Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Емитиране и обращение

По закон ЕЦБ и централните банки на държавите в еврозоната имат право да емитират евробанкноти. На практика само националните централни банки (НЦБ) физически емитират и изтеглят от обращение евробанкноти (и монети). ЕЦБ не извършва касови услуги и не борави с пари в брой. Що се отнася до евромонетите, законните емитенти са държавите в еврозоната. На равнище еврозона всички въпроси, свързани с монетите, се координират от Европейската комисия. За повече информация вижте уебсайта на Европейската комисия.

ЕЦБ упражнява наблюдение над дейностите на НЦБ и насърчава по-нататъшното хармонизиране на касовите услуги в еврозоната, докато НЦБ осигуряват правилното функциониране на своите национални системи за разпространение на паричните наличности. Те въвеждат банкноти и монети в обращение чрез банковата система и в по-малка степен чрез мрежата за търговия на дребно. ЕЦБ не може да извършва тези операции, тъй като няма такива функции, нито необходимите съоръжения, например звена за разпространение и за обработка на банкноти, трезори и т.н.

Броят на банкнотите в обращение нараства постоянно от въвеждането на еврото до днес. Банкнотите с ниска и средна номинална стойност се използват предимно за ежедневни разплащания. По-високите купюри се използват най-вече като средство за съхранение на стойността и за скъпоструващи покупки.

Обращение в еврозоната

Евробанкнотите (и монетите) са в свободно обращение в еврозоната главно поради туризма, деловите пътувания и презграничното пазаруване. В доста по-ограничена степен националните банкноти също са „пътували“ през границите преди въвеждането на еврото и след това е трябвало да бъдат връщани до емитиралата ги централна банка, предимно чрез системата на търговските банки. При еврото такова връщане не е необходимо. Все пак, тъй като големи количества евробанкноти не остават в държавата, където са емитирани, а преминават в други използващи еврото страни и биват похарчени там, налага се централните банки да ги преразпределят, за да избегнат недостиг на банкноти в една държава и излишък в друга. Тези големи трансфери са централно координирани и финансирани от ЕЦБ.

За информация относно количествата купюри на банкнотите (и монетите) в обращение в еврозоната вижте раздела за статистика.

Обращение извън еврозоната

Евробанкнотите не се използват единствено от резиденти на еврозоната. Еврото е международна валута, така че някои евробанкноти се озовават извън еврозоната и остават там. Смята се, че в стойностно изражение между 20% и 25% от евробанкнотите в обращение се намират извън еврозоната, предимно в съседни на нея държави. Търсенето на евробанкноти нарасна рязко най-вече в държавите извън ЕС в Източна Европа след избухването на финансовата криза през 2008 г., когато националните валути поевтиняха спрямо еврото. Тези евробанкноти остават в обращение, което показва, че се държат от нерезиденти на еврозоната.

Цикълът на парите

Банкнотите следват специфичен път в икономиката. Търговските банки ги поръчват от централните банки и след това ги пускат в обращение чрез банкомати. Хората ги харчат в магазини, пазари и други места, а след това търговците и други лица ги депозират в своите банки. После банките и другите лица, работещи с пари в брой, ги изпращат обратно в съответната централна банка или връщат банкнотите в обращение след проверка дали са истински и годни за употреба. Историята за пътя на банкнотите е разказана в нашия филм:

Жизненият цикъл на евробанкнотите

Организацията на веригата за доставки на пари в брой варира в различните държави и зависи от фактори като:

  • структурата на централната банка, включително клоновата ѝ мрежа;
  • търговските банки и техните клонови мрежи;
  • законодателната уредба;
  • навиците на населението по отношение на плащанията;
  • инфраструктурата на дружествата за транспортиране на пари и ценности, които действат на пазара; и
  • географските и историческите особености на държавата и нейните традиции.

Въпреки тези различия Евросистемата продължава да се стреми към по-тясно сближаване на касовите услуги, предлагани от централните банки от еврозоната. Провеждат се допитвания до заинтересованите страни, като търговски банки, дружества за транспортиране на пари и ценности и други лица, работещи с пари в брой, както на национално, така и на европейско ниво. По-високата степен на хармонизация и интеграция ще им позволи да извлекат по-големи ползи от единната валута.

За повече информация вижте годишния доклад на ЕЦБ.

Годни или негодни?

За да имат хората доверие в тях, банкнотите трябва да бъдат истински и с високо качество. Затова НЦБ от еврозоната използват напълно автоматизирани машини за обработка на банкноти, чрез които осигуряват истинността на банкнотите и годността им за връщане в обращение.

Всички страници в този раздел