European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Riosca a bhainistiú a bhaineann leis an athrú aeráide

Déanaimid rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide a thomhas, a bhainistiú agus a mheas d’fhonn praghsanna a choimeád cobhsaí agus bainc a choimeád sábháilte.

Cén fáth a bhfuil rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide tábhachtach don 

Bhanc Ceannais Eorpach?

Tá tionchar ag an athrú aeráide ar an mbealach a bhfeidhmíonn an geilleagar

Tarlaíonn sé sin mar thoradh ar dhá chineál riosca:

  • an riosca fisiciúil a bhaineann le haeráid atá ag athrú, lena n-áirítear tuilleadh eachtraí adhaimsire nó eachtraí adhaimsire níos minice amhail tuillte, triomach, agus stoirmeacha
  • na rioscaí aistrithe a bhaineann leis an aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de

Téann na rioscaí sin i bhfeidhm ar tháscairí maicreacnamaíocha amhail boilsciú, fás eacnamaíoch, an chobhsaíocht airgeadais agus traschur an bheartais airgeadaíochta. Bíonn tionchar acu freisin ar luach agus próifíl riosca na sócmhainní atá ar chlár comhardaithe an Eurochórais.

Téann an t-athrú aeráide i bhfeidhm ar ár gcuid oibre mar bhanc ceannais agus mar mhaoirseoir

Is gá dúinn tionchar an athraithe aeráide a chur san áireamh san obair a dhéanaimid chun cobhsaíocht praghsanna agus airgeadais a choimeád ar bun. Fágann sin gur gá dúinn saincheisteanna athraithe aeráide a chur san áireamh:

  • san anailís agus sa chinnteoireacht

  • i samhlacha maicreacnamaíocha, i réamh-mheastacháin agus i gcásanna féideartha

  • sa mheasúnú ar chobhsaíocht airgeadais

  • san anailís agus i dtraschur an bheartais airgeadaíochta

  • sa chreat bainistíochta riosca

Tá sé tábhachtach dúinn monatóireacht a dhéanamh ar na rioscaí sin agus iad a thomhas freisin chun sábháilteacht agus sláine earnáil baincéireachta an limistéir euro agus an chórais airgeadais trí chéile a bhainistiú. Is orainne atá an fhreagracht a áirithiú gur féidir le bainc rioscaí a bhrath, a bhainistiú agus a nochtadh mar is ceart, lena n-áirítear na rioscaí sin a bhaineann leis an athrú aeráide.

Ní foláir dúinne rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráidea bhainistiú inár bpunanna féin freisin.

Cad atá á dhéanamh ag an 

mBanc Ceannais Eorpach chun rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide a bhainistiú?

Déanaimid ár gcuid oibríochtaí beartais airgeadaíochta a choigeartú

Feabhsaímid ár gcumais meastóireachta rioscaí, lena n-áirítear neamhchosaintí rioscaí aeráide ar chlár comhardaithe an Eurochórais a bhainistiú agus measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuirtear an t‑athrú aeráide san áireamh sna rátálacha creidmheasa a úsáidimid. Cuirimid tionchar an athraithe aeráide i gcur chun feidhme ár gcreat beartais airgeadaíochta san áireamh freisin i gcás inarb iomchuí. Áirítear ár gcuid ceannachán sócmhainní agus an creat comhthaobhachta leis sin freisin.

Preasráiteas

Déanaimid tástáil struis aeráide agus measaimid rioscaí airgeadais a bhaineann leis an athrú aeráide

Déanaimid tastálacha struis ar chlár comhardaithe an Eurochórais, ar na bainc a ndéanaimid maoirseacht orthu agus ar an ngeilleagar féin. Leis sin, is fearr is féidir neamhchosaintí ar rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide, agus rioscaí eile don chóras airgeadais, a thuiscint agus a bhainistiú. Ar an mbealach sin, táimid in ann níos mó cinntí a dhéanamh a bhfuil bonn eolais fúthu.

Feabhsaímid ár samhlacha agus ár sonraí

Feabhsaímid samhlacha chun tionchar an athraithe aeráide ar an ngeilleagar a mheas. Sa bhreis air sin, cuireann muid le hiarrachtaí Eorpacha agus idirnáisiúnta cáilíocht agus inrochtaineacht sonraí a bhaineann leis an athrú aeráide a fheabhsú. Mar chuid dó sin, cuirimidne sonraí agus táscairí i dtoll a chéile sinn féin.

Áirithímid go mbainistíonn bainc rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide

Inár gcáil mar mhaoirseoir baincéireachta, áirithímid go bhfuil cur chuige sábháilte agus stuama ag bainc chun riosca a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol a aithint, a mheas agus a bhainistiú, agus go nochtann siad na rioscaí atá rompu ar bhealach trédhearcach.

FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh

Ár ngníomhaíochtaí maidir leis an athrú aeráide

Sonraítear an obair uile atá á dhéanamh sa Bhanc Ceannais Eorpach maidir leis an athrú aeráide inár gclár oibre um athrú aeráide. Rangaítear an obair sin i sé cinn de réimsí tosaíochta a bunaíodh ar na trí chuspóir straitéiseacha aeráide atá againn.

Clár Oibre Aeráide an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Gach leathanach sa rannóg seo