Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Комитетът на управителите на централните банки на държавите членки на Европейската икономическа общност (1964–1993 г.)

Комитетът на управителите е основан през 1964 г. със задачата да насърчава сътрудничеството между централните банки на държавите членки, като провежда консултации и обменя информация по парични политики и съответни мерки със специален акцент върху кредитните, паричните и валутните пазари.

През 1990 г. ролята на Комитета е засилена като част от първия етап от икономическия и паричен съюз. Компетенциите му се разширяват и в тях попада и съдействие за координиране на паричните и валутните политики, които се смятат за съществени за постигане на ценова стабилност и осигуряване на правилното функциониране на Европейската парична система.

Комитетът обикновено заседава в Базел, в Банката за международни разплащания, която осигурява логистична подкрепа и административно обслужване. Преди 1990 г. няколко работни и оперативни групи имат задачата да предоставят експертен аналитичен опит, но през 1990 г. икономическото звено се присъединява към Секретариата и официално са създадени подкомитетите по паричната политика, валутната политика и банковия надзор.

През януари 1994 г. Комитетът на управителите е заменен от Европейския паричен институт и скоро след това официалното седалище се премества във Франкфурт на Майн.

Архивът на Комитета на управителите съдържа близо 51 линейни метра документи. Това са най-вече документи от заседания, работни материали и доклади на Комитета на управителите и на Комитета на заместниците, както и на подкомитетите и експертните групи по паричната политика, движенията на валутни курсове и капитали, банковия надзор и други въпроси от компетенциите на централните банки. Архивът включва и документи, свързани с взаимоотношенията с европейски и международни институции и форуми. Документите обхващат основно периода 1964–1993 г. (като има и копия на някои документи от 50-те години) и в голямата си част са на английски, френски и немски език.

Разгледайте съдържанието по-долу, за да намерите документи, които са на разположение в цифров формат.

CoG 1 Статут и организация

Първият раздел е посветен на основаването и вътрешната организация на Комитета на управителите. Включени са и въпроси, свързани с персонала, финансовото администриране, комуникацията и комуникационните системи.

1962, 1964–1994

CoG 1.1 Основаване, вътрешни въпроси и устройство

Този подраздел обхваща институционалната и организационна рамка, въз основа на която е създаден Комитетът на управителите, и работата на Секретариата и Икономическото звено, които го обслужват. Той включва и процедурни правилници, работни програми, избори за председатели, членове на работни групи и подкомитети, политика за личния състав и набиране на служители.

1964–1994

CoG 1.2 Финансово администриране

Този подраздел е посветен на разходите и разпределението на разноските между Комитета на управителите и Европейския фонд за парично сътрудничество, както и на документите на Комитета по финансовите въпроси в периода 1990–1994 г.

1964–1993 (по-специално 1982–1993)

CoG 1.3 Комуникация и комуникационни системи

Този подраздел е посветен на прессъобщения и речи, изнесени от управители и длъжностни лица в периода 1985–1993 г., и на установяването на телекомуникационната система през 1971 г.

CoG 2 Заседания и професионални становища

Вторият раздел съдържа документи от заседанията на Комитета на управителите и Комитета на заместниците. Включени са и годишните доклади на Комитета на управителите и Икономическото звено.

1964–1993

CoG 2.1 Заседания на Комитета на управителите

Този подраздел съдържа дневния ред, протоколите и документацията от заседанията на Комитета на управителите, състояли се между 6 юли 1964 г. и 14 декември 1993 г., които са разрешени за обществен достъп.

1973–1993

CoG 2.2 Заседания и доклади на Комитета на заместниците

Този подраздел обхваща документация, свързана със заседанията на Комитета на заместниците от периода 1973–1993 г., работни програми и колекция от доклади и документи за първия и втория етап от икономическия и паричен съюз след 1990 г.

1989–1994

CoG 2.3 Доклади на Икономическото звено

Този подраздел съдържа работните програми на Икономическото звено и колекция от доклади, бележки, меморандуми и други документи в областта на паричните и фискалните политики, международната конкурентоспособност и паричните агрегати.

1991–1993

CoG 2.4 Годишни доклади на Комитета на управителите

В този подраздел са поместени първият (1990–1991) и вторият (1992) годишен доклад и материали за свързаната с тях подготвителна работа.

CoG 3 Координиране на парични операции и политики

Третият раздел е посветен на принципите на паричната политика, операции и хармонизация от началото на 60-те години на ХХ в. до 1993 г. и дейности, свързани с „валутната змия в тунела“ (1972–1974) – първия опит за свиване на обменните курсове на валутите на държавите членки на Общността след залеза на системата „Бретън Удс“. Разделът съдържа и транзакции, свързани с Европейската парична система и Европейската валутна единица (ECU/екю), от 1979 г. до 1993 г. – края на мандата на Комитета. Публикуваните тук документи не са изцяло свързани с конкретни експертни групи или форуми, като разделът съдържа и значителен брой документи, които не са изготвени от Комитета – например съставените от Европейската комисия.

1964–1993

CoG 3.1 Парична интеграция в Европа от 60-те години на ХХ в. насам

Този подраздел съдържа документация относно общите линии на сътрудничеството и сближаването на паричните и икономическите политики в Европа, предварителните усилия за постигане на икономически и паричен съюз и обсъжданията на първия етап. Обхванати са и въпроси, свързани с разширяването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и сътрудничеството между централните банки.

1968–1993 (по-специално 1970–1993)

CoG 3.2 Интервенции и обменни курсове в периода на „валутната змия“ и Европейската парична система

В този подраздел е включена документация за краткосрочната и средносрочната подкрепа за Общността и за нейната кредитна рамка. Подразделът съдържа и документи за интервенции във валутите на държавите членки на Общността като част от Европейската парична система.

1978–1993

CoG 3.3 Разработване и поддържане на Европейската парична система

Този подраздел обхваща документация, свързана с основаването на Европейската парична система, като споразумението за определяне на оперативните процедури (1979), както и предложения, обсъждания, доклади, научни публикации и речи относно развитието ѝ. Включени са и редица документи относно използването на екюто и функционирането и кризата на валутния механизъм.

1982–1994 (по-специално 1989–1993)

CoG 3.4 Подготовка за Европейския паричен институт и Европейската система на централните банки

Този подраздел е посветен на подготвителните дейности за втория и третия етап на икономическия и паричен съюз и организационната работа за прехода от Комитета на управителите към Европейския паричен институт (ЕПИ). В подраздела са включени и предварителните проекти на Устава на ЕПИ, Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, както и назначаването на първия председател на ЕПИ – Александър Ламфалуси.

CoG 4 Експертни групи и въпроси, свързани с движенията на валутни курсове и капитали

Четвъртият раздел съдържа наблюдения, материали от заседания, предложения за политики, практики и статистики за движения на валутни курсове и капитали. Тук са включени и първите опити за разработване на хармонизиран европейски подход, които са организирани предимно от експертни групи. Някои от тези групи функционират в продължение на години и за това време изготвят множество доклади.

1969–1994

CoG 4.1 Съгласуване и наблюдение

Този подраздел обхваща документацията от заседанията на Групата за съгласуване (1973–1993) и Групата за наблюдение (1987–1993). Той съдържа и принципи и таблици, свързани с интервенции, лихвени проценти и обменни курсове, както и месечни доклади за динамиката на валутните пазари в държавите, чиито централни банки са участвали в процедурата за съгласуване в периода 1974–1994 г.

1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

CoG 4.2 Въпроси, свързани с движението на капитали, заседания и доклади на експертни групи относно краткосрочни движения на капитали

Този подраздел съдържа документи от заседания и доклади на Експертната комисия по краткосрочните движения на капитали (1967–1969) и Работната група по краткосрочните движения на капитали (1974–1976). Тук е поместен и набор от документи по въпроси, свързани с движенията на капитали.

1970–1990

CoG 4.3 Заседания и доклади на експертните групи, председателствани от г-н Ансио, г-н Терон, г-н Бар, г-н Еварт и г-н Далгард

Този подраздел съдържа документация от заседанията и окончателния доклад на експертната група с председател Юбер Ансио, на която е възложено да отговори на няколко въпроса, повдигнати от министър-председателя на Люксембург Пиер Вернер, относно свиването на диапазона на колебание между валутите на държавите членки на Общността и създаването на фонд за регулиране на пазара (1970), както и по други теми. В подраздела също така са включени документи от заседанията и доклади на експертната група, създадена през 1970 г. и председателствана от Марсел Терон (1970–1974), Пиер Бар (1974), Франсоа Еварт (1974–1982) и Хенинг Далгард (1983–1990). В докладите са разгледани различни технически проблеми, свързани със съгласуването, свиването на диапазона на колебание между валутите в Общността, функционирането на споразумението от Базел, многовалутната система на интервенции, мобилизирането на златни резерви, сетълмента на салда в рамките на Общността, системата на обменните курсове в рамките на Общността и оперативните процедури на Европейската парична система и Европейската валутна единица.

1985–1993

CoG 4.4 Заседания и доклади на Подкомитета по валутната политика

В този подраздел е обхваната документация от заседанията (1990–1992) и подготвителната работа по редовните и специалните доклади. Четиринайсетте редовни доклада включват и годишния преглед на тенденциите, който се изготвя от Европейската парична система.

CoG 5 Експертни групи и въпроси, свързани с паричната политика и предлагането

Петият раздел е посветен на материали от заседанията и доклади на експертни групи по паричната политика от 70-те години насам.

1970–1981

CoG 5.1 Заседания и доклади на Работната група по хармонизацията на инструментите на паричната политика

Този подраздел съдържа документи от заседанията и доклади на Работната група по хармонизацията на инструментите на паричната политика (1970–1981).

1973–1993

CoG 5.2 Заседания и доклади на експертната група, председателствана от г-н Бастиансе и г-н Реймон

Този подраздел обхваща документи на експертната група, създадена през 1973 г., с председатели Адриан Вилем Бастиансе (1973–1980) и Робер Реймон (1981–1990). Групата следи и изготвя редовни доклади за тенденциите в паричната маса в държавите от Общността в периода 1973–1974 г., както и за паричната динамика в периода 1974–1975 г., състоянието на паричните системи в периода 1975–1978 г. и паричните политики в държавите членки на ЕИО в периода 1978–1990 г. Групата също така изготвя специални доклади, като доклада за публичните финанси и дефицити (1981–1990).

1989–1993

CoG 5.3 Заседания и доклади на Подкомитета по паричната политика

В този подраздел е обхваната документация от заседанията и подготвителната работа по редовните и специалните доклади. Редовните доклади включват годишния доклад за намеренията относно паричната политика и годишния преглед на паричните политики в Общността. Подразделът съдържа и месечния преглед на важни макроикономически събития в държавите от ЕИО (известен и с наименованието „Зелената книжка“) от ноември 1987 г. до декември 1993 г.

CoG 6 Експертни групи и въпроси, свързани с банковия надзор

Шестият раздел обхваща ранните етапи на координация по въпроси на банковия надзор, дискусии по национални и международни законодателни актове и дейностите на Подкомитета по банковия надзор и подструктурите му в началото на 90-те години на ХХ в. Включени са и свързаните дейности на Базелския комитет за банков надзор.

1932, 1964–1993

CoG 6.1 Надзорни аспекти и инициативи

В този подраздел са включени документи, свързани с координацията на законодателни инициативи в областта на банковия надзор и в обмена на данни между централните банки във връзка с валутни кредити и рискове. Разделът обхваща и работата на Специалната работна група по въпросите на американското банково законодателство (1974–1978).

1978, 1986–1993

CoG 6.2 Заседания и доклади на Подкомитета по банковия надзор

В този подраздел е обхваната документация от заседания и подготвителната работа по докладите. Поместена е и колекция от статии и документи, свързани с банковия надзор в държави от Общността и извън нея, както и документация за въвеждането на Втората директива за банково координиране в националното законодателство и за сътрудничеството между банковите надзорни органи.

1974–1975, 1987–1994

CoG 6.3 Заседания и доклади на свързани експертни групи по банковия надзор

Този подраздел включва документация от заседания и доклади на подструктурите на Подкомитета за банковия надзор, а именно на Работната група по кредитните регистри, Работната група по въпросите на финансовата уязвимост и Работната група по финансовите конгломерати. Подразделът обхваща и връзките с Контактната група на банковите надзорни органи от 70-те години насетне.

1975–1994

CoG 6.4 Дейност на Базелския комитет за банков надзор

Този подраздел съдържа документация от заседания и контакти и по различни въпроси на банковия надзор, като пазарни рискове, капиталова адекватност на банките и разработване на минимални стандарти.

CoG 7 Експертни групи и въпроси, свързани със счетоводни практики на централните банки

Седмият раздел се състои от заседания и дейности на Работната група по счетоводните въпроси и нейните подструктури от началото на 90-те години.

1991–1993

CoG 7.1 Заседания и доклади на Работната група по счетоводните въпроси

В този подраздел е обхваната документация от заседания и подготвителната работа по докладите. Включени са и проучвания на счетоводните методологии, прилагани от централните банки.

1990–1991

CoG 7.2 Заседания и доклади на свързани експертни групи по счетоводните въпроси

Този подраздел съдържа документация от заседания и доклади на Оперативната група по счетоводни въпроси и Специалната работна група по разпределението на доходите.

CoG 8 Експертни групи и технически и организационни въпроси, свързани с европейската валута

Осмият раздел се състои от заседания и дейности на Работната група по отпечатването и емитирането на европейски банкноти и нейните подструктури в началото на 90-те години.

1991–1993

CoG 8.1 Заседания и доклади на Работната група по отпечатването и емитирането на европейски банкноти

Този подраздел включва документация от заседания и подготвителната работа по докладите (1993), както и документи относно връзките с Групата на управителите на монетните дворове и Европейския съюз на слепите.

1992–1994

CoG 8.2 Заседания и доклади на свързани експертни групи по въвеждането на европейска парична единица

Този подраздел съдържа документация от заседания и работни документи, както и доклади, изготвени от подструктурите на Работната група по отпечатването и емитирането на европейски банкноти, а именно Оперативната група по дизайна, Оперативната група по емитирането, Оперативната група по технологиите за сигурност, Оперативната група по проучванията, Оперативната група по сценариите и Оперативната група по разходите.

CoG 9 Експертни групи и въпроси, свързани с платежни системи и сетълмент на ценни книжа

Деветият раздел обхваща аналитични и координационни дейности, свързани с платежните системи в държавите от Общността, основно от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век, с основен акцент върху Работната група по платежните системи в ЕО. В раздела са включени и документи, които не са съставени от Комитета на управителите.

1990–1994

CoG 9.1 Заседания и доклади на Специалната работна група/Работната група по платежните системи в ЕО

Този подраздел обхваща документация от заседания и подготвителната работа по докладите. Включени са и документи, свързани със срещи с представители на частни банки.

1984–1985, 1989–1993

CoG 9.2 Инициативи и координиране на платежните системи от страна на Специалната работна група/Работната група по платежните системи в ЕО

Този подраздел включва документация относно инициативи за координиране на платежните системи, като проблеми на техническата инфраструктура и обработката на данни, и относно хармонизирането на националните и трансграничните плащания. Подразделът обхваща и работа по Системата за клиринг и сетълмент на частни платежни операции в екю.

1991–1994

CoG 9.3 Разработване на Синята книга

Този раздел е посветен на съставянето, превода и публикуването на Синята книга за платежните системи в държавите членки на Общността.

1991–1994

CoG 9.4 Заседания и доклади на свързани експертни групи по платежните системи

Този подраздел съдържа документация от заседания и работни документи, както и доклади на подструктурите на Работната група по платежните системи в ЕО, а именно на Координационната група, Редакторската група, Групата по създаване на проекта, Оперативната група за екюто, Оперативната група от правни експерти по платежните системи в ЕО, Оперативната група по Препоръка 3 и Оперативната група по предплатените карти. В подраздела са включени и документи, свързани с взаимоотношения с външни експертни групи, като Групата за техническо разработване на платежни системи, Комитета по платежните и сетълмент услуги на централните банки и Европейския комитет за банкови стандарти, както и участия в инициативи на Европейската комисия.

CoG 10 Експертни групи и въпроси, свързани с информационни технологии и компютърни мрежи

Десетият раздел включва предимно въпроси в областта на информационните технологии, свързани с подготовката за създаването на ЕПИ (втория етап на икономическия и паричен съюз). Тук са поместени и материали за Cebamail – системата за пренос на защитени данни между централните банки.

1989–1993

CoG 10.1 Заседания и доклади на Експертната група с председател Жан-Батист Бургиньон (Групата Бургиньон) и нейните подструктури

В този подраздел са включени документи и доклади на Групата Бургиньон, която е създадена със задачата да изследва негласовия пренос на информация между централните банки на държавите членки на ЕИО. Поместени са и документи на нейната Подгрупа по криптирането, която е създадена с цел проучване на продукти за криптиране.

1990–1993

CoG 10.2 Заседания и доклади на Работната група по информационните системи и въпроси, свързани със Cebamail

Този подраздел съдържа документация от заседания, работни документи и доклади на Работната група по информационните системи и на нейната Подгрупа за работа по Cebamail.

CoG 11 Статистически въпроси и експертни групи

Единадесетият раздел се състои от статистически редове и документи от участия в инициативи за хармонизация в областта на статистиката и в различни комитети, ръководени от Евростат. Тук са включени и заседанията и дейностите на Работната група по статистика в началото на 90-те години на ХХ век.

1962–1993

CoG 11.1 Координиране на статистически въпроси от 60-те години на ХХ в. насам

Този подраздел обхваща документация относно инициативи, свързани с хармонизиране на статистически подходи, и относно статистическата система на Общността. Включени са и поредици от работни документи (статистически данни за държавите членки на ЕИО, 1973–1979) и месечната статистика (Голямата зелена книга, 1979–1993).

1992–1994

CoG 11.2 Заседания и доклади на Работната група по статистика

Този подраздел включва документация от заседания, работни документи и доклади.

1988–1993

CoG 11.3 Заседания и доклади на други свързани експертни групи и комитети по статистическите въпроси

Този подраздел обхваща документация от заседания, работни документи и доклади, изготвени от различни комитети и подструктури, създадени от Евростат, като Комитета по паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс, Оперативната група по паричната и банковата статистика и Оперативната група по статистиката на капиталовите потоци и наличности на платежния баланс.

CoG 12 Европейска комисия

Дванадесетият раздел се състои предимно от документи, изготвени от Европейската комисия и нейните подструктури. В много случаи Комитетът на управителите и централните банки нямат участие в дейностите, довели до създаването на тези документи. Голяма част от тях са изпратени до Секретариата на Комитета на управителите в Базел единствено с информационна цел.

1964–1993

CoG 12.1 Становища и инициативи по парични и икономически въпроси и европейско законодателство

Този подраздел съдържа колекция от проекти, предложения и окончателни версии на директиви по икономически, банкови и финансови въпроси, изготвени от Европейската комисия доклади, като годишния доклад за състоянието на икономиката в Европейските общности (1971–1982 и 1989); и доклади, свързани с Изследователската група „Проблеми на инфлацията“ (1975–1977). Тук са включени и документи от заседанията на група национални експерти във връзка с изготвяне на прогнози (1991–1993) и документи на Банковия консултативен комитет (1986–1993).

CoG 13 Паричен комитет

Тринадесетият раздел се състои най-вече от документи, съставени от Паричния комитет в Брюксел и изпратени до Секретариата на Комитета на управителите в Базел с информационна цел. В дейността на Паричния комитет участват и представители на централните банки.

1969–1993

CoG 13.1 Заседания на Паричния комитет и неговите подструктури

В този подраздел е поместена (непълна) документация от заседанията на Паричния комитет (1969–1993), неговия Комитет на заместниците (по-специално 1981–1993) и Специализираната група за Италия (по-специално 1973–1978).

1959–1993

CoG 13.2 Професионални становища по парични и финансови въпроси

Този подраздел съдържа доклади за дейността на Паричния комитет (поредицата е непълна за периода 1959–1988 г.), условията и предложенията за финансова помощ от Общността (1981–1993) и становища и бележки по различни въпроси на паричните политики, като движения на капитали, бюджетна дисциплина и конвергенция.

CoG 14 Други европейски групи и форуми

Четиринадесетият раздел обхваща документи, изготвени от постоянни и временни европейски форуми и организации по темите на паричната и финансовата политика и сътрудничеството. Документите, които се намират в раздела за Съвета Екофин и Европейския съвет, са непълни. Съставените от Междуправителствената конференция документи са особено интересни от гледна точка на усилията за изграждане на икономически и паричен съюз.

1970–1993

CoG 14.1 Съвет по икономически и финансови въпроси (Екофин)

Този подраздел съдържа документация от заседанията на Съвета Екофин (в периода 1970–1993 г.) и доклади и бележки до Съвета Екофин относно сътрудничество с трети държави по парични политики и политики за лихвени проценти и обменни курсове.

1969–1994

CoG 14.2 Европейски съвет

В този подраздел е поместена (непълна) документация от заседания и заключения на председателството на Европейския съвет, както и работни материали по различни свързани с политиките въпроси, като фискална интеграция, инфлация и свободно движение на капитали. Включени са и резултати от участия в Специалния комитет по международни въпроси (1984–1985).

1989–1993

CoG 14.3 Междуправителствена конференция за икономически и паричен съюз

В този подраздел са включени участия на Комитета на управителите в преговорите по Договора за Европейския съюз.

CoG 15 Централни банки и банкови асоциации

Петнадесетият раздел съдържа най-вече колекции, свързани с националните централни банки и финансовите и паричните политики на държавите членки на ЕИО и други държави. Включени са и документи, свързани с вътрешната организация на наднационални институции и асоциации и връзката им с Комитета на управителите.

1937,1960–1995 (по-специално 1990–1993)

CoG 15.1 Въпроси, свързани с националните централни банки

Този подраздел съдържа колекции от документи по разнообразни въпроси, свързани с националните централни банки, като например правния им статут.

1969–1993 (по-специално 1985–1993)

CoG 15.2 Национални парични политики

В този подраздел се съдържат колекции от документи по въпроси на паричната и икономическата политика, свързани с няколко държави членки на ЕИО и държави извън нея. Включени са и документи, свързани със заемите, които Европейската общност е предоставила на Гърция и Италия.

1950–1993 (по-специално 1972–1993)

CoG 15.3 Наднационални парични организации

Този подраздел съдържа документи за организацията на Банката за международни разплащания (БМР) и колекция от речи и участия на нейния икономически съветник в периода 1976–1985 г. и на генералния ѝ директор Александър Ламфалуси в периода 1985–1993 г. Тук са включени и документи от заседания и инициативи на Международния валутен фонд (МВФ) и във връзка с основаването на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

1966–1994 (по-специално 1985–1993)

CoG 15.4 Банкови асоциации

Този подраздел е посветен на връзките на Комитета с Евробанковата асоциация, Международната икономическа асоциация, Европейската икономическа асоциация и Европейската банкова федерация.

Научете повече за Комитета на управителите от архива или се свържете с нас.

Всички страници в този раздел