Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Euro Digiteach

Bheadh euro digiteach ina fhoirm dhigiteach airgid thirim, a bheadh eisithe ag an mbanc ceannais agus a bheadh ar fáil do gach duine sa limistéar euro.

Táimid ag obair le bainc cheannais náisiúnta an limistéir euro chun a fhiosrú an bhféadfaí euro digiteach a eisiúint. Airgeadra digiteach bainc ceannais a bheadh ann, a bheadh ar comhstádas leis an airgead tirim, ach i bhfoirm leictreonach. Bheadh an euro digiteach ann in éineacht leis an airgead tirim agus thabharfaí rogha eile do dhaoine leis chun íocaíochtaí a dhéanamh.

Euro Digiteach

Airgead bainc ceannais i bhfoirm dhigiteach, ar fáil le haghaidh aon íocaíochtaí leictreonacha i siopaí, ar líne nó ó dhuine go duine.

An príomheolas a bheidh uait

Cad a bheadh i gceist le euro digiteach?

Bheadh euro digiteach ina mhodh íocaíochta leictreonach a bheadh ar fáil saor in aisce do chách. Cosúil le hairgead tirim sa lá atá inniu ann, d’fhéadfá é a úsáid áit ar bith sa limistéar euro, agus bheadh sé slán agus príobháideach. Inár sochaí atá ag éirí níos digitithe de réir a chéile, bheadh euro digiteach ar an gcéad chéim eile chun cinn dár n-airgeadra aonair.

Cad a bheadh ann?
Cén fáth a bhfuil euro digiteach ag teastáil uainn?

Trí airgead poiblí a chur ar fáil le haghaidh íocaíochtaí digiteacha, dhéanfadh an euro digiteach an saol níos éasca dúinn ar fad. Bheimis in ann é a úsáid cibé uair agus cibé áit is gá dúinn, saor in aisce. Chuideodh sé sin le ceannasacht airgeadaíochta an limistéir euro a neartú agus chothódh sé iomaíocht agus éifeachtúlacht in earnáil íocaíochtaí na hEorpa.

Cén fáth a bhfuil sé ag teastáil uainn?
Conas a d’oibreodh euro digiteach?

Dhéanfaí euro digiteach a stóráil i dtiachóg leictreonach a bheadh socraithe suas agat le do bhanc nó le hidirghabhálaí poiblí. Ligfeadh sé seo duit do ghnáthíocaíochtaí leictreonacha a dhéanamh — i do shiopa áitiúil, ar líne, le cara — le do ghuthán nó le do chárta, ar líne agus as líne.

Cén chaoi a n-oibreodh sé?
Cén chéim a bhfuilimid aige anois?

Leis an gcéim ullmhúcháin, a thosóidh i mí na Samhna 2023, díreofar ar thuilleadh ullmhúcháin a dhéanamh chun euro digiteach a fhorbairt. Cuireann sé leis na torthaí ón gcéim imscrúdaithe.

Na chéad chéimeanna eile

Ceisteanna Coitianta

Cén chaoi a rachadh euro digiteach chun tairbhe dom? Cén chaoi a mbeadh an euro digiteach éagsúil le stablecoin agus le criptea-shócmhainní? An dtógfaí euro digiteach isteach in ionad an airgid thirim? Léigh freagraí na gceisteanna is coitianta anseo

Athbhreithniú ar an euro digiteach

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo torthaí na hoibre a rinne an tEurochóras le linn chéim imscrúdaithe an euro dhigitigh, a mhair ó mhí Dheireadh Fómhair 2021 go dtí mí Dheireadh Fómhair 2023.

Fiosraigh tuilleadh

Dul i gcomhar le páirtithe leasmhara

Le comhar fairsing le gníomhaithe margaidh le reachtóirí, cinnteofar go bhfreastalóidh euro digiteach ar riachtanais na n-úsáideoirí. Sin an fáth a bhfuil sraith tionscnamh á seoladh againn chun teagmháil a dhéanamh leis an oiread páirtithe leasmhara agus is féidir.

Rialachas agus páirtithe leasmhara
Doiciméid agus imscrúdú

Le linn chéim imscrúdaithe an euro dhigitigh, cuireadh doiciméid chuimsitheacha agus anailís mhionsonraithe le chéile bunaithe ar an obair a rinneadh. Tabhair cuairt ar ár leathanach speisialta chun tuilleadh eolais a fháil.

Fiosraigh tuilleadh

An euro digiteach agus...

... criptea-shócmhainní

Ós rud é go mbeadh banc ceannais ag tacú le euro digiteach, ní criptea-shócmhainn a bheadh ann. Tá sainordú ag bainc cheannais luach an airgid a choinneáil, cibé acu más airgead fisiciúil nó airgead digiteach atá i gceist. Ní thacaíonn aon institiúid lárnach le criptea-shócmhainní ná ní dhéanann siad iad a bhainistiú agus níl aon ráthaíocht ann gur féidir leat iad a mhalartú ar airgead tirim nuair is gá duit.

Cad é an difríocht?

... infheistíochtaí

Ba cheart euro digiteach a úsáid go príomha mar mhodh íocaíochta seachas mar ionstraim le haghaidh infheistíochtaí airgeadais. Táimid ag fiosrú na ceiste sin go cúramach chun iarmhairtí diúltacha don earnáil airgeadais a sheachaint. Ba cheart go rachadh euro digiteach chun tairbhe don gheilleagar agus don tsochaí ina iomláine.

An euro digiteach agus éabhlóid an chórais airgeadais

... íocaíochtaí uile-Eorpacha

Tá athrú ó bhonn ag teacht ar an gcaoi a ndéanaimid íocaíochtaí agus tá ról lárnach le glacadh ag bainc cheannais sa phróiseas sin. Is gá go mbeidh margadh iomaíoch agus nuálach ina bhonn faoi íocaíochta Eorpach, margadh a bheidh in ann éileamh tomhaltóirí a shásamh agus ceannasacht Eorpach a chaomhnú. Sa chomhthéacs sin tá straitéis chuimsitheach leagtha amach againn don ré dhigiteach.

Ár straitéis íocaíochtaí miondíola

Podchraoladh an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Euro digiteach: céard é, cén uair agus cén fáth? (cuid 1 & 2)

An bhfuil gá le euro digiteach, agus má tá, cén fáth? Cén chuma a bheadh air? Cé na difríochtaí a bheadh ann idir euro digiteach agus bealaí eile íocaíochta? Cuireann Katie Ranger, láithreoir an phodchraolta, na ceisteanna sin ar Evelien Witlox, saineolaí ar an euro digiteach.

Éist le cláir an phodchraolta

Soiléiriú ar an euro digiteach

Táimid ag ullmhú don fhéidearthacht go mbeadh euro digiteach le heisiúint. Tá sin ag cothú go leor spéise - agus míthuiscintí - in ainneoin nach ndearnadh aon chinneadh go fóill. Tabharfaidh ár láithreoir Stefania Secola agus Evelien Witlox, ceann thionscadal an euro dhigitigh, soiléiriú ar roinnt de na miotais.

Éist leis an gclár seo ar bpodchraoladh

Gach leathanach sa rannóg seo