalussy som var dess ekonomiska rådgivare 1976–1985 och högste chef 1985–1993. Här hittas även handlingar om möten och initiativ av Internationella valutafonden (IMF) och om upprättandet av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

1966–1994 (särskilt 1985–1993)

Centralbankschefskommittén 15.4 Bankföreningar

Det här avsnittet omfattar förbindelser med följande föreningar: ecu-sammanslutningen för bankmyndigheter (EBA), den internationella ekonomiska sammanslutningen (IEA), den europeiska ekonomiska sammanslutningen (EEA) och Europeiska bankförbundet (EBF).

Få reda på mer om Centralbankschefskommittén i arkivet eller ta kontakt med oss.

Alla sidor i detta avsnitt