Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Odbor guvernerjev centralnih bank držav članic Evropske gospodarske skupnosti (1964–1993)

Odbor guvernerjev je bil ustanovljen leta 1964, da bi okrepil sodelovanje med centralnimi bankami držav članic. V ta namen je organiziral posvetovanja in pospeševal izmenjavo informacij o denarnih politikah in z njo povezanih ukrepih, s posebnim poudarkom na kreditnem, denarnem in deviznem trgu.

Vloga Odbora guvernerjev se je še okrepila leta 1990, ko se je začela prva faza ekonomske in monetarne unije. Delokrog odbora je bil razširjen tako, da je ena njegovih nalog postala tudi pomagati pri usklajevanju denarnih in tečajnih politik. Te so veljale za bistveni element pri doseganju cenovne stabilnosti in zagotavljanju pravilnega delovanja evropskega monetarnega sistema.

Odbor se je navadno sestajal v Baslu v prostorih Banke za mednarodne poravnave, ki je nudila logistično in administrativno podporo. Pred letom 1990 je analitično strokovno znanje zagotavljalo več delovnih skupin in projektnih skupin, leta 1990 pa se je sekretariatu pridružila še ekonomska enota in formalno so bili ustanovljeni pododbori za denarno politiko, politiko deviznega tečaja in bančni nadzor.

Januarja 1994 je bil Odbor guvernerjev nadomeščen z Evropskim monetarnim inštitutom, ki je kmalu zatem svoj uradni sedež preselil v Frankfurt na Majni.

Arhivski fond Odbora guvernerjev obsega približno 51 linearnih metrov besedilnih dokumentov. Zajema predvsem sejna gradiva, delovne dokumente ter poročila Odbora guvernerjev in Odbora namestnikov, pa tudi poročila pododborov in strokovnih skupin o denarni politiki, deviznem tečaju in pretoku kapitala, bančnem nadzoru in drugih zadevah v pristojnosti centralnih bank. Vključuje tudi dokumente o odnosih z evropskimi in mednarodnimi institucijami in forumi. Večina dokumentov je iz obdobja med leti 1964 in 1993 (vključenih je tudi nekaj kopij dokumentov iz 1950-ih let) in so večinoma v angleščini, francoščini in nemščini.

Dokumenti, ki so na voljo v digitalni obliki:

Odbor guvernerjev 1 Status in organizacija

Prvi razdelek obravnava ustanovitev in notranjo organizacijo Odbora guvernerjev. Zajema tudi vprašanja v zvezi s kadrovanjem, finančno administracijo, komunikacijo in komunikacijskimi sistemi.

1962, 1964–1994

Odbor guvernerjev 1.1 Ustanovitev, interna vprašanja in temeljni dokumenti

Ta podrazdelek obravnava institucionalni in organizacijski okvir za ustanovitev Odbora guvernerjev ter dejavnosti sekretariata in ekonomske enote v podporo odboru. Zajema tudi poslovnik, delovne programe, volitve predsedstva, članstvo v delovnih skupinah in pododborih, kadrovska vprašanja in zaposlovanje.

1964–1994

Odbor guvernerjev 1.2 Finančna administracija

Ta podrazdelek obravnava izdatke in delitev stroškov Odbora guvernerjev in Evropskega sklada za monetarno sodelovanje ter dokumentacijo Odbora za finančne zadeve med leti 1990 in 1994.

1964–1993 (zlasti 1982–1993)

Odbor guvernerjev 1.3 Komunikacija in komunikacijski sistemi

Ta podrazdelek zajema sporočila za javnost in govore guvernerjev in uradnih predstavnikov med leti 1985 in 1993 ter vzpostavitev telekomunikacijskega sistema v letu 1971.

Odbor guvernerjev 2 Seje in strokovna mnenja

Drugi razdelek vsebuje dokumentacijo s sej Odbora guvernerjev in Odbora namestnikov. Vključena so tudi letna poročila Odbora guvernerjev in ekonomske enote.

1964–1993

Odbor guvernerjev 2.1 Seje Odbora guvernerjev

Ta podrazdelek vsebuje dnevne rede, zapisnike in dokumentacijo v zvezi s sejami Odbora guvernerjev, ki so potekale med 6. julijem 1964 in 14. decembrom 1993. Zajeti so samo dokumenti, za katere je bil odobren dostop javnosti.

1973–1993

Odbor guvernerjev 2.2 Seje in poročanje Odbora namestnikov

Ta podrazdelek zajema dokumentacijo v zvezi s sejami Odbora namestnikov med leti 1973 in 1993, delovne programe ter zbirko poročil in dokumentov za prvo in drugo fazo ekonomske in monetarne unije od leta 1990 dalje.

1989–1994

Odbor guvernerjev 2.3 Poročanje ekonomske enote

Ta podrazdelek vsebuje delovne programe ekonomske enote in zbirko poročil, beležk, memorandumov in drugih prispevkov o denarni in javnofinančni politiki, mednarodni konkurenčnosti in denarnih agregatih.

1991–1993

Odbor guvernerjev 2.4 Letna poročila Odbora guvernerjev

Ta podrazdelek vsebuje prvo (1990–1991) in drugo (1992) letno poročilo in z njima povezano pripravljalno delo.

Odbor guvernerjev 3 Usklajevanje denarnih operacij in politik

Tretji razdelek vsebuje načela denarne politike, operacije in harmonizacijo od zgodnjih 1960-ih let do leta 1993 ter dejavnosti v zvezi s »kačo v tunelu« (1972–1974) – prvim poskusom, da se zmanjša razpon nihanja valut držav članic Skupnosti po zatonu brettonwoodskega sistema. Vključuje tudi transakcije v zvezi z evropskim monetarnim sistemom in evropsko denarno enoto (ECU) od leta 1979 do konca mandata Odbora guvernerjev v letu 1993. Dokumenti, ki so zajeti tu, niso strogo povezani z določenimi strokovnimi skupinami ali forumi, poleg tega pa je vključenih veliko dokumentov, ki jih ni pripravil Odbor guvernerjev, npr. dokumenti, ki jih je pripravila Evropska komisija.

1964–1993

Odbor guvernerjev 3.1 Evropsko denarno povezovanje od 1960-ih let dalje

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo o obrisih sodelovanja in zbliževanja evropskih denarnih in ekonomskih politik, prvih poskusih vzpostavitve ekonomske in monetarne unije ter razpravah o prvi fazi. Pokriva tudi vprašanja v zvezi s širitvijo Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in sodelovanjem med centralnimi bankami.

1968–1993 (zlasti 1970–1993)

Odbor guvernerjev 3.2 Posredovanja in devizni tečaji v obdobju »valutne kače« in evropskega monetarnega sistema

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo o kratkoročni in srednjeročni pomoči, ki jo je zagotavljala Skupnost, in o njenem okviru za posojila. Vsebuje tudi dokumentacijo o posredovanjih na deviznih trgih Skupnosti v okviru evropskega monetarnega sistema.

1978–1993

Odbor guvernerjev 3.3 Razvoj in vzdrževanje evropskega monetarnega sistema

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo o vzpostavitvi evropskega monetarnega sistema, kot so sporazum o določitvi postopka delovanja (1979) ter predlogi, razprave, poročila, akademska besedila in govori o njegovem razvoju. Zajeti so tudi dokumenti o uporabi evropske denarne enote ECU ter o delovanju mehanizma deviznih tečajev in njegove krize.

1982–1994 (zlasti 1989–1993)

Odbor guvernerjev 3.4 Priprava Evropskega monetarnega inštituta in Evropskega sistema centralnih bank

Ta podrazdelek pokriva pripravljalno delo v drugi in tretji fazi ekonomske in monetarne unije ter organizacijo za prehod od Odbora guvernerjev k Evropskemu monetarnemu inštitutu (EMI). Vsebuje tudi prve osnutke statuta EMI, statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter imenovanje prvega predsednika EMI Alexandra Lamfalussyja.

Odbor guvernerjev 4 Vprašanja deviznih tečajev/pretoka kapitala in strokovne skupine

Četrti razdelek vsebuje ugotovitve, sejna gradiva, predloge politik, prakse in statistične podatke o deviznih tečajih in pretoku kapitala. Vključuje tudi prve poskuse razvoja poenotenega evropskega pristopa, ki so jih organizirale zlasti skupine strokovnjakov. Nekatere od teh skupin so delovale več let in pripravile številna poročila.

1969–1994

Odbor guvernerjev 4.1 Usklajevanje in spremljanje

Ta razdelek vsebuje dokumentacijo s sestankov skupine za usklajevanje (1973–1993) in skupine za spremljanje (1987–1993). Zajema tudi načela in tabele v zvezi s posredovanji na obrestnih in deviznih trgih ter mesečna poročila o gibanjih na deviznih trgih držav, katerih centralne banke so sodelovale v procesu usklajevanja med leti 1974 in 1994.

1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

Odbor guvernerjev 4.2 Vprašanja pretoka kapitala, seje in poročanje strokovnih skupin o kratkoročnem pretoku kapitala

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo in poročila odbora strokovnjakov o kratkoročnem pretoku kapitala (1967–1969) in delovne skupine o kratkoročnem pretoku kapitala (1974–1976). Zajema tudi zbirko dokumentov o vprašanjih v zvezi s pretokom kapitala.

1970–1990

Odbor guvernerjev 4.3 Seje in poročanje strokovnih skupin, ki so jih vodili Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert in Dalgaard

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo in končno poročilo strokovne skupine pod vodstvom Huberta Ansiauxa, ki je bil odgovoren za odgovore na več vprašanj, ki jih je sprožil luksemburški ministrski predsednik Pierre Werner o zoževanju razpona nihanja med valutami Skupnosti, vzpostavitvi sklada za ureditev deviznih tečajev (1970) ter o drugih zadevah. Vsebuje tudi sejno dokumentacijo in poročila strokovne skupine, ki je bila ustanovljena leta 1970 in so jo vodili Marcel Théron (1970–1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974–1982) in Henning Dalgaard (1983–1990). Poročila obravnavajo različne tehnične težave, ki so nastale zaradi usklajevanja, zoževanja razpona nihanja med valutami Skupnosti, delovanja baselskega sporazuma, večvalutnega sistema posredovanj, mobilizacije zlatih rezerv, poravnave plačil znotraj Skupnosti, sistema deviznih tečajev znotraj Skupnosti ter operativnih postopkov evropskega monetarnega sistema in ECU.

1985–1993

Odbor guvernerjev 4.4 Seje in poročanje pododbora za politiko deviznih tečajev (FXPSC)

Ta podrazdelek obsega sejno dokumentacijo (1990–1992) in pripravljalno delo, ki je bilo opravljeno za redna in posebna poročila. Med 14 rednimi poročili je tudi letni pregled dogajanj, ki ga je pripravljal evropski monetarni sistem.

Odbor guvernerjev 5 Vprašanja denarne politike in zagotavljanja likvidnosti ter strokovne skupine

Peti razdelek obsega dokumente s sej in poročanje strokovnih skupin o denarni politiki od 1970-ih let dalje.

1970–1981

Odbor guvernerjev 5.1 Seje in poročanje delovne skupine za poenotenje instrumentov denarne politike

Ta podrazdelek vsebuje sejno dokumentacijo in poročila delovne skupine za poenotenje instrumentov denarne politike (1970–1981).

1973–1993

Odbor guvernerjev 5.2 Seje in poročanje strokovnih skupin, ki sta jih vodila Bastiaanse in Raymond

Ta podrazdelek zajema sejno dokumentacijo strokovne skupine, ki je bila ustanovljena leta 1973 in sta jo vodila Adriaan Willem Bastiaanse (1973–1980) in Robert Raymond (1981–1990). Njeno glavno področje dela, o katerem je pripravljala redna poročila, so bila gibanja v ponudbi denarja v državah Skupnosti med leti 1973 in 1974, denarna gibanja med leti 1974 in 1975, denarna situacija med leti 1975 in 1978 ter denarne politike držav članic EGS med leti 1978 in 1990. Skupina je pripravljala tudi posebna poročila, npr. poročilo o javnih financah in primanjkljaju (1981–1990).

1989–1993

Odbor guvernerjev 5.3 Seje in poročanje pododbora za denarno politiko (MPSC)

Ta podrazdelek obsega sejno dokumentacijo in pripravljalno delo, ki je bilo opravljeno za redna in posebna poročila. Med rednimi poročili so letna poročila o namerah denarne politike in letni pregledi denarnih politik v Skupnosti. Vključeni so tudi mesečni pregledi glavnih makroekonomskih gibanj v državah EGS (imenovani tudi »mala zelena knjiga«) od novembra 1987 do decembra 1993.

Odbor guvernerjev 6 Vprašanja bančnega nadzora in strokovne skupine

Šesti razdelek zajema zgodnje faze usklajevanja bančnega nadzora, razprave o nacionalni in mednarodni zakonodaji ter dejavnosti pododbora za bančni nadzor in njegovih podstruktur v zgodnjih 1990-ih letih. Razdelek pokriva tudi s tem povezane dejavnosti Baselskega odbora za bančni nadzor.

1932, 1964–1993

Odbor guvernerjev 6.1 Nadzorniški vidiki in pobude

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo v zvezi z usklajevanjem pobud na področju zakonodaje o bančnem nadzoru ter izmenjavo podatkov med centralnimi bankami o tujih posojilih in tveganjih. Obravnava tudi delo ad hoc skupine o ameriški bančni zakonodaji.

1978, 1986–1993

Odbor guvernerjev 6.2 Seje in poročanje pododbora za bančni nadzor (BSSC)

Ta podrazdelek vsebuje sejno dokumentacijo in pripravljalno delo, ki je bilo opravljeno za poročila. Vključuje tudi zbirko člankov in dokumentov v zvezi z bančnim nadzorom v državah Skupnosti in drugih državah ter dokumentacijo o uvedbi druge direktive o bančnem usklajevanju v nacionalno zakonodajo in o sodelovanju organov za bančni nadzor.

1974–1975, 1987–1994

Odbor guvernerjev 6.3 Seje in poročanje strokovnih skupin za bančni nadzor

Ta razdelek obsega sejno dokumentacijo in poročila podstruktur pododbora za bančni nadzor, in sicer delovne skupine o kreditnih registrih, delovne skupine o finančni krhkosti in delovne skupine o finančnih konglomeratih. Obravnava tudi odnose s kontaktno skupino organov za bančni nadzor od 1970-ih let dalje.

1975–1994

Odbor guvernerjev 6.4 Dejavnosti Baselskega odbora za bančni nadzor

Ta podrazdelek vključuje dokumentacijo o sejah in stikih ter o različnih vprašanjih s področja bančnega nadzora, kot so tržno tveganje, kapitalska ustreznost bank in razvoj minimalnih standardov.

Odbor guvernerjev 7 Vprašanja računovodstva centralnih bank in strokovne skupine

Sedmi razdelek obravnava seje in dejavnosti delovne skupine o računovodskih vprašanjih in njenih podstruktur v zgodnjih 1990-ih letih.

1991–1993

Odbor guvernerjev 7.1 Seje in poročanje delovne skupine o računovodskih vprašanjih (WGAI)

Ta podrazdelek vsebuje sejno dokumentacijo in pripravljalno delo, ki je bilo opravljeno za poročila. Obsega tudi ankete o računovodskih metodologijah, ki so jih uporabljale centralne banke.

1990–1991

Odbor guvernerjev 7.2 Seje in poročanje strokovnih skupin o računovodstvu

Ta podrazdelek vsebuje sejno dokumentacijo in poročila projektne skupine o računovodskih vprašanjih in ad hoc delovne skupine o razporejanju prihodkov.

Odbor guvernerjev 8 Tehnična in organizacijska vprašanja evropske valute in strokovne skupine

Osmi razdelek obravnava seje in dejavnosti delovne skupine o tiskanju in izdaji evropskega bankovca in njenih podstruktur v zgodnjih 1990-ih letih.

1991–1993

Odbor guvernerjev 8.1 Seje in poročanje delovne skupine o tiskanju in izdaji evropskega bankovca (BNWG)

Ta podrazdelek obsega sejno dokumentacijo in pripravljalno delo, ki je bilo opravljeno za poročila (1983) ter dokumente o odnosih s skupino direktorjev kovnic in Evropsko zvezo slepih.

1992–1994

Odbor guvernerjev 8.2 Seje in poročanje strokovnih skupin o evropski valuti

Ta podrazdelek pokriva sejno in delovno dokumentacijo ter poročila, ki so jih pripravile podstrukture delovne skupine o tiskanju in izdaji evropskega bankovca, namreč projektna skupina za oblikovanje, projektna skupina za izdajo, projektna skupina za varnostno tehnologijo, projektna skupina za ankete, projektna skupina za scenarije in projektna skupina za stroške.

Odbor guvernerjev 9 Vprašanja plačilnih sistemov in poravnave vrednostnih papirjev ter strokovne skupine

Deveti razdelek obravnava analitične in koordinacijske dejavnosti v zvezi s plačilnimi sistemi v državah Skupnosti, zlasti v poznih 1980-ih in zgodnjih 1990-ih letih. Glavni poudarek je na dejavnostih delovne skupine o plačilnih sistemih Evropske skupnosti. Vsebuje tudi dokumente, ki jih ni pripravil Odbor guvernerjev.

1990–1994

Odbor guvernerjev  9.1 Seje in poročanje ad hoc delovne skupine/delovne skupine o plačilnih sistemih ES (WGPS)

Ta podrazdelek vsebuje sejno dokumentacijo in pripravljalno delo, ki je bilo opravljeno za poročila. Zajema tudi dokumentacijo, povezano s sestanki s predstavniki zasebnih bank.

1984–1985, 1989–1993

Odbor guvernerjev 9.2 Pobude in usklajevanje plačilnih sistemov s strani ad hoc delovne skupine/delovne skupine o plačilnih sistemih ES

Ta podrazdelek obsega dokumentacijo o usklajevanju pobud na področju plačilnih sistemov, kot so vprašanja tehnične infrastrukture in obdelave podatkov, ter o harmonizaciji nacionalnih in čezmejnih plačil. Zajema tudi delo na področju sistema za kliring in poravnavo zasebnih plačil v evropski denarni enoti ECU.

1991–1994

Odbor guvernerjev 9.3 Razvoj modre knjige

Ta podrazdelek obravnava pripravo, prevod in objavo modre knjige o plačilnih sistemih v državah Skupnosti.

1991–1994

Odbor guvernerjev 9.4 Seje in poročanje strokovnih skupin o plačilnih sistemih

Ta podrazdelek obravnava sejno in delovno dokumentacijo ter poročila podstruktur delovne skupine o plačilnih sistemih v Evropski skupnosti, namreč skupine za koordinacijo, uredniške skupine, skupine za pripravo besedil, projektne skupine za ECU, projektne skupine pravnih strokovnjakov o plačilnih sistemih v Evropski skupnosti, projektne skupine o priporočilu 3 in projektne skupine o predplačniških karticah. Vsebuje tudi dokumentacijo o odnosih z zunanjimi skupinami strokovnjakov, kot so skupina za tehnični razvoj plačilnih sistemov, odbor o plačilnih in poravnalnih sistemih centralnih bank (CPSS), evropski odbor za bančne standarde (ECBS), ter prispevke k pobudam Evropske komisije.

Odbor guvernerjev 10 Vprašanja informacijske tehnologije in računalniških omrežij ter strokovne skupine

Deseti razdelek vsebuje gradiva v zvezi z informacijsko tehnologijo, povezana s pripravo EMI (druga faza ekonomske in monetarne unije). Zajet je tudi Cebamail, sistem za prenos zaščitenih podatkov med centralnimi bankami.

1989–1993

Odbor guvernerjev 10.1 Seje in poročanje strokovne skupine, ki jo je vodil Jean-Baptiste Bourguignon (Bourguignonova skupina), in njenih podstruktur

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo in poročila Bourguignonove skupine, ki je bila ustanovljena, da bi preučila prenos neglasovnih informacij med centralnimi bankami v EGS. Vključuje tudi dokumente njene podskupine o šifriranju, ki je bila ustanovljena za raziskave šifrirnih produktov.

1990–1993

Odbor guvernerjev 10.2 Seje in poročanje delovne skupine o informacijskih sistemih (WGIS) ter vprašanja v zvezi s Cebamailom

V tem podrazdelku so sejna in delovna dokumentacija ter poročila delovne skupine o informacijskih sistemih in podskupine o Cebamailu.

Odbor guvernerjev 11 Statistična vprašanja in strokovne skupine

Enajsti razdelek vsebuje statistične serije in prispevke k pobudam za poenotenje na področju statistike ter k različnim odborom, ki jih je vodil Eurostat. Zajema tudi seje in dejavnosti delovne skupine o statistiki v zgodnjih 1990-ih letih.

1962–1993

Odbor guvernerjev 11.1 Usklajevanje statističnih vprašanj od 1960-ih let dalje

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo o pobudah v zvezi s poenotenjem statističnih pristopov in dokumentacijo o statističnem sistemu Skupnosti. Vsebuje tudi serije delovnih dokumentov s statističnimi podatki o državah članicah EGS (1973–1979) in mesečne statistične serije (velika zelena knjiga (1979–1993)).

1992–1994

Odbor guvernerjev 11.2 Seje in poročanje delovne skupine o statistiki (WGS)

Ta podrazdelek zajema sejno in delovno dokumentacijo ter poročila.

1988–1993

Odbor guvernerjev 11.3 Seje in poročanje drugih statističnih strokovnih skupin in odborov

Ta podrazdelek zajema sejno in delovno dokumentacijo ter poročila, ki so jih pripravili različni odbori in podstrukture, ki jih je ustanovil Eurostat, kot so odbor za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (CMFB), projektna skupina o denarni in bančni statistiki (MBSTF) ter projektna skupina o statistiki kapitalskih tokov in stanj v plačilni bilanci (CFSTF).

Odbor guvernerjev 12 Evropska komisija

Dvanajsti razdelek obsega predvsem dokumente, ki so jih ustvarili Evropska komisija in njene podstrukture. V mnogih primerih pri pripravi teh dokumentov niso bili udeleženi niti Odbor guvernerjev niti centralne banke. Številni dokumenti so bili sekretariatu Odbora guvernerjev v Baslu poslani zgolj v vednost.

1964–1993

Odbor guvernerjev 12.1 Mnenja in pobude o denarnih in gospodarskih vprašanjih in evropski zakonodaji

Ta podrazdelek obsega zbirko osnutkov, predlogov in končnih različic direktiv o gospodarskih, bančnih in finančnih vprašanjih, poročila, ki jih je pripravila Evropska komisija, kot so letna poročila o gospodarskih razmerah v Evropskih skupnostih (1971–1982 in 1989) ter poročila, povezana s študijsko skupino »Problemi inflacije« (1975–1977). Vključena je tudi sejna dokumentacija skupine nacionalnih strokovnjakov o napovedovanju (1991–1993) in svetovalnega odbora za bančništvo (1986–1993).

Odbor guvernerjev 13 Monetarni odbor

Trinajsti razdelek vsebuje predvsem dokumente, ki jih je ustvaril Monetarni odbor v Bruslju in poslal v vednost sekretariatu Odbora guvernerjev v Baslu. Predstavniki centralnih bank so bili udeleženi v dejavnostih Monetarnega odbora.

1969–1993

Odbor guvernerjev 13.1 Seje Monetarnega odbora in njegovih podstruktur

Ta podrazdelek vsebuje (nepopolno) sejno dokumentacijo Monetarnega odbora (1969–1993), njegovega odbora namestnikov (zlasti 1981–1993) in ad hoc skupine za Italijo (zlasti 1973–1978).

1959–1993

Odbor guvernerjev 13.2 Strokovna mnenja o denarnih in finančnih zadevah

Ta podrazdelek vsebuje poročila o dejavnostih Monetarnega odbora (serija je nepopolna med leti 1959 in 1988), pogoje in predloge za pomoč Skupnosti v obliki posojil (1981–1993) ter mnenja in beležke o različnih vprašanjih denarne politike, kot so pretok kapitala, proračunska disciplina in konvergenca.

Odbor guvernerjev 14 Druge evropske skupine in forumi

Štirinajsti razdelek vsebuje dokumente, ki so jih ustvarili trajni ter začasni evropski forumi in organizacije v zvezi z denarno in finančno politiko ter sodelovanjem. Dokumenti v tem razdelku, ki se nanašajo na Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) in Evropski svet, niso popolni. Kar zadeva prizadevanja za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije, so posebej zanimivi dokumenti, ki so nastali z medvladno konferenco.

1970–1993

Odbor guvernerjev 14.1 Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)

Ta podrazdelek vsebuje sejno dokumentacijo sveta ECOFIN (1970–1993) ter poročila in beležke temu svetu v zvezi s sodelovanjem s tretjimi državami glede denarne politike ter obrestne in tečajne politike.

1969–1994

Odbor guvernerjev 14.2 Evropski svet

Ta podrazdelek vsebuje (nepopolno) sejno dokumentacijo in zaključke predsedovanja ter delovne dokumente o različnih vprašanjih politik, kot so javnofinančno povezovanje, inflacija in svoboden pretok kapitala. Vsebuje tudi prispevke k delu ad hoc odbora o mednarodnih vprašanjih (1984–1985).

1989–1993

Odbor guvernerjev 14.3 Medvladna konferenca o ekonomski in monetarni uniji

Ta podrazdelek vsebuje prispevke Odbora guvernerjev v pogajanjih o Pogodbi o Evropski uniji.

Odbor guvernerjev 15 Centralne banke in bančna združenja

Petnajsti razdelek vsebuje predvsem zbirke v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami ter v zvezi s finančno in denarno politiko držav članic in nečlanic EGS. Zajeti so tudi dokumenti v zvezi z notranjo organizacijo nadnacionalnih institucij in združenj ter njihovim odnosom do Odbora guvernerjev.

1937, 1960–1995 (zlasti 1990–1993)

Odbor guvernerjev 15.1 Vprašanja v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami

Ta podrazdelek vsebuje zbirke dokumentov o različnih vprašanjih v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami, npr. njihovim pravnim statusom.

1969–1993 (zlasti 1985–1993)

Odbor guvernerjev 15.2 Nacionalna denarna politika

Ta podrazdelek vsebuje zbirke dokumentov o vprašanjih denarne in ekonomske politike v več državah članicah in nečlanicah EGS. Vsebuje tudi dokumente o posojilih Evropske skupnosti Grčiji in Italiji.

1950–1993 (zlasti 1972–1993)

Odbor guvernerjev 15.3 Nadnacionalne denarne organizacije

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo o organizaciji Banke za mednarodne poravnave (BIS) ter zbirko govorov in prispevkov njenega ekonomskega svetovalca med leti 1976 in 1985 ter generalnega direktorja – Alexandra Lamfalussyja – med leti 1985 in 1993. Vsebuje tudi dokumentacijo o sejah in pobudah Mednarodnega denarnega sklada ter o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD).

1966–1994 (zlasti 1985–1993)

Odbor guvernerjev 15.4 Bančna združenja

Ta podrazdelek obravnava odnose z naslednjimi združenji: ECU Banking Association (EBA), International Economic Association (IEA), European Economic Association (EEA) in European Banking Federation (EBF).

Vse strani v tem razdelku