Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Комисията Делор (1988 – 1989 г.)

Комисията за изследване на икономическия и паричен съюз, по-известна като Комисията Делор, е съставена през юни 1988 г. Тя е създадена вследствие на възложена от Европейския съвет задача да бъдат изследвани и предложени конкретни етапи за изграждането на европейски икономически и паричен съюз. Председател на Комисията е Жак Делор, който по това време е председател на Европейската комисия. Тя включва управителите на централните банки на държавите членки на Европейската икономическа общност и нeколцина други членове. Сред тях е Александър Ламфалуси, по това време генерален директор на Банката за международни разплащания в Базел, който по-късно става първият председател на Европейския паричен институт.

Комисията Делор изпълнява мандата си, като през април 1989 г. представя доклада „Икономически и паричен съюз в Европейската общност“. Едно от предложенията в доклада е за три етапа в изграждането на икономически и паричен съюз; то способства за развитието на процеса на парично и икономическо обединение.

Архивите на Комисията за изследване на икономическия и паричен съюз (Комисията Делор) представляват колекция на хартиен носител и се съхраняват в 15 архивни кутии. Документите са написани предимно на английски или френски език и обхващат периода от септември 1988 г. до октомври 1989 г. Архивната колекция съдържа както документация, свързана със заседанията, така и подготвителна работа за самия „Доклад Делор“.

DelC 1 Организация

Този раздел съдържа документи, свързани с организацията на заседанията и други административни въпроси.

DelC 1.1 Организация на заседанията

Този подраздел съдържа графици на заседанията, списъци на участниците и списък с адресите на организациите, представлявани от членовете, планове с разпределение на местата за сядане, както и документация на служебните пътувания.

Документи в този подраздел

DelC 1.2 Списъци на документи

Този подраздел съдържа списъци на предадени и непредадени на Комисията документи, документи за конкретни срещи, както и документи, които са изготвени или са били в процес на изготвяне за Комисията.

Документи в този подраздел

DelC 1.3 Публикуване на заключителен доклад

Този подраздел съдържа документи, свързани с публикуването на заключителния доклад, включително кореспонденция, както и списък за разпращане на заключителния доклад.

Документи в този подраздел

DelC 1.4 Благодарствени писма

Този подраздел съдържа кореспонденция от Н. Тигесен, Ж. Делор и Р. Лей-Пембертън до Г. Бер, в която те изразяват благодарност за дейността му като докладчик на Комисията. Той съдържа и отговор от Г. Бер.

Документи в този подраздел
DelC 2 Протоколи от заседанията, доклади и стенограми

Този раздел съдържа протоколи, доклади и стенограми от всяко заседание.

DelC 2.1 Първо заседание – 13 септември 1988 г.

Обсъжданите теми на първото заседание на Комисията Делор включват организационни въпроси (като например как да бъдат записвани дискусиите с цел бъдещи справки и дали те да бъдат обществено достояние), Доклада Вернер и работния график на Комисията.

Документи в този подраздел

DelC 2.2 Второ заседание – 10 октомври 1988 г.

Темите, обсъждани на второто заседание на Комисията Делор, включват: характеристиките и последиците от един икономически съюз, съгласуван с паричен съюз, по-специално фиксирани обменни курсове, политики и институционална уредба. За първи път се обсъжда и структурата на заключителния доклад.

Документацията от заседанието изрично споменава следните документи:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Документи в този подраздел

DelC 2.3 Трето заседание – 8 ноември 1988 г.

Третото заседание на Комисията Делор е посветено на първите стъпки към икономически и паричен съюз с акцент върху институционалните промени и върху въпроса дали икономически и паричен съюз би бил възможен без правни промени.

Документацията от заседанието изрично споменава следните документи:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Документи в този подраздел

DelC 2.4 Четвърто заседание – 13 декември 1988 г.

Четвъртото заседание на Комисията Делор е изцяло съсредоточено върху структурата на заключителния доклад.

Ж. дьо Ларозиер представя следния документ:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Документи в този подраздел

DelC 2.5 Пето заседание – 10 януари 1989 г.

Темите, обсъждани на петото заседание на Комисията Делор, включват: Глава III от заключителния доклад (по-конкретно Европейския резервен фонд и създаването на нов договор), европейската валутна единица и организационни въпроси като ролята на Комисията.

Документи в този подраздел

DelC 2.6 Шесто заседание – 14 февруари 1989 г.

Шестото заседание на Комисията Делор е съсредоточено върху основните моменти в заключителния доклад. Сред конкретните теми са: оперативна рамка на паричния съюз, неговите цели, европейската валутна единица, определението за икономически съюз, общи политики, регионални различия, както и ролята, мандатът, функциите и структурата на институцията, която би могла да бъде създадена за осъществяването на икономическия и паричен съюз.

Документи в този подраздел

DelC 2.7 Седмо заседание – 14 март 1989 г.

Седмото заседание на Комисията Делор е съсредоточено върху основните моменти в заключителния доклад. Конкретните теми включват: промени в договора, политики, връзката с политиката, цели на икономическия и паричен съюз и практически стъпки към него, европейската валутна единица.

Документи в този подраздел

DelC 2.8 Осмо заседание – 11 и 12 април 1989 г.

Осмото заседание на Комисията Делор е съсредоточено върху окончателната редакция на доклада. Конкретните теми включват: правни изисквания, промени в договора, връзката с политиката, практически стъпки към икономически и паричен съюз и времевата рамка за осъщестяването му.

Документи в този подраздел

DelC 2.9 Неофициални заседания

Този подраздел съдържа записки, водени по време на неофициални срещи между членове на Комисията Делор. Документите са с дати между 19 юли 1988 г. и 23 март 1989 г.

Документи в този подраздел
DelC 3 Доклад за икономически и паричен съюз в Европейската общност

Този раздел съдържа доклада, съставен от Комисията и озаглавен „Доклад за икономически и паричен съюз в европейската общност“, познат също и като „Доклада Делор“, и неговите междинни редакции.

DelC 3 Доклад за икономически и паричен съюз в Европейската общност

Редакциите на доклада и коментарите на Комисията са с дати между 22 юли 1988 г. и 12 април 1989 г.

Документи в този подраздел
DelC 4 Колекция от документи, представени пред Комисията – встъпителна бележка

Този раздел съдържа въведението към „Колекцията от документи“. Той съдържа встъпителната бележка, съдържанието и доклада, озаглавен „Нов поглед върху Доклада Вернер“ (The Werner Report Revisited), съгласно съдържанието. Подразделите съдържат различните редакции и коментари за всеки документ.

DelC 4.1 Въведение и съдържание

Редакциите и коментарите по встъпителната бележка и съдържанието на „Колекцията от документи“ са с дати между 30 март и 14 юли 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 14 юли 1988 г. и 1 септември 1989 г.

Този документ е изрично споменат в документацията на първото заседание.

Документи в този подраздел
DelC 5 Колекция от документи, представени пред Комисията – документи, свързани с икономическия съюз

Този раздел съответства на „Колекцията от документи“ във връзка с категорията икономически съюз, съгласно съдържанието. Подразделите съдържат различните редакции и коментари за всеки документ.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 26 и 30 септември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Редакциите и коментарите по този документ нямат дата.

Този документ е изрично споменат в документацията на второто заседание.

Документи в този подраздел

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 25 и 30 януари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 27 октомври 1988 г. и 6 юли 1989 г.

Документи в този подраздел
DelC 6 Колекция от документи, представени пред Комисията – документи, свързани с паричния съюз

Този раздел съответства на „Колекцията от документи“ във връзка с категорията паричен съюз, съгласно съдържанието. Всеки подраздел съдържа различните редакции и коментарите по един и същи документ.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 7 октомври 1988 г. и 6 юли 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Единствената налична версия на този документ е окончателната, датираща от юни 1989 г.

Този документ е изрично споменат в документацията на третото заседание.

Документи в този подраздел

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 28 октомври и 6 декември 1988 г.

Този документ е изрично споменат в документацията на третото и четвъртото заседание.

Документи в този подраздел

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 30 октомври и 29 ноември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 2 ноември 1988 г. и 11 април 1989 г.

Този документ е изрично споменат в документацията на третото заседание.

Документи в този подраздел

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Редакциите и коментарите по този документ са с дата 1 декември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 4 януари и 10 юли 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 30 януари и 23 май 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Единствената налична версия на този документ няма дата.

Документи в този подраздел

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Единствената налична версия на този документ е от април 1989 г.

Документи в този подраздел
DelC 7 Придружаващи документи – от членове на Комисията

Този раздел съдържа документи, които са били представени на Комисията, но не са в „Колекцията от документи“. Той съдържа документи, представени от членове на Комисията. Подразделите съдържат различните редакции и коментари за всеки документ.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Редакциите и коментарите по този документ са от 26 октомври 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 18 август и 1 септември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 16 септември и 4 октомври 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Документи в този подраздел

Коментарите по този документ са с дата 6 януари 1989 г.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 21 и 31 октомври 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Единствената налична версия на този документ е от 31 януари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 9 септември и 6 октомври 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Редакциите и коментарите по този документ са от 8 февруари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors Committee)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати 27 и 31 януари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Редакциите и коментарите по този документ са или от 14 октомври 1988 г., или нямат дата.

Документи в този подраздел

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Редакциите, коментарите и отговорите на въпросника са с дати между 11 октомври 1988 г. и 10 февруари 1989 г.

Този документ е изрично споменат в документацията на второто заседание.

Документи в този подраздел

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 20 януари и 12 април 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Единствената налична версия на този документ е от 1 ноември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Единствената налична версия на този документ е от 10 март 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Редакциите и коментарите по този документ са или от 7 януари 1989 г., или нямат дата.

Този документ е изрично споменат в документацията на второто заседание.

Документи в този подраздел

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Редакциите и коментарите по този документ нямат дата.

Документи в този подраздел
DelC 8 Придружаващи документи – от други лица

Този раздел съдържа документи, които са били представени на Комисията, но не са в „Колекцията от документи“. Той съдържа документи, представени на Комисията от външни лица или организации. Подразделите съдържат различните редакции и коментари за всеки документ.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 10 октомври и 21 ноември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Единствената налична версия на този документ е от 25 януари 1989 г.

Този документ е изрично споменат в документацията на второто заседание.

Документи в този подраздел

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Редакцията и коментарите по този документ са с дати между 24 януари и 20 февруари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ministry of Economy, Denmark)

Единствената налична версия на този документ е от 9 ноември 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Редакцията и коментарите по този документ са или от декември 1988 г., или нямат дата.

Документи в този подраздел

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Единствената налична версия на този документ е от 22 декември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Единствената налична версия на този документ е от 23 януари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Единствената налична версия на този документ е от 14 ноември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Единствената налична версия на този документ е от 14 ноември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Редакцията и коментарите по този документ нямат дата.

Документи в този подраздел

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Единствената налична версия на този документ е от 31 октомври 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Редакциите и коментарите по този документ са с дати между 16 и 21 декември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Редакцията и коментарите по този документ са от 18 януари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Това фотокопие на статия няма дата.

Документи в този подраздел

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Единствената налична версия на този документ е от 19 декември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Редакцията и коментарите по този документ са от 7 ноември 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Единствената налична версия на този документ е от 23 октомври 1988 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Единствената налична версия на този документ е от 3 януари 1989 г.

Документи в този подраздел

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Този подраздел съдържа публикацията „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.“ (1937 г.)

Документи в този подраздел

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Този подраздел съдържа фотокопие на страница от The Wall Street Journal от 30 март 1989 г.

Документи в този подраздел
DelC 9 Връзки с обществеността

Този раздел съдържа кореспонденция с институции извън Комисията Делор и речи, изнесени на външни събития от членовете на Комисията относно тяхната работа. Той съдържа искания за информация или за копия на заключителния доклад и съответните отговори. Не съдържа съпътстващи документи или свързана с тях кореспонденция.

DelC 9 Връзки с обществеността

Датите на външната кореспонденция и речите са между 15 ноември 1988 г. и 18 ноември 1989 г.

Документи в този подраздел

Всички страници в този раздел