Menu

Skadade sedlar

För att allmänheten ska ha förtroende för eurosedlarna måste de vara äkta och se ut och kännas som kvalitetssedlar. Därför kontrollerar de nationella centralbankerna alla eurosedlar för att säkerställa att de är äkta och inte skadade eller smutsiga innan de ges ut på nytt.

De nationella centralbankerna har helautomatiska hanteringsmaskiner för att kontrollera sedlar som kommer in. De sorterar även sedlarna för att säkerställa hög kvalitet. Under 2019 kategoriserade de nationella centralbankerna omkring 5,1 miljarder sedlar som var odugliga och ersatte dem. Smutsiga eller skadade sedlar förstörs.

Skadade eller förstörda (t.ex. delvis brända, rivna eller trasiga) eurosedlar som uppfyller vissa kriterier ersätts av euroområdets nationella centralbanker. En nationell centrallbank ersätter t.ex. en skadad eurosedel om mer än halva sedeln är kvar eller om man kan bevisa att den del som fattas har förstörts. Sedlar som skadats eller förstörts med flit ersätts inte.

I princip kostar det inget att få sedeln ersatt. En avgift tas ut för eurosedlar som har skadats av stöldskyddsutrustning.

För ytterligare uppgifter se:

  1. ECB:s beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2013/10), EUT L 118, 30.4.2013, s. 37.
  2. ECB:s beslut (EU) 2019/669 av den 4 april 2019 om ändring av beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2019/9), EUT L 113, 29.4.2019, s. 6.
    1. Beslut ECB/2013/10. En konsoliderad inofficiell text, framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 19.5.2019.
  3. ECB:s riktlinje av den 19 april 2013 om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2013/11), EUT L 118, 30.4.2013, s. 43.

Den lokala nationella centralbankens postadress finns på dess webbplats.