Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Politiskt oberoende

ECB:s oberoende bidrar till att upprätthålla prisstabilitet. Ett stort antal teoretiska analyser och empiriska bevis om oberoende centralbanker ger stöd för detta.

ECB:s oberoende fastställs i den institutionella ramen för den gemensamma penningpolitiken (i fördraget och stadgan).

Praktiska konsekvenser

Varken ECB, de nationella centralbankerna eller någon medlem av deras beslutande organ får begära eller ta emot instruktioner från EU-institutioner, EU-organ, EU:s medlemsstaters regeringar eller från något annat organ.

EU-institutionerna, gemenskapsorganen och medlemsstaternas regeringar måste respektera denna princip och får inte försöka påverka medlemmarna i ECB:s beslutande organ (artikel 130 i fördraget).

Andra bestämmelser

ECB:s finansiella arrangemang ska hållas åtskilda från EU:s arrangemang. ECB har en egen budget. De nationella centralbankerna i euroområdet har tecknat och betalat ECB:s kapital.

ECB-rådets medlemmar har enligt stadgan långa mandatperioder. Ledamöterna i direktionen kan inte väljas om.

Cheferna för de nationella centralbankerna och ledamöterna i direktionen har följande anställningstrygghet:

  • cheferna för de nationella centralbankerna har en mandattid på minst fem år
  • ledamöterna i ECB:s direktion har en mandattid på åtta år, som inte kan förnyas
  • avsättning från tjänsten kan ske endast vid oförmåga att utföra uppgifterna eller vid allvarlig försummelse
  • Europeiska unionens domstol är behörig att avgöra tvister.

Eurosystemet får inte bevilja lån till EU-organ eller nationella enheter i den offentliga sektorn. Detta ger ytterligare skydd mot inflytande från offentliga myndigheter.

Eurosystemets verksamhet är oberoende. ECB har alla medel och den expertis som behövs för att kunna bedriva penningpolitik på ett effektivt sätt och har behörighet att själv bestämma hur och när dessa medel ska användas.

ECB har rätt att anta de bindande förordningar som behövs för att utföra ECBS uppgifter samt i vissa andra fall som särskilt fastställs av EU-rådet.

SEE ALSO

Find out more about related content

Rättslig ram

Fördrag och stadga

Alla sidor i detta avsnitt