European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hantera klimatrelaterade risker

Vi mäter, hanterar och övervakar klimatrelaterade risker för att hålla priserna stabila och bankerna säkra.

Varför är klimatrelaterade risker viktiga för ECB?

Klimatförändringar påverkar hur vår ekonomi fungerar

Detta sker genom två typer av risker:

  • Fysiska risker till följd av ett förändrat klimat. Det kan t.ex. handla om att väderhändelser som översvämningar, torka och stormar blir allt vanligare eller allvarligare.
  • Omställningsrisker i samband med övergången till en koldioxidneutral ekonomi.

Dessa risker påverkar makroekonomiska indikatorer som inflation, ekonomisk tillväxt, finansiell stabilitet och penningpolitisk transmission. De påverkar också tillgångarnas värde och riskprofil i Eurosystemets balansräkning.

Klimatförändringar har betydelse för vårt arbete som centralbank och tillsynsmyndighet

Vi måste beakta klimatförändringarnas konsekvenser för det arbete vi gör för att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet. Det innebär att klimatförändringsöverväganden integreras i

  • analys och beslutsfattande

  • makroekonomiska modeller, prognoser och scenarier

  • bedömning av den finansiella stabiliteten

  • penningpolitisk analys och transmission

  • ramverk för riskhantering

Att mäta och övervaka dessa risker är också viktigt för att vi ska kunna garantera säkerhet och sundhet i euroområdets banksektor och hela det finansiella systemet. Det är vårt ansvar att se till att banker kan upptäcka, hantera och rapportera risker på rätt sätt, även risker som uppstår till följd av klimatförändringar.

Vi behöver även hantera klimatrelaterade risker i våra egna portföljer.

Vad gör ECB för att hantera klimatrelaterade risker?

Vi anpassar våra penningpolitiska transaktioner

Vi förbättrar vår riskbedömningskapacitet, bland annat genom att hantera klimatriskexponeringar i Eurosystemets balansräkning och bedöma hur väl kreditbetygen vi använder väger in klimatförändringar. Vi beaktar även klimatförändringarnas påverkan i vårt penningpolitiska styrsystem, där så är lämpligt. Detta inbegriper våra tillgångsköp och ramverket för säkerheter.

Pressmeddelande

Vi utför klimatstresstester och bedömer klimatrelaterade finansiella risker

Vi stresstestar Eurosystemets balansräkning, banker under ECB:s tillsyn och ekonomin i stort. Detta hjälper oss själva och andra att förstå och hantera exponering mot klimatrelaterade risker och andra relaterade systemrisker för det finansiella systemet. På så sätt kan vi fatta mer välgrundade beslut. 

Vi får fram bättre modeller och data

Vi har publicerat en första uppsättning klimatrelaterade indikatorer för att öka klimatuppgifternas kvalitet och tillgänglighet. Dessutom förbättrar vi våra modeller för att bedöma klimatförändringarnas konsekvenser för vår ekonomi.

Klimatrelaterade indikatorer

Vi säkerställer att banker hanterar klimatrelaterade risker

I vår roll som banktillsynsmyndighet säkerställer vi att banker har en säker och ansvarsfull strategi för att identifiera, bedöma och hantera klimat- och miljörelaterade risker samt att de på ett transparent vis rapporterar om risker de är exponerade mot.

Klimatförändring och banktillsyn

SE ÄVEN

Läs mer

Våra klimatåtgärder

I vår klimatagenda specificeras ECB:s pågående klimatarbete, indelat i sex prioriterade områden utifrån våra tre strategiska klimatmål.

ECB:s klimatagenda

Alla sidor i detta avsnitt