Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Taighde agus Foilseacháin

Tacaímid le ceapadh beartas trí thaighde eacnamaíoch

Déanaimid taighde eacnamaíoch ar raon leathan ábhar. Cuidíonn sé sin leis an gceapadh beartas a fheabhsú, agus dá bhrí sin cuireann sé le folláine gach duine san Eoraip.

Feasachán Eacnamaíoch

Cuireann an Feasachán Eacnamaíoch faisnéis atá mar bhunús ag na cinntí a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach maidir le beartas airgeadaíochta in iúl. Eisímid Feasachán Eacnamaíoch ocht n-uaire in aghaidh na bliana i ndiaidh gach cruinniú ar bheartas airgeadaíochta. Tá léargas ar an ngeilleagar agus ar cad atá i ndán dó le fáil ann.

Léigh an Feasachán Eacnamaíoch is déanaí uainn

Feasachán Taighde

Tá rogha oibre a rinne eacnamaithe de chuid an Bhainc Ceannais Eorpaigh le déanaí le fáil san Fheasachán Taighde. Foilsítear é ar bhonn míosúil agus cumhdaítear raon leathan ábhar eacnamaíoch agus airgeadais ann.

Léigh an Feasachán Taighde

Tuarascáil Bhliantúil

Déantar cur síos ar chúraimí agus gníomhaíochtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh sa Tuarascáil Bhliantúil. Cuireann duine de chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceanais Eorpaigh an Tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa. Is féidir leat gach ar tharla i gcaitheamh na bliana a fheiceáil in aon sracfhéachaint amháin nó breathnú ar fhigiúirí tábhachtacha a bhaineann leis an eacnamaíocht.

Léigh Tuarascáil Bhliantúil an Bhainc Ceannais Eorpaigh do 2020

Athbhreithniú ar Chobhsaíocht Airgeadais

Déantar anailís ar rioscaí féideartha don chobhsaíocht airgeadais sa limistéar euro san Athbhreithniú ar Chobhsaíocht Airgeadais. Tá cobhsaíocht airgeadais ríthábhachtach dúinn mar tá sé ar cheann amháin de na nithe atá de dhíth chun boilsciú seasta a chinntiú.

Léigh ár nAthbhreithniú ar Chobhsaíocht Airgeadais

Doiciméid oibre

Roinntear taighde eacnamaíoch a bhaineann le cúraimí an Bhainc Ceannais inár ndoiciméid oibre. Foilsímid iad chun plé a spreagadh.

Léigh na doiciméid oibre is déanaí uainn

Ár dtaighdeoirí

Déanann ár dtaighdeoirí anailís ardleibhéil ar raon leathan ábhar a bhaineann leis an obair a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach. Cuireann a gcuid oibre bunchloch ar fáil do chinntí an Bhainc Ceannais Eorpaigh i ngach réimse beartais. Faigh tuilleadh eolais faoi na taighdeoirí sin, cé hiad féin agus cad atá idir lámha acu.

Ár dtaighdeoirí
COMHDHÁLACHA AGUS SEIMINEÁIR
Faigh amach faoi na comhdhálacha agus seimineáir atá ar na bacáin againn agus faoin gcaoi ar féidir leat páirt a ghlacadh iontu
OIBRIGH AGUS LÍONRAIGH LINN

Deiseanna do thaighdeoirí

Oibrigh leis an mBanc Ceannais Eorpach

Má tá suim agat taighde a dhéanamh ag an mBanc Ceannais Eorpach, bíonn deiseanna fostaíochta spreagúla agus dúshlánacha á dtairiscint againn le haghaidh eacnamaithe taighde, mar aon le tréimhsí oiliúna do mhic léinn, agus comhaltachtaí do thaighdeoirí óga agus do scoláirí.

Fiosraigh na comhaltachtaí agus na deiseanna eile atá á dtairiscint againn

Líonraigh linn

Stiúrann agus comhordaíonn an Banc Ceannais Eorpach taighde trí roinnt líonraí éagsúla d’fhonn léargas a fháil chun tacú lenár gcinnteoireacht.

Caith súil ar ár líonraí taighde

Gach leathanach sa rannóg seo