Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Валутни резерви и собствени средства

Валутни резерви

Валутните резерви на ЕЦБ осигуряват наличието на достатъчна ликвидност, за да може тя да провежда валутни операции, когато е необходимо. Валутните резерви са създадени първоначално чрез прехвърлянето на чуждестранни резервни активи от НЦБ в еврозоната в началото на третия етап на икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г.

Целите на управлението на валутните резерви на ЕЦБ по реда на своето значение са: ликвидност, сигурност и възвръщаемост.

Портфейлът на ЕЦБ от резерви в чуждестранна валута се състои от щатски долари, японски йени, китайски юани, злато и специални права на тираж. Съставът на портфейла се променя с времето, отразявайки промените в пазарната стойност на инвестираните активи, както и операциите на ЕЦБ с чуждестранна валута и злато.

Резервите в щатски долари, японски йени и китайски юани се управляват активно от ЕЦБ и избрани НЦБ от еврозоната (действащи като представители на ЕЦБ), които желаят да участват в тази оперативна дейност. НЦБ имат възможност да извършват оперативните дейности по управление на валутните резерви на ЕЦБ съвместно с други НЦБ. Всяка НЦБ или група НЦБ обикновено управлява един портфейл в щатски долари или японски йени като представител на ЕЦБ.

ЕЦБ извършва продажби на злато в пълно съответствие със Споразумението на централните банки за продажба на злато и Съвместното изявление за златото (препратка към прессъобщенията по-долу). ЕЦБ е страна по тези споразумения.

Последни данни за официалните резервни активи ще откриете в Рамката за международни резерви и ликвидност в чуждестранна валута.

За повече информация за валутните резерви вижте Статистика за валутните резерви.

Приложими правни актове

Правните актове на ЕЦБ, които засягат валутните резерви и са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, са налични в специализирания раздел „Правна рамка“ на уебсайта EUR-Lex.

Прессъобщения по темата

Прессъобщенията относно продажбите на злато от ЕЦБ и Съвместното изявление за златото ще намерите в раздела „Медии“ на уебсайта на ЕЦБ.

Външна връзка

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (Насоки на МВФ за управление на резервите в чуждестранна валута) (20 септември 2001 г.)

Собствени средства

Портфейлът от собствени средства на ЕЦБ ѝ осигурява приход за посрещане на онези оперативни разходи, които не са свързани с изпълнението на надзорните ѝ задачи. Той се инвестира в деноминирани в евро активи и за него важат ограничения, определени в рамката за контрол на риска. В управлението на портфейла от собствени средства ЕЦБ взема предвид и рисковете, произтичащи от изменението на климата.

В портфейла от собствени средства се инвестират предимно:

  • внесеният капитал на ЕЦБ
  • средства, заделени в общия резервен фонд и провизиите за финансови рискове.

Портфейлът от собствени средства не съвпада непременно по размер със сбора от внесения капитал, общия резервен фонд и провизиите за финансови рискове, главно поради реинвестирането на приходи, оценката на ценни книжа по пазарни цени и определени промени в общия резервен фонд и провизиите за финансови рискове.

Размер в края на 2023 г. (млрд. евро)

Портфейл от собствени средства на ЕЦБ (пазарна стойност)

22,1

За подробности вижте Годишния отчет на ЕЦБ, публикуван като част от Годишния доклад.

Управление на риска

Ефективното разпределение и управление на валутните резерви осигурява ликвидност, необходима за изпълнение на задачите по политиките, като същевременно свежда до минимум разходите по поддържане на резерви. Управлението на риска допринася за тези цели, като управлява и контролира експозицията на финансов риск.

ЕЦБ отговаря пряко за управлението на рисковете, свързани с нейните портфейли, включително портфейла от валутни резерви и портфейла от собствени средства. Управлението и наблюдението върху финансовите рискове, които ЕЦБ поема – пряко или в резултат от действията на НЦБ от Евросистемата като нейни представители – обхващат пазарния, кредитния и ликвидния риск и включват четири основни области на отговорност:

  • определянето на граници за кредитния и пазарния риск;
  • спазване на правилата;
  • измерване и докладване на рисковите експозиции и резултатите;
  • стратегическо разпределение на активите.

Независимото отчитане на риска и резултатите е основна характеристика на инвестиционната рамка на ЕЦБ. За да се избегне потенциален конфликт на интереси, управлението на финансовите рискове, свързани с дейностите по управление на портфейлите, е поверено на дирекция „Управление на риска“, която се отчита пряко пред Изпълнителния съвет.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел