Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beheersing van klimaatrisico’s

Om de prijzen stabiel te houden en de banken veilig, meten, beheersen en monitoren we klimaatrisico’s. We doen ook onderzoek naar de wisselwerking tussen de natuur, onze economie en de banken in het eurogebied.

Waarom hecht de ECB belang aan klimaat- en natuurrisico’s?

Klimaatverandering en verlies en achteruitgang van natuur beïnvloeden de werking van onze economie

Dit komt door twee soorten risico’s:

  • fysieke risico’s, die gepaard gaan met een veranderend klimaat, waaronder ernstige weersomstandigheden die vaker voorkomen of heviger zijn, zoals overstromingen, droogte en stormen, en verschralende ecosystemen als gevolg van afnemende bestuiverpopulaties en ontbossing
  • transitierisico’s, die te maken hebben met de overgang naar een klimaatneutrale economie of voortvloeien uit nieuwe regelgeving die beperkingen oplegt aan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Klimaatrisico’s zijn van invloed op macro-economische indicatoren zoals inflatie, economische groei, financiële stabiliteit en doorwerking van het monetair beleid. Ze beïnvloeden ook de waarde en het risicoprofiel van de activa op de balans van het Eurosysteem.

Verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van natuurlijke ecosystemen werken klimaatrisico’s waarschijnlijk verder in de hand. We moeten meer inzicht krijgen in die risico’s en in hoe die de bredere economie en de financiële stabiliteit beïnvloeden. 

Klimaatverandering is van belang voor onze werkzaamheden als centrale bank en toezichthouder.

We moeten rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering op het werk dat we doen om de prijs- en financiële stabiliteit te handhaven. Dat betekent dat we klimaatverandering in aanmerking moeten nemen in onze:

  • analyses en besluitvorming
  • macro-economische modellen, projecties en scenario’s
  • beoordeling van de financiële stabiliteit
  • monetairbeleidsanalyses en -transmissie
  • kaders voor risicobeheer

Voor ons is het meten en monitoren van deze risico’s ook belangrijk bij het beschermen van de veiligheid en soliditeit van de bankensector in het eurogebied en het hele financiële stelsel. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat banken risico’s, waaronder die als gevolg van klimaatverandering, goed kunnen inschatten, beheersen en verantwoorden.

Ook in onze eigen portefeuilles moeten we klimaatrisico’s beheersen.

Klimaat en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: klimaatverandering vormt een extra bedreiging voor onze ecosystemen en achteruitgang van de natuur versnelt klimaatverandering. Als centrale bank en bankentoezichthouder moeten we ook de relatie tussen klimaat, natuur, onze economie en de banken in het eurogebied nader onderzoeken.

Wat doet de ECB om klimaatrisico’s te beheersen?

We passen onze monetairbeleidstransacties aan

We verbeteren ons vermogen om risico’s te beoordelen, onder andere door blootstellingen aan klimaatrisico’s op de balans van het Eurosysteem te beheersen en na te gaan in hoeverre onze beoordelingen van kredietwaardigheid rekening houden met klimaatoverwegingen. Waar dat passend is, houden we ook rekening met de impact van klimaatverandering in ons raamwerk voor de uitvoering van het monetair beleid, waartoe onze activa-aankopen en ons onderpandskader behoren.

Persbericht

We voeren klimaatstresstests uit en beoordelen financiële klimaatrisico’s

We voeren stresstests uit op de balans van het Eurosysteem, de onder  toezicht staande banken en de economie als geheel. Zo kunnen wij en anderen blootstellingen aan klimaatrisico’s en daarmee samenhangende systeemrisico’s voor het financiële stelsel beter begrijpen en beheersen. Op die manier kunnen we gefundeerder beslissingen nemen. We bestuderen ook hoe afhankelijk de economie en het financiële stelsel van de natuur zijn.

We versterken onze modellen en data

Om over meer en betere klimaatgegevens te kunnen beschikken, hebben we klimaatindicatoren gepubliceerd. Daarnaast verbeteren we voortdurend de modellen waarmee we de impact van klimaatverandering en het verlies en de achteruitgang van natuur op onze economie in kaart brengen.

Klimaatindicatoren

We zorgen ervoor dat banken klimaatrisico’s beheersen

Als bankentoezichthouder zorgen we ervoor dat banken veilig en voorzichtig te werk gaan bij het in kaart brengen, beoordelen en beheersen van klimaat- en milieurisico’s, en dat ze transparant rapporteren aan welke risico’s ze zijn blootgesteld.

Klimaatverandering en bankentoezicht

Alle pagina's in dit deel