Menu

Právny rámec

Európska centrálna banka (ECB) sa ako inštitúcia Európskej únie pri svojej činnosti riadi jednoznačnými pravidlami stanovenými v primárnom a sekundárnom práve EÚ. Ciele a úlohy ECB sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Pri plnení svojich úloh ECB môže prijímať právne predpisy v oblastiach svojej pôsobnosti. V rámci svojej poradenskej funkcie ECB tiež vydáva stanoviská k legislatívnym návrhom v oblastiach svojej pôsobnosti.

EUR-Lex

K dispozícii na portáli EUR-Lex: Právny rámec ECB

Všetky právne predpisy ECB sú k dispozícii vo všetkých príslušných úradných jazykoch EÚ a prístupné na online portáli EUR-Lex, ktorý poskytuje oficiálny prístup k právnym dokumentom EÚ.

EUR-Lex