European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatické zmeny z pohľadu ECB

Klimatické zmeny môžu ovplyvniť cenovú stabilitu. Preto sa v medziach svojho mandátu budeme na riešení otázky klimatických zmien podieľať.

Vplyvom extrémnych poveternostných javov a neistoty súvisiacej s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo môžu mať klimatické zmeny dosah na cenovú stabilitu.

ECB je odhodlaná na dosah klimatických zmien prihliadať vo svojom rámci menovej politiky.

Hoci sú opatrenia na zmierňovanie klimatických zmien v prvom rade zodpovednosťou vlád a parlamentov jednotlivých krajín, v medziach svojho mandátu sa na riešení tejto otázky budeme podieľať aj my.

Náš menovopolitický akčný plán riešenia otázky klimatických zmien

V nadväznosti na revíziu stratégie menovej politiky sme sa rozhodli vypracovať akčný plán s ambicióznou stratégiou rôznych spôsobov integrácie aspektov klimatických zmien do našej menovej politiky.

Tlačová správa

Aké sú etapy nášho menovopolitického klimatického plánu?

Náš akčný plán stanovuje ambicióznu stratégiu, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sme v rámci výkonu menovej politiky prihliadali na účinky klimatických zmien. Stratégia pozostáva z troch hlavných etáp plnenia nášho záväzku podieľať sa na riešení otázky klimatických zmien.

Viac informácií

Centrum pre klimatické zmeny

Naše centrum pre klimatické zmeny určuje a riadi klimatickú agendu ECB a koordinuje našu prácu v oblasti klimatických zmien a udržateľných financií. Zároveň koordinuje všetky činnosti, ktoré sú súčasťou našej klimatickej stratégie.

Tlačová správa

Prioritné oblasti

Zatiaľ čo naša menovopolitická stratégia určuje smer, ktorým sa chceme uberať, klimatickými zmenami sme sa už začali zaoberať, a to v štyroch hlavných oblastiach.

Ekonomická analýza

Pracovníci ECB zabezpečujú, aby sa klimatická zmena zohľadňovala v makroekonomických modeloch, prognostických metódach a hodnoteniach rizík uplatňovaných v ECB.

Viac informácií

Bankový dohľad

Pracovníci dohľadu spolupracujú s bankami a monitorujú ich kroky súvisiace s rizikami vyplývajúcimi z klimatických zmien. Cieľom je zabezpečiť, aby boli banky schopné tieto riziká adekvátne identifikovať a riadiť.

Viac informácií

Menová politika a investičné portfóliá

So zreteľom na potrebu predchádzať deformáciám trhu ECB v rámci programov nákupu aktív investuje do tzv. zelených dlhopisov.

Viac informácií

Finančná stabilita

Odborníci na oblasť finančnej stability merajú a vyhodnocujú riziká, ktoré klimatická zmena predstavuje pre finančný systém. O svojich zisteniach informujú verejnosť, účastníkov trhu a tvorcov politiky.

Viac informácií

Ďalšie iniciatívy

Zelená ECB

Neustále pracujeme na znižovaní ekologickej stopy ECB. Informácie o našich výsledkoch v tejto oblasti nájdete na stránke ECB a ochrana životného prostredia.

Hodina Zeme

ECB sa do tohto podujatia zapája od roku 2012. Zhasnutím svetiel v hlavnej budove sa usilujeme zvyšovať povedomie o klimatickej zmene.

ECB Podcast: Klimatický záťažový test: je čas konať!

Aké sú výsledky prvého celosystémového klimatického záťažového testu a čo znamenajú pre ľudí, podniky a banky? Naša moderátorka Katie Rangerová v tejto epizóde podcastu ECB o týchto otázkach diskutuje s viceprezidentom ECB Luisom de Guindosom a vedúcou centra ECB pre klimatické zmeny Irene Heemskerkovou.

Viac informácií
SÚVISIACE INFORMÁCIE

ECB pri riešení otázky klimatických zmien spolupracuje s ďalšími inštitúciami

Odpoveď Eurosystému na obnovenú stratégiu Európskej komisie týkajúcu sa udržateľného financovania

ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro, sú pripravené podporiť prácu Európskej komisie na vývoji stratégie udržateľného financovania a zlepšovaní zverejňovania nefinančných informácií. V našej odpovedi na verejné konzultácie Európskej komisie sme určili päť hlavných priorít.

Odpoveď ECB

Sieť pre ekologizáciu finančného systému

ECB je členom siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System – NGFS). Ide o skupinu centrálnych bánk a orgánov dohľadu z piatich kontinentov, ktorých cieľom je podpora a hľadanie možností prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V roku 2020 sa ECB stala členom riadiaceho výboru siete – jej výkonného orgánu.

Internetová stránka NGFS

Všetky stránky v tejto sekcii