European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An t-athrú aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach

Tá rún daingean againn ár bpáirt a dhéanamh chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, laistigh dár sainordú.

Tá riosca ag gabháil leis an athrú aeráide dár ngeilleagar agus don earnáil airgeadais. Ní mór dúinn a mheas conas a imríonn an t-athrú aeráide agus an t-aistriú go sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de tionchar ar ár ngeilleagar, ionas gur féidir linn míniú a thabhairt ar a dtionchar ar ár gcuid oibre mar bhanc ceannais agus mar mhaoirseoir baincéireachta. Cabhróidh sin linn praghsanna a choinneáil cobhsaí agus bainc a choinneáil sábháilte.

Ár gcuspóirí

Díríonn ár gcuid oibre maidir leis an athrú aeráide ar thrí phríomhchuspóir. Cabhraíonn na cuspóirí linn ár mbeartais a choimeád éifeachtach agus oiriúnach le haghaidh domhan atá ag athrú.

Rioscaí a bhainistiú a bhaineann leis an aeráid

Oibrímid chun rioscaí a bhaineann leis an aeráid inár mbeartas airgeadaíochta agus oibríochtaí infheistíochta, chomh maith le rioscaí sa chóras airgeadais, a thuiscint níos fearr, monatóireacht níos fearr a dhéanamh orthu agus iad a bhainistiú níos fearr. Déanaimid measúnú freisin ar thionchar eacnamaíoch an athraithe aeráide agus beartais mhaolaithe.

Tuilleadh maidir le rioscaí aeráide a bhainistiú
Tacú leis an aistriú glas

Tacaímid le haistriú ordúil go geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de le bearta atá laistigh dár sainordú. Áirítear leis seo maoiniú inbhuanaithe a fhorbairt agus dreasachtaí a chruthú le haghaidh córas airgeadais níos glaise.

Tuilleadh maidir le tacú leis an aistriú glas
Gníomh níos leithne a chothú

Cabhraímid maidir leis an tuiscint iomlán ar rioscaí a bhaineann leis an aeráid a fheabhsú agus oibrímid go dlúth le comhpháirtithe Eorpacha agus idirnáisiúnta maidir le hábhair a bhaineann leis an aeráid agus le maoiniú inbhuanaithe. Oibrímid freisin chun trédhearcacht ár ngníomhaíochtaí a fheabhsú, agus ár dtionchar féin ar an aeráid a laghdú.

Tuilleadh maidir le gníomh níos leithne a chothú

Ár gcur chuige

Forbróidh ár straitéis aeráide thar am de réir mar a fheabhsóidh na sonraí agus na samhlacha a úsáidimid chun rioscaí a bhaineann le haeráid a thuiscint. San idirlinn, táimid ag déanamh gnímh cheana féin nuair is féidir.

Gníomh aeráide leanúnach sa Bhanc Ceannais Eorpach

Ár gclár oibre aeráide

Sonraítear an obair uile atá á dhéanamh sa Bhanc Ceannais Eorpach maidir leis an athrú aeráide inár gclár oibre um athrú aeráide. Rangaítear an obair sin i sé cinn de réimsí tosaíochta a bunaíodh ar na trí chuspóir straitéiseacha aeráide atá againn.

Ár gclár oibre aeráide

Maoirseacht baincéireachta

Mar chuid dár ról maoirseachta, tá an fhreagracht orainn a chinntiú go ndéanann bainc rioscaí a bhainistiú, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn as an athrú aeráide. Sin an fáth a bhfuilimid ag obair, mar chuid dár gclár oibre aeráide, chun ceisteanna a bhaineann leis an athrú aeráide a chur san áireamh inár maoirseacht.

Foghlaim tuilleadh

Cosaint timpeallachta

Oibrímid go leanúnach chun lorg timpeallachta ár ngníomhaíochtaí corparáide ó lá go lá a laghdú.

Foghlaim tuilleadh

An t-ionad um athrú aeráide

Chuireamar ar bun an t-ionad um athrú aeráide chun cabhrú linn ár gclár oibre aeráide a mhúnlú agus a stiúradh, trí mheán obair agus saineolas a thabhairt le chéile ó réimsí éagsúla gnó.

Preaseisiúint

Podchraoladh an Bhainc Ceannais Eorpaigh - an córas airgeadais a ghlasú: spriocanna athraithe aeráide

Cad a tháinig chun cinn sna tástálacha struis aeráide a rinneamar? Conas a chuirfimid an t-athrú aeráide san áireamh sa bheartas airgeadaíochta?

Cuireann Katie Ranger na ceisteanna seo ar Frank Elderson, comhalta de chuid an Boird Feidhmiúcháin, san eagrán seo de Phodchraoladh an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Tuilleadh

Gach leathanach sa rannóg seo