Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Подкрепа за зеления преход

Намаляването на въглеродните емисии е единственият начин да се предотвратят най-тежките последици от изменението на климата. Поради тази причина Европейският съюз пое ангажимент за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. и за постигане на икономика с нулеви нетни емисии до 2050 г.

Макар че правителствата и законодателните органи носят основната отговорност да водят и подкрепят този преход, ние в ЕЦБ трябва също да изпълним своята роля, като насърчаваме устойчиви финанси и екологизираме операциите си по паричната политика, без това да засяга основната ни цел за ценова стабилност.

Защо зеленият преход е от значение за ЕЦБ?

Дългосрочните ползи от бърз и организиран преход далеч надхвърлят първоначалните разходи

Резултатите от климатичния стрес тест за цялата икономика показаха, че ако действаме на ранен етап, цената на прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика ще е много по-ниска от цената на бездействието.

Един организиран преход към екологосъобразна икономика е възможност за всички ни, включително за предприятията и финансовите институции, да се възползваме от чиста и по-евтина енергия, технологични иновации и нови възможности за бизнес.

Резултати от нашия климатичен стрес тест за цялата икономика

Екологосъобразна икономика би допринесла за ценовата и финансовата стабилност в дългосрочен план

В дългосрочен план организиран преход към екологосъобразна икономика би редуцирал свързаните с климата рискове за цялата икономика, за финансовата система, както и за перспективите за инфлацията и за активите в баланса на Евросистемата. Така той би допринесъл за дългосрочна ценова и финансова стабилност.

Като институция на ЕС ние подкрепяме това негово общо начинание

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз ЕЦБ има задължението да подпомага общите икономически политики на Съюза, в рамките на своя мандат и без да се засяга първостепенната ѝ цел за ценова стабилност. По този начин допринасяме за прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика и за опазването на околната среда.

Как ЕЦБ подкрепя зеления преход?

Ние споделяме своя експертен опит и съвети, за да стимулираме развитието на устойчиви финанси, тъй като банките и другите институции във финансовия сектор имат решаваща роля във финансирането на зеления преход.

С усилията си да екологизираме дейностите си, включително операциите по паричната политика, ние създаваме и стимули за по-екологосъобразна финансова система.

Анализ и консултации за политиките

Допринасяме за разработването на свързани с климата политики на европейски и международни форуми по теми като определяне на цените на въглеродните емисии, засилване на зеленото финансиране, екологосъобразните иновации и управление на риска от природни бедствия.

Провеждане на паричната политика

Ние вземаме предвид климатичните промени в провеждането на паричната политика, където е целесъобразно, включително в нашите покупки на активи и в рамката за обезпеченията.

Прессъобщение

Всички страници в този раздел