Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Delorsov výbor (1988 – 1989)

Výbor pre štúdium hospodárskej a menovej únie, známejší pod názvom Delorsov výbor, bol vytvorený v júni 1988. Bol založený na základe poverenia Európskej rady posúdiť a navrhnúť konkrétne etapy vedúce k vytvoreniu európskej hospodárskej a menovej únie. Jeho predsedom bol vtedajší predseda Európskej komisie Jacques Delors. Bol zložený z guvernérov centrálnych bánk členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a niekoľkých ďalších členov vrátane Alexandra Lamfalussyho, vtedajšieho generálneho riaditeľa Banky pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji a neskoršieho prezidenta Európskeho menového inštitútu.

Delorsov výbor svoje poslanie splnil, keď v apríli 1989 vydal správu pod názvom „Hospodárska a menová únia v Európskom spoločenstve“. Popri iných návrhoch správa odporúčala vytvorenie hospodárskej a menovej únie v troch etapách a zároveň pomohla pri vývoji procesu menového a hospodárskeho zjednotenia.

Záznamy Výboru pre štúdium hospodárskej a menovej únie (Delorsovho výboru) sú zbierkou dokumentov v papierovej podobe uložených v 15 archivačných boxoch. Záznamy sú prevažne v anglickom a francúzskom jazyku a vzťahujú sa na obdobie od septembra 1988 do októbra 1989. Súčasťou archívu je dokumentácia zo zasadaní výboru a prípravné práce na samotnej Delorsovej správe.

DelC 1 Organizácia

Táto sekcia obsahuje záznamy súvisiace s organizáciou zasadaní a ďalšími administratívnymi záležitosťami.

DelC 1.1 Organizácia zasadaní

Táto podsekcia obsahuje programy zasadaní, zoznamy účastníkov a zoznam adries členských organizácií, zasadacie poriadky a cestovné podklady.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 1.2 Zoznam materiálov

Táto podsekcia obsahuje zoznamy: materiálov predložených a nepredložených výboru, podkladov jednotlivých zasadaní a hotových a pripravovaných podkladov určených výboru.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 1.3 Zverejnenie záverečnej správy

Táto podsekcia obsahuje záznamy súvisiace so zverejnením záverečnej správy vrátane korešpondencie a zoznamu adresátov záverečnej správy.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 1.4 Ďakovné listy

Táto podsekcia obsahuje korešpondenciu N. Thygesena, J. Delorsa a R. Leigha‑Pembertona adresovanú G. Baerovi s poďakovaním za jeho služby spravodajcu výboru. Obsahuje tiež odpoveď G. Baera.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 2 Zápisnice, správy a prepisy zasadaní

Táto sekcia obsahuje zápisnice, správy a prepisy každého zasadania.

DelC 2.1 Prvé zasadanie – 13. septembra 1988

Súčasťou programu prvého zasadania Delorsovho výboru boli tieto témy: organizačné záležitosti (napr. spôsob zaznamenávania priebehu diskusií a rozhodnutie o ich sprístupnení externým subjektom), Wernerova správa a pracovný harmonogram výboru.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.2 Druhé zasadanie – 10. októbra 1988

Súčasťou programu druhého zasadania Delorsovho výboru boli tieto témy: znaky a dôsledky hospodárskej únie konzistentnej s menovou úniou, predovšetkým pevné výmenné kurzy, politiky a inštitucionálne mechanizmy. Na zasadaní zároveň prebehla prvá diskusia o koncepte záverečnej správy.

Dokumentácia zo zasadania odkazuje na nasledujúce materiály:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.3 Tretie zasadanie – 8. novembra 1988

Tretie zasadanie Delorsovho výboru bolo zamerané na prvé kroky smerom k hospodárskej a menovej únii s dôrazom na inštitucionálne reformy a možnosť vytvorenia únie bez legislatívnych zmien.

Dokumentácia zo zasadania odkazuje na nasledujúce materiály:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.4 Štvrté zasadanie – 13. decembra 1988

Štvrté zasadanie Delorsovho výboru bolo venované výlučne konceptu záverečnej správy.

J. de Larosière predložil nasledujúci materiál:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.5 Piate zasadanie – 10. januára 1989

Súčasťou programu piateho zasadania Delorsovho výboru boli tieto témy: kapitola III záverečnej správy (predovšetkým Európsky rezervný systém a uzavretie novej zmluvy), ECU a organizačné záležitosti ako napr. úloha výboru.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.6 Šieste zasadanie – 14. februára 1989

Šieste zasadanie Delorsovho výboru bolo venované konceptu záverečnej správy. Súčasťou programu zasadania boli tieto témy: prevádzkový rámec menovej únie, jej ciele, ECU, definícia hospodárskej únie, jednotné politiky, regionálne rozdiely a úloha, mandát, funkcie a štruktúra inštitúcie, ktorá by mohla byť zriadená na účely realizácie hospodárskej a menovej únie.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.7 Siedme zasadanie – 14. marca 1989

Siedme zasadanie Delorsovho výboru bolo venované konceptu záverečnej správy. Medzi jeho témy patrili zmeny zmluvy, politiky, vzťah voči politike, ciele a praktické kroky k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie, a ECU.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.8 Ôsme zasadanie – 11. a 12. apríla 1989

Ôsme zasadanie Delorsovho výboru bolo venované finalizácii správy. Medzi jeho témy patrili právne požiadavky, zmeny zmluvy, vzťah voči politike, praktické kroky k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie a časový rámec realizácie hospodárskej a menovej únie.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 2.9 Neformálne stretnutia

Táto podsekcia obsahuje poznámky z neformálnych stretnutí členov Delorsovho výboru. Dokumenty sú datované od 19. júla 1988 do 23. marca 1989.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 3 Správa o hospodárskej a menovej únii v Európskom spoločenstve

Táto sekcia obsahuje správu výboru nazvanú „Správa o hospodárskej a menovej únii v Európskom spoločenstve“, tiež známu ako Delorsova správa, a jej návrhy.

DelC 3 Správa o hospodárskej a menovej únii v Európskom spoločenstve

Návrhy správy a pripomienky výboru sú datované od 22. júla 1988 do 12. apríla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 4 Zbierka materiálov predložených výboru – úvod

Táto sekcia obsahuje úvod k „Zbierke materiálov“. Obsahuje úvod, obsah a správu pod názvom „The Werner Report Revisited“, podľa obsahu. Podsekcie obsahujú rôzne návrhy a pripomienky ku každému materiálu.

DelC 4.1 Úvod a obsah

Návrhy a pripomienky k úvodu a obsahu „Zbierky materiálov“ sú datované od 30. marca do 14. júla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 14. júla 1988 do 1. septembra 1989.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z prvého zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 5 Zbierka materiálov predložených výboru – materiály týkajúce sa hospodárskej únie

Táto sekcia zodpovedá „Zbierke materiálov“ týkajúcej sa kategórie hospodárskej únie, podľa obsahu. Podsekcie obsahujú rôzne návrhy a pripomienky ku každému materiálu.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 26. do 30. septembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu nie sú datované.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z druhého zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 25. do 30. januára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 27. októbra 1988 do 6. júla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 6 Zbierka materiálov predložených výboru – materiály týkajúce sa menovej únie

Táto sekcia zodpovedá „Zbierke materiálov“ týkajúcej sa kategórie menovej únie, podľa obsahu. Každá podsekcia obsahuje rôzne návrhy a pripomienky k tomu istému materiálu.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 7. októbra 1988 do 6. júla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

K dispozícii je len konečná verzia materiálu z júna 1989.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z tretieho zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 28. októbra do 6. decembra 1988.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z tretieho a štvrtého zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 30. októbra do 29. novembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 2. novembra 1988 do 11. apríla 1989.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z tretieho zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 1. decembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 4. januára do 10. júla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 30. januára do 23. mája 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision‑making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu nie je datovaná.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z apríla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 7 Pomocné materiály – od členov výboru

Táto sekcia obsahuje materiály predložené výboru, ktoré nie sú zahrnuté do „Zbierky materiálov“. Obsahuje materiály predložené členmi výboru. Podsekcie obsahujú rôzne návrhy a pripomienky ku každému materiálu.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 26. októbra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 18. augusta do 1. septembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 16. septembra do 4. októbra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Dokumenty tejto podsekcie

Pripomienky k tomuto materiálu sú datované 6. januára 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 21. do 31. októbra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 31. januára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O. Pöhl)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 9. septembra do 6. októbra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 8. februára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors Committee)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 27. a 31. januára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú zo 14. októbra 1988, resp. bez dátumu.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Návrhy, pripomienky a odpovede na dotazník sú datované od 11. októbra 1988 do 10. februára 1989.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z druhého zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 20. januára do 12. apríla 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 1. novembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 10. marca 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú zo 7. januára 1989, resp. bez dátumu.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z druhého zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu nie sú datované.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 8 Pomocné materiály – externé

Táto sekcia obsahuje materiály predložené výboru, ktoré nie sú zahrnuté do „Zbierky materiálov“. Obsahuje materiály predložené externými osobami a organizáciami mimo výboru. Podsekcie obsahujú rôzne návrhy a pripomienky ku každému materiálu.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 10. októbra do 21. novembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 25. januára 1989.

Tento materiál je výslovne spomenutý v dokumentácii z druhého zasadania.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú datované od 24. januára do 20. februára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ministry of Economy, Denmark)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 9. novembra 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z decembra 1988, resp. bez dátumu.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 22. decembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 23. januára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 14. novembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 14. novembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu nie sú datované.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Jediná dostupná verzia tohto materiálu je z 31. októbra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 16. a 21. decembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 18. januára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Táto fotokópia článku je bez dátumu.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Jediná dostupná verzia tohto dokumentu je z 19. decembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Návrhy a pripomienky k tomuto materiálu sú z 7. novembra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Jediná dostupná verzia tohto dokumentu je z 23. októbra 1988.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Jediná dostupná verzia tohto dokumentu je z 3. januára 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Táto podsekcia obsahuje publikáciu „The National Bank of Denmark: Act, By‑laws, etc.” (1937).

Dokumenty tejto podsekcie

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Táto podsekcia obsahuje fotokópiu strany z periodika The Wall Street Journal z 30. marca 1989.

Dokumenty tejto podsekcie
DelC 9 Externá komunikácia

Táto sekcia obsahuje korešpondenciu so subjektmi mimo Delorsovho výboru a prejavy členov výboru o svojej činnosti na externých podujatiach. Obsahuje žiadosti o informácie a žiadosti o kópie záverečnej správy a príslušné odpovede. Neobsahuje pomocné materiály ani žiadnu s nimi súvisiacu korešpondenciu.

DelC 9 Externá komunikácia

Externá korešpondencia a prejavy sú datované od 15. novembra 1988 do 18. novembra 1989.

Dokumenty tejto podsekcie

Všetky stránky v tejto sekcii