Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hantera klimatrelaterade risker

Vi mäter, hanterar och övervakar klimatrelaterade risker för att hålla priserna stabila och bankerna säkra. Vi undersöker även sambandet mellan natur, vår ekonomi och bankerna i euroområdet.

Varför är klimat- och naturrelaterade risker av betydelse för ECB?

Klimatförändringar, naturförluster och naturförstöring påverkar hur vår ekonomi fungerar.

Detta sker genom två typer av risker:

  • fysiska risker till följd av ett förändrat klimat, t.ex. att väderhändelser såsom översvämningar, torka och stormar blir allt vanligare eller allvarligare eller krympande ekosystem till följd av en minskning av pollinerande insekter och avskogning,
  • omställningsrisker i samband med övergången till en koldioxidneutral ekonomi eller till följd av regeländringar som begränsar exploatering av naturresurser.

Klimatrelaterade risker påverkar makroekonomiska indikatorer som inflation, ekonomisk tillväxt, finansiell stabilitet och penningpolitisk transmission. De påverkar också tillgångarnas värde och riskprofil i Eurosystemets balansräkning.

Förlusten av biologisk mångfald och förstöring av ekosystem lär sannolikt förstärka klimatrelaterade risker. Vi behöver få insyn i dessa risker och hur de påverkar ekonomin i stort och finansiell stabilitet. 

Klimatförändringar har betydelse för vårt arbete som centralbank och tillsynsmyndighet.

Vi måste beakta klimatförändringarnas konsekvenser för det arbete vi gör för att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet. Det innebär införlivande av klimatförändringsaspekter i:

  • analys och beslutsfattande
  • makroekonomiska modeller, prognoser och scenarier
  • bedömning av den finansiella stabiliteten
  • penningpolitisk analys och transmission
  • ramverk för riskhantering

Att mäta och övervaka dessa risker är också viktigt för att vi ska kunna garantera säkerhet och sundhet i euroområdets banksektor och hela det finansiella systemet. Det är vårt ansvar att se till att banker kan upptäcka, hantera och rapportera risker på rätt sätt, även risker som uppstår till följd av klimatförändringar.

Vi behöver även hantera klimatrelaterade risker i våra egna portföljer.

Klimat och natur är avhängiga av varandra: klimatförändring innebär ytterligare ett hot mot våra ekosystem och naturförstöring accelererar klimatförändring. I egenskap av centralbank och banktillsynsmyndighet behöver vi ytterligare undersöka sambandet mellan natur, vår ekonomi och bankerna i euroområdet.

Vad gör ECB för att hantera klimatrelaterade risker?

Anpassa våra penningpolitiska transaktioner

Vi förbättrar vår riskbedömningskapacitet, bland annat genom att hantera klimatriskexponeringar i Eurosystemets balansräkning och bedöma hur väl kreditbetygen vi använder väger in klimatförändringar. När detta är lämpligt beaktar vi också klimatförändringar i genomförandet av vår penningpolitik, som omfattar tillgångsköp och ramverket för säkerheter.

Pressmeddelande

Genomföra klimatstresstester och bedöma klimatrelaterade finansiella risker

Vi stresstestar Eurosystemets balansräkning, banker under vår tillsyn och ekonomin i stort. Detta hjälper oss själva och andra att förstå och hantera exponering mot klimatrelaterade risker och relaterade systemrisker för det finansiella systemet. På så sätt kan vi fatta mer välgrundade beslut. Vi undersöker även hur ekonomin och det finansiella systemet är beroende av naturen.

Utveckla bättre modeller och data

Vi har publicerat klimatrelaterade indikatorer för att öka klimatuppgifternas kvalitet och tillgänglighet. Dessutom förbättrar vi kontinuerligt våra modeller för att bedöma konsekvenserna för vår ekonomi av klimatförändringar, naturförluster och naturförstöring.

Klimatrelaterade indikatorer

Säkerställa att banker hanterar klimatrelaterade risker

I vår roll som banktillsynsmyndighet säkerställer vi att banker har en säker och ansvarsfull strategi för att identifiera, bedöma och hantera klimat- och miljörelaterade risker samt att de är transparenta i sin rapportering av de risker de är exponerade mot.

Klimatförändring och banktillsyn

Alla sidor i detta avsnitt