Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Images and reproduction rules

Íomhánna de nótaí bainc euro a úsáid

Tá fáilte romhat íomhánna de nótaí bainc euro a úsáid gan údarú a fháil roimh ré fad is a chomhlíonann tú rialacha BCE maidir le nótaí bainc a mhacasamhlú (féach go háirithe Airteagal 2 de Chinneadh BCE/2013/10). 

Cinntíonn na rialacha sin go n-aithneoidh an pobal i gcoitinne nach fíornótaí bainc iad na macasamhlacha. Ar an gcaoi seo, is féidir linn cinntiú go bhfanann nótaí bainc euro sábháilte agus iontaofa mar mhodh íocaíochta.

Coinníollacha úsáide

Más mian leat íomhánna de nótaí bainc euro a úsáid, ní mór duit cloí leis na rialacha macasamhlaithe atá leagtha síos i gCinneadh BCE/2013/10. Is éard atá i gceist againn le macasamhlú, aon léiriú fisiceach nó digiteach a úsáideann an t-iomlán nó codanna de nóta bainc euro nó codanna dá ghnéithe dearaidh aonair. Meastar go bhfuil macasamhlacha a chomhlíonann na critéir a leagtar amach in Airteagal 2 de Chinneadh BCE/2013/10 dleathach, ós rud é nach bhfuil aon bhaol ann go gceapfadh an pobal i gcoitinne gur fíornótaí bainc euro iad.

Féach Cinneadh BCE/2013/10 le haghaidh cur síos iomlán ar na critéir ábhartha. Tugtar míniú gearr ar na critéir thíos.

Míniú ar na critéir maidir le macasamhlacha fisiciúla

1.
Más mian leat an dá thaobh de nóta bainc euro a mhacasamhlú, ní ceadmhach don mhacasamhlú a bheith ar aon mhéid leis an nóta bainc iarbhír. Ina ionad sin, ní mór a mhéid a bheith ar a laghad 200% den fhad agus den leithead araon nó 50% ar a mhéad d’fhad agus leithead an nóta bainc atá i gceist.
2.
Ar an gcaoi chéanna, más mian leat taobh amháin de nóta bainc euro a mhacasamhlú, ní ceadmhach don mhacasamhlú a bheith ar aon mhéid leis an nóta bainc iarbhír. Ina ionad sin, ní mór a mhéid a bheith ar a laghad 125% den fhad agus den leithead araon nó 75% ar a mhéad d’fhad agus leithead an nóta bainc atá i gceist.
3.
Más mian leat cuid de thaobh tosaigh nó de chúl nóta bainc euro a mhacasamhlú, ní mór an macasamhlú a bheith níos lú ná 33% de thaobh tosaigh nó cúl an nóta bainc iarbhír.
4.
Féadfaidh tú eilimintí dearaidh aonair a mhacasamhlú go fisiciúil fad is nach léirítear iad ar chúlra atá cosúil le nóta bainc.
5.
Féadfaidh tú nótaí bainc euro a mhacasamhlú go fisiciúil fad is atá siad déanta as ábhar atá éagsúil go soiléir leis an ábhar a úsáidtear le haghaidh nótaí bainc iarbhír.

Míniú ar na critéir maidir le macasamhlacha digiteacha

1.
Ní mór an focal “sampla” a chur isteach go trasnánach trasna an mhacasamhlaithe i litreacha soiléire agus troma (i gcló Arial), atá i gcodarsnacht le dath ceannasach an nóta bainc euro atá i gceist.
2.
Ní mór do thomhas an fhocail “sampla” a bheith 75% ar a laghad d’fhad an mhacasamhlaithe, agus ní mór a airde a bheith 15% ar a laghad de leithead an mhacasamhlaithe.
3.
Níor cheart taifeach an mhacasamhlaithe leictreonaigh a bheith níos mó ná 72 ponc in aghaidh an orlaigh (dpi) ag 100 % den toise bunaidh.
4.
Féadfaidh tú eilimintí dearaidh aonair a mhacasamhlú go digiteach fad is nach léirítear iad ar chúlra atá cosúil le nóta bainc.Meastar go bhfuil macasamhlacha nach gcomhlíonann na rialacha ábhartha neamhdhleathach. Is é an té a mhacasamhlaíonn nóta bainc atá freagrach go pearsanta as a chinntiú go gcomhlíonann an macasamhlú na critéir a leagtar amach i gCinneadh BCE/2013/10.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach na doiciméid atá liostaithe thíos.

Cosc a chur ar úsáid neamhdhleathach íomhánna digiteacha nótaí bainc

Tá dualgas ar an Eurochóras sláine nótaí bainc euro a chosaint agus leanúint d’fheabhas a chur ar theicneolaíocht nótaí bainc. Déantar nótaí bainc euro a tháirgeadh trí theicnící priontála sofaisticiúla a úsáid agus bíonn réimse gnéithe suntasacha slándála acu, rud a fhágann gur furasta iad a idirdhealú ó nóta bainc góchumtha.

Tá córas díspreagtha góchumtha forbartha ag Grúpa Díspreagtha Góchumtha an Bhainc Ceannais (CBCDG) — grúpa idirnáisiúnta ina bhfuil níos mó ná 30 banc ceannais — chun cosc a chur ar ríomhairí pearsanta, trealamh íomháithe digiteach agus bogearraí a úsáid chun nótaí bainc góchumtha a dhéanamh.

Tá an teicneolaíocht seo glactha go deonach ag monaróirí crua-earraí agus bogearraí. Stopann sé ríomhairí pearsanta agus uirlisí íomháithe digiteacha ó íomhá nóta bainc faoi chosaint a ghabháil nó a mhacasamhlú. I bhfocail eile, cuirfidh gléas priontála nó scanta nó uirlis íomháithe dhigitigh lena n-ionchorpraítear an córas seo cosc go huathoibríoch ar íomhánna nótaí bainc a chóipeáil nó a phriontáil.

Ní féidir leis an teicneolaíocht úsáid ríomhaire pearsanta nó uirlisí íomháithe digiteacha a rianú. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin CBCDG le haghaidh tuilleadh eolais faoi CBCDG agus faoin gcaoi a rialaíonn tíortha eile úsáid íomhánna nótaí bainc.

Íoslódáil íomhánna nótaí bainc

Tá saorchead agat íomhánna ísealtaifigh (72 dpi) de nótaí bainc euro a íoslódáil.

Íomhánna de nótaí bainc euro

Más mian leat íomhánna ardtaifigh a iarraidh, cuir ríomhphost chugainn ag Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, ag míniú do spéis ghairmiúil dhlisteanach in úsáid na n-íomhánna.

Tabhair an méid seo a leanas freisin, le do thoil:
  • Ainm agus sonraí teagmhála
  • Sonraí faoi ghníomhaíochtaí gnó
  • Seoladh shuíomh gréasáin na cuideachta
  • Tuilleadh eolais maidir le húsáid bheartaithe na híomhá/na n-íomhánna

Iarrfaimid ort ansin dearbhú rúndachta a chomhlánú agus a chur isteach. Ní mór don dearbhú a bheith sínithe ag ionadaí údaraithe do chuideachta. Mura gcuirfidh tú a mhalairt in iúl go sonrach, cuirfimid sraith íomhánna ar fáil de gach ainmníocht atá ar fáil i sraith Europa (i dtaifeach 300 dpi agus i bhFormáid Comhad Tagála Íomhá (TIFF), a bhfuil “sampla” marcáilte air).

Rialacha macasamhlaithe do bhoinn euro

Níl cead aon bhonn a tháirgeadh seachas boinn nó suaitheantais a bhfuil sé soiléir nach fíorbhoinn euro iad. Is é an fáth atá leis seo go bhféadfaí rudaí miotalacha ar a bhfuil na focail “euro” nó “euro cent”, nó iad siúd a léiríonn dearadh cosúil le dearadh monaí euro, a mheascadh go héasca le haghaidh boinn dlíthairgthe.

Chun faisnéis a fháil faoi na rialacha maidir le boinn euro a mhacasamhlú, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh nó téigh i dteagmháil le ceann d’údaráis náisiúnta inniúla thíortha aonair an limistéir euro.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach na rialacháin atá liostaithe thíos.


An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Gheobhaidh tú na freagraí ar cheisteanna coitianta ar an leathanach 

Ceisteanna coitianta maidir le rialacha macasamhlaithe le haghaidh nótaí bainc euro.

Gach leathanach sa rannóg seo