Právny rámec

Obsah

Všetky právne akty ESCB/ECB tak, ako boli uverejnené v „Úradnom vestníku Európskej únie” (Ú. v. EÚ), rozdelené podľa témy a chronologicky.

Viacjazyčne: dostupné v 22 jazykoch. V hornej časti obrazovky zvoľte preferovaný jazyk.

Úplný kontext: v prípade každého právneho aktu je uvedené korigendum, zrušené právne predpisy, súvisiace akty ECB, súvisiace prijaté právne predpisy Spoločenstva a iné súvisiace informácie, ako sú tlačové správy.