Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Tillgång till handlingar

Tillgång till handlingar är en väsentlig del av ECB:s öppenhetspolitik. ECB strävar efter att arbeta så öppet som möjligt, men samtidigt upprätthålla sekretess i vissa frågor som specifikt rör hur ECB utför sina uppgifter. I ECB:s Filing and Retention Plan finns en översikt över ECB:s handlingar och hur länge de bevaras.

Tillgång till ECB:s handlingar regleras i beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004, i dess ändrade lydelse

ECB har skapat ett offentligt register över handlingar i linje med åtagandet om öppenhet och transparens såväl som för att möjliggöra och underlätta forskning.

Offentligt register över handlingar

Allmänheten kan få tillgång till historiska handlingar som är mer än 30 år gamla i enlighet med rådets förordning nr 354/83 av den 1 februari 1983, i dess ändrade lydelse.

Tillgång till offentliggjorda historiska dokument och information om ECB:s arkiv finns under fliken Arkiv.

Arkiv

Om inte direkt tillgång ges till en handling genom det offentliga registret eller ECB:s arkiv, kan tillstånd begäras på något av de officiella EU-språken genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Tyskland

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Ansökningar om tillgång till handlingar behandlas skyndsamt. Du får en mottagningsbekräftelse från ECB och inom 20 arbetsdagar efter registreringen antingen beviljas eller vägras du tillgång till handlingen. ECB kommer att förklara skälen till sitt beslut.

Om en förfrågan gäller ett mycket stort antal handlingar eller är mer komplicerad kan tidsfristen för att behandla ansökan behöva förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar.

Om en ansökan helt eller delvis avslås får sökanden inom 20 arbetsdagar efter att ha mottagit ECB:s besked inge en bekräftande ansökan till ECB:s direktion med begäran om omprövning.

Om direktionen inte tillåter tillgång till handlingar kan du väcka talan vid tribunalen på de villkor som anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen i enlighet med artiklarna 263 respektive 228 i EUF-fördraget.

Annual figures on public access requests

Alla sidor i detta avsnitt