Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Toegang tot documenten

Het verlenen van toegang tot documenten is een essentieel onderdeel van het transparantiebeleid van de ECB. We streven naar zo veel mogelijk openheid ten opzichte van de burgers van Europa, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van zaken die specifiek zijn voor de wijze waarop we onze taken vervullen. Bekijk het ECB Filing and Retention Plan voor een overzicht van de documenten en hoe lang we die bewaren.

De toegang tot documenten van de ECB is geregeld in Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004, zoals gewijzigd

In overeenstemming met ons streven naar openheid en transparantie hebben we een openbaar documentenregister opgezet, dat tevens onderzoekswerkzaamheden ondersteunt.

Openbaar register van documenten

In overeenstemming met Verordening nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 (zoals gewijzigd) kan het publiek toegang krijgen tot documenten die meer dan 30 jaar oud zijn.

Zie het onderdeel Archieven voor toegang tot vrijgegeven historische documenten en informatie over onze archieven.

Archief

Wanneer burgers directe toegang willen tot een document dat niet via het openbaar register of het archief van de ECB kan worden geraadpleegd, kunnen zij hierom schriftelijk verzoeken door in een van de officiële talen van de Europese Unie een brief of e-mail te richten aan:

Europese Centrale Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Duitsland

accesstodocuments@ecb.europa.eu

We nemen verzoeken om toegang tot documenten onmiddellijk in behandeling. We bevestigen de ontvangst van het verzoek en binnen 20 werkdagen verlenen we toegang tot het document of wijzen we het verzoek af en delen de redenen daarvoor mee.

Als het verzoek betrekking heeft op een zeer groot aantal documenten of als het op een andere manier gecompliceerd is, kunnen we de termijn voor de verwerking van het verzoek met nog eens 20 werkdagen verlengen.

In geval van volledige of gedeeltelijke afwijzing kan de verzoeker binnen 20 werkdagen na ontvangst van ons antwoord een confirmatief verzoek indienen om de directie van de ECB te vragen haar standpunt te herzien.

Als de directie de toegang weigert, kan de verzoeker de procedure voor het Gerecht brengen of een klacht neerleggen bij de Europese Ombudsman, onder de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 263 en 228 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Annual figures on public access requests

Alle pagina's in dit deel