Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výbor guvernérů centrálních bank členských států Evropského hospodářského společenství (1964–1993)

Výbor guvernérů (dále též „CoG“) vznikl v roce 1964 s cílem podporovat spolupráci mezi centrálními bankami členských států prostřednictvím konzultací a výměny informací o měnových politikách a odpovídajících opatřeních, se zvláštním zaměřením na úvěrové, a na peněžní a devizové trhy.

Úloha Výboru byla v roce 1990 posílena v rámci první etapy Hospodářské a měnové unie. Jeho působnost byla rozšířena o pomoc při koordinaci měnových a kurzových politik, které byly považovány za zásadní pro dosažení cenové stability a zajištění řádného fungování Evropského měnového systému.

Výbor zasedal zpravidla v Basileji v Bance pro mezinárodní platby, která poskytovala logistickou a administrativní podporu. Před rokem 1990 poskytlo několik pracovních skupin analytické odborné znalosti, ale v roce 1990 se ekonomická sekce formálně připojila k sekretariátu a formálně vznikly podvýbory pro měnovou politiku, devizovou politiku a bankovní dohled.

V lednu 1994 byl Výbor guvernérů nahrazen Evropským měnovým institutem a brzy poté se oficiální sídlo přemístilo do Frankfurtu nad Mohanem.

Záznamy Výboru guvernérů se skládají z přibližně 51 běžných metrů textových dokumentů. Ty se týkají především zasedání, pracovních podkladů a zpráv Výboru guvernérů a Výboru náhradníků i podvýborů a expertních skupin v oblasti měnové politiky, pohybu deviz a kapitálu, bankovního dohledu a dalších záležitostí spadajících do působnosti centrálních bank. Dále obsahují také materiály týkající se vztahů s evropskými a mezinárodními institucemi a fóry. Dokumenty se týkají především období od roku 1964 do roku 1993 (přičemž některé kopie dokumentů pocházejí z 50. let 20. stol.) a jsou převážně v angličtině, francouzštině a němčině.

Dokumenty, které jsou k dispozici digitálně, si můžete prohlédnout prostřednictvím odkazů níže.

CoG 1 Status a organizace

První sekce se týká vzniku a vnitřní organizace Výbor guvernérů. Zahrnuje i témata souvisejí s personálním obsazením, finanční správou, komunikací a komunikačními systémy.

1962, 1964–1994

CoG 1.1 Vznik, vnitřní záležitosti a ustavení

Tato dílčí sekce se týká institucionálního a organizačního rámce použitého pro vznik Výboru guvernérů a způsobu činnosti sekretariátu a ekonomické sekce na podporu Výboru. Dále obsahuje jednací řád, pracovní programy, volby prezidenta, členství v pracovních skupinách a podvýborech, personální obsazení a zásady náboru pracovníků.

1964–1994

CoG 1.2 Finanční správa

Tato dílčí sekce se týká výdajů a sdílení nákladů Výboru guvernérů a Evropského fondu pro měnovou spolupráci a dokumentů Výboru pro finanční záležitosti z let 1990–1994.

1964–1993 (a zejména 1982–1993)

CoG 1.3 Komunikace a komunikační systémy

Tato dílčí sekce se týká tiskových zpráv a projevů guvernérů a úředních představitelů v letech 1985–1993 a vzniku telekomunikačního systému v roce 1971.

CoG 2 Zasedání a odborná stanoviska

Druhá sekce obsahuje dokumentaci týkající se zasedání Výboru guvernérů a Výboru náhradníků. Součástí jsou také výroční zprávy Výboru guvernérů a ekonomické sekce.

1964–1993

CoG 2.1 Zasedání Výboru guvernérů

Tato dílčí sekce pokrývá programy jednání, zápisy a podklady související se zasedáními Výboru guvernérů, která se konala v období od 6. července 1964 do 14. prosince 1993, a které byly schváleny ke zveřejnění.

1973–1993

CoG 2.2 Zasedání a podávání zpráv Výboru náhradníků

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci související se zasedáními Výboru náhradníků, která se konala v letech 1973–1993, pracovní programy a soubor zpráv a dokumentů pro první a druhou etapu Hospodářské a měnové unie od roku 1990.

1989–1994

CoG 2.3 Podávání zpráv ekonomické sekce

Tato dílčí sekce zahrnuje pracovní programy a soubory zpráv ekonomické sekce a její zápisy, memoranda a další příspěvky v oblasti měnové a fiskální politiky, mezinárodní konkurenceschopnosti a měnových agregátů.

1991–1993

CoG 2.4 Výroční zprávy Výboru guvernérů

Tato dílčí sekce obsahuje první (1990–1991) a druhou (1992) výroční zprávu a související přípravné práce.

CoG 3 Koordinace měnových operací a politik

Třetí sekce pokrývá zásady měnové politiky, operace a harmonizaci od počátku 60. let do roku 1993 a činnosti související s tzv. hadem v tunelu (1972–1974) – prvním pokusem o zúžení kurzů měn Společenství po zániku brettonwoodského systému. Zahrnuje také transakce související s Evropským měnovým systémem a evropskou měnovou jednotkou (ECU) od roku 1979 do konce funkčního období Výboru v roce 1993. Zde obsažené dokumenty nesouvisí výhradně s konkrétními expertními skupinami nebo fóry a je zde značný počet dokumentů, které nevytvořil Výbor, např. dokumenty sepsané Evropskou komisí.

1964–1993

CoG 3.1 Evropská měnová integrace od 60. let 20. stol.

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci popisující spolupráci a konvergenci evropských měnových a hospodářských politik – počáteční úsilí o dosažení Hospodářské a měnové unie a jednání o první etapě. Dále pokrývá témata související s rozšířením Evropského hospodářského společenství (EHS) a spolupráci mezi centrálními bankami.

1968–1993 (a zejména 1970–1993)

CoG 3.2 Intervence a směnné kurzy v období tzv. kurzového hada a Evropský měnový systém

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci týkající se krátkodobé a střednědobé pomoci poskytnuté Společenství a jeho úvěrového rámce. Dále obsahuje dokumentaci týkající se intervencí do měn Společenství v rámci Evropského měnového systému.

1978–1993

CoG 3.3 Vývoj a udržování Evropského měnového systému

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci týkající se vzniku Evropského měnového systému, jako je smlouva o provozních postupech (1979), a dále návrhy, jednání, zprávy, odborné publikace a projevy k jeho vývoji. Rovněž obsahuje soubor dokumentů o používání ECU a o fungování a krizi mechanismu směnných kurzů.

1982–1994 (a zejména 1989–1993)

CoG 3.4 Příprava Evropského měnového institutu a Evropského systému centrálních bank

Tato dílčí sekce se týká přípravných prací prováděných pro druhou a třetí etapu Hospodářské a měnové unie a organizačních příprav pro přechod od Výboru guvernérů k Evropskému měnovému institutu (EMI). Rovněž obsahuje předběžné návrhy statutu EMI, statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a dokumentaci ke jmenování Alexandra Lamfalussyho do funkce prvního prezidenta EMI.

CoG 4 Otázky související s pohybem deviz/kapitálu a expertní skupiny

Čtvrtá sekce obsahuje vyjádření, spisy ze zasedání, návrhy politik, postupy a statistiky pohybu deviz a kapitálu. Dále dokumentuje první pokusy o vypracování harmonizovaného evropského přístupu, organizované především expertními skupinami. Některé z těchto skupin působily po mnoho let a během této doby vypracovaly množství zpráv.

1969–1994

CoG 4.1 Dojednávání a sledování

Tato dílčí sekce se týká dokumentace ze zasedání skupiny pro dojednávání (1973–1993) a skupiny pro sledování (1987–1993). Obsahuje také zásady a tabulky související s intervencemi, úrokovými sazbami a směnnými kurzy a dále měsíční zprávy o vývoji na devizových trzích zemí, jejichž centrální banky se účastnili dojednávání kurzů v letech 1974–1994.

1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

CoG 4.2 Otázky pohybu kapitálu, zasedání a podávání zpráv expertními skupinami o krátkodobých pohybech kapitálu

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci týkající se zasedání a zprávy výboru expertů pro krátkodobé pohyby kapitálu (1967–1969) a pracovní skupiny pro krátkodobé pohyby kapitálu (1974–1976). Rovněž zahrnuje soubor dokumentů o tématech souvisejících s pohybem kapitálu.

1970–1990

CoG 4.3 Zasedání a zprávy expertních skupin, kterým předsedali Hubert Ansiaux, Marcel Théron, Pierre Barre, François Heyvaert a Henning Dalgaard

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání a závěrečnou zprávu expertní skupiny, které předsedal Hubert Ansiaux, odpovědný za přípravu odpovědí na několik otázek vznesených lucemburským předsedou vlády Pierrem Wernerem. Otázky se týkaly zúžení fluktuačních pásem mezi měnami Společenství a vytvoření fondu za účelem regulace směnných kurzů (1970) i dalších témat. Tato dílčí sekce obsahuje také dokumentaci ze zasedání a zprávy expertní skupiny vytvořené v roce 1970, které předsedali Marcel Théron (1970–1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974–1982) a Henning Dalgaard (1983–1990). Zprávy se zaměřují na různé technické problémy vzniklé v souvislosti s dojednáváním směnných kurzů, zužováním fluktuačních pásem mezi měnami Společenství, s fungováním Basilejské smlouvy, víceměnovým systémem intervencí, mobilizací zlatých rezerv, vypořádáváním zůstatků uvnitř Společenství, systémem směnných kurzů uvnitř Společenství a s provozními postupy Evropského měnového systému a ECU.

1985–1993

CoG 4.4 Zasedání a zprávy Podvýboru pro devizovou politiku (FXPSC)

Tato dílčí sekce pokrývá dokumentaci ze zasedání (1990–1992) a přípravné práce prováděné pro účely pravidelných a zvláštních zpráv. K 14 pravidelným zprávám patří roční přehled o vývoji vypracovaný Evropským měnovým systémem.

CoG 5 Otázky související s měnovou politikou a peněžní zásobou a expertní skupiny

Pátá sekce obsahuje spisy ze zasedání a zprávy měnových expertních skupin od 70. let.

1970–1981

CoG 5.1 Zasedání a zprávy pracovní skupiny pro harmonizaci měnověpolitických nástrojů

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání a zprávy pracovní skupiny pro harmonizaci měnověpolitických nástrojů (1970–1981).

1973–1993

CoG 5.2 Zasedání a zprávy expertní skupiny, které předsedali Adriaan Willem Bastiaanse a Robert Raymond

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání expertní skupiny, která byla ustavena v roce 1973 a předsedali jí Adriaan Willem Bastiaanse (1973–1980) a Robert Raymond (1981–1990). Skupina se zaměřovala na vývoj na straně nabídky peněz v zemích Společenství v letech 1973 a 1974 a na měnový vývoj v letech 1974 a 1975, na měnovou situaci v letech 1975 až 1978 a na měnové politiky členských zemí EHS v letech 1978 až 1990 a vypracovávala k těmto tématům pravidelné zprávy. Skupina rovněž vypracovala zvláštní zprávy, jako byla zpráva o veřejných financích a schodcích (1981–1990).

1989–1993

CoG 5.3 Zasedání a zprávy Podvýboru pro měnovou politiku (MPSC)

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání a přípravné práce prováděné pro účely pravidelných a zvláštních zpráv. Pravidelné zprávy zahrnují výroční zprávu o měnověpolitických záměrech a roční přehled měnových politik ve Společenství. Dále obsahuje měsíční přehled hlavních trendů makroekonomického vývoje v zemích EHS (známý také jako Malá zelená kniha) od listopadu 1987 do prosince 1993.

CoG 6 Témata v oblasti bankovního dohledu a expertní skupiny

Šestá sekce zahrnuje počáteční etapy koordinace otázek bankovního dohledu, jednání související s vnitrostátní a mezinárodní legislativou a činností podvýboru pro bankovní dohled a jeho dílčích struktur počátkem 90. let. Součástí jsou také související činnosti Basilejského výboru pro bankovní dohled.

1932,1964–1993

CoG 6.1 Aspekty a iniciativy dohledu

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci související s koordinací iniciativ v oblasti legislativy bankovního dohledu a s výměnou údajů mezi centrálními bankami o zahraničních úvěrech a rizicích. Dále pokrývá činnost ad hoc skupiny pro legislativu v americkém bankovnictví (1974–1978).

1978,1986–1993

CoG 6.2 Zasedání a zprávy Podvýboru pro bankovní dohled (BSSC)

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci ze zasedání a přípravných prací na zprávách. Dále obsahuje soubor článků a dokumentů, které se týkají bankovního dohledu v zemích Společenství i mimo ně, a dokumentaci o začlenění druhé směrnice o koordinaci v bankovnictví do vnitrostátních právních předpisů a o spolupráci mezi orgány bankovního dohledu.

1974–1975, 1987–1994

CoG 6.3 Zasedání a zprávy souvisejících expertních skupin v oblasti bankovního dohledu

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci ze zasedání a zprávy dílčích struktur Podvýboru pro bankovní dohled, jmenovitě Pracovní skupiny pro registry úvěrů, Pracovní skupiny pro finanční zranitelnost a Pracovní skupiny pro finanční konglomeráty. Tato dílčí sekce pokrývá také vztahy s Kontaktní skupinou orgánů bankovního dohledu (od 70. let).

1975–1994

CoG 6.4 Basilejský výbor pro činnosti bankovního dohledu

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci o jednáních a dalších stycích a o různých tématech v oblasti bankovního dohledu, jako jsou tržní rizika, kapitálová přiměřenost bank a vývoj minimálních standardů.

CoG 7 Témata v oblasti účetnictví centrálních bank a expertní skupiny

Sedmá sekce se týká zasedání a činnosti Pracovní skupiny pro účetní záležitosti a jejích dílčích struktur z počátku 90. let.

1991–1993

CoG 7.1 Zasedání a zprávy Pracovní skupiny pro účetní záležitosti (WGAI)

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci ze zasedání a přípravných prací na zprávách. Dále zahrnuje výběrová šetření v oblasti účetních metodik používaných centrálními bankami.

1990–1991

CoG 7.2 Zasedání a zprávy souvisejících expertních skupin v oblasti účetnictví

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci za zasedání a zprávy Projektové pracovní skupiny pro účetní záležitosti a Ad hoc pracovní skupiny pro alokaci výnosů.

CoG 8 Technické a organizační záležitosti související s evropskou měnou a expertní skupiny

Osmá sekce se týká zasedání a činnosti Pracovní skupiny pro tisk a vydávání eurobankovek a jejích dílčích struktur počátkem 90. let.

1991–1993

CoG 8.1 Zasedání a zprávy Pracovní skupiny pro tisk a vydávání eurobankovek (BNWG)

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání a přípravných prací na zprávách (1993) i dokumentaci týkající se vztahů se skupinou ředitelů mincoven a Evropskou unií nevidomých.

1992–1994

CoG 8.2 Zasedání a zprávy souvisejících expertních skupin na evropskou měnu

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání a pracovní podklady i zprávy vytvořené dílčími strukturami Pracovní skupiny pro tisk a vydávání eurobankovek, jmenovitě Projektovou pracovní skupinou pro návrh, Projektovou pracovní skupinou pro emisi, Projektovou pracovní skupinou pro technologii ochrany, Projektovou pracovní skupinou pro výběrová šetření, Projektovou pracovní skupinou pro scénáře a Projektovou pracovní skupinou pro stanovení nákladů.

CoG 9 Platební systémy, otázky vypořádání obchodů s cennými papíry a expertní skupiny

Devátá sekce pokrývá analytické a koordinační činnosti související s platebními systémy v zemích Společenství, a to převážně koncem 80. let a počátkem 90. let, především se zaměřením na Pracovní skupinu pro platební systémy ES. Tato sekce obsahuje také dokumenty, které nevytvořil Výbor guvernérů.

1990–1994

CoG 9.1 Zasedání a zprávy Ad hoc pracovní skupiny / Pracovní skupiny pro platební systémy v ES (WGPS)

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci ze zasedání a přípravných prací na zprávách. Obsahuje také dokumentaci týkající se jednání se zástupci soukromých bank.

1984–1985, 1989–1993

CoG 9.2 Iniciativy a koordinace platebních systémů ze strany Ad hoc pracovní skupiny / Pracovní skupiny pro platební systémy v ES (WGPS)

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci týkající se koordinace iniciativ v oblasti platebních systémů, jako jsou otázky technické infrastruktury a zpracování dat, a harmonizace vnitrostátních a přeshraničních plateb. Dále zahrnuje činnost týkající se soukromého systému zúčtování a vypořádávání v ECU.

1991–1994

CoG 9.3 Příprava Modré knihy

Tato dílčí sekce pokrývá přípravu, překlad a zveřejnění Modré knihy o platebních systémech v zemích Společenství.

1991–1994

CoG 9.4 Zasedání a zprávy souvisejících expertních skupin v oblasti platebních systémů

Tato dílčí sekce se týká zasedání a pracovní dokumentace i zpráv dílčích struktur Pracovní skupiny pro platební systémy ES. Jmenovitě se jedná o Koordinační skupinu, Redakční skupinu, Skupinu odpovědnou za návrhy dokumentů, Projektovou pracovní skupinu pro ECU, Projektovou pracovní skupinu právních expertů pro platební systém ES, Projektovou pracovní skupinu pro doporučení č. 3 a Projektovou pracovní skupinu pro předplacené platební karty. Jsou zde dokumenty týkající se vztahů s externími expertními skupinami, jako jsou Skupina pro technický vývoj platebních systémů, Výbor pro centrálněbankovní služby platebního styku a vypořádání (CPSS) a Evropský výbor pro bankovní standardy (ECBS) i příspěvky k iniciativám Evropské komise.

CoG 10 Informační technologie, problematika počítačových sítí a expertní skupiny

Desátá sekce obsahuje především IT témata související s přípravou EMI (druhá etapa Hospodářské a měnové unie). Součástí je také Cebamail, systém pro přenos chráněných údajů mezi centrálními bankami.

1989–1993

CoG 10.1 Zasedání a zprávy expertní skupiny, které předsedal Jean-Baptiste Bourguignon (Bourguignonova skupina) a její dílčí struktura

Tato dílčí sekce zahrnuje dokumentaci a zprávy Bourguignonovy skupiny, která byla ustavena, aby se zabývala nehlasovým přenosem informací mezi centrálními bankami zemí EHS. Zahrnuje také dokumenty její Dílčí skupiny pro kódování, která vznikla, aby zkoumala produkty určené ke kódování.

1990–1993

CoG 10.2 Zasedání a zprávy Pracovní skupiny pro informační systémy (WGIS) a problematika systému Cebamail

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání a pracovní dokumentaci a dále zprávy Pracovní skupiny o informačních systémech a zprávy její Dílčí skupiny týkající se systému Cebamail.

CoG 11 Témata v oblasti statistiky a expertní skupiny

Jedenáctá sekce se týká statistických řad a příspěvků k harmonizačním iniciativám v oblasti statistiky a k různým výborům vedeným Eurostatem. Zahrnuje rovněž zasedání a činnosti Pracovní skupiny pro statistiku počátkem 90. let.

1962–1993

CoG 11.1 Koordinace témat v oblasti statistiky od 60. let

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci týkající se iniciativ souvisejících s harmonizací statistických přístupů a statistického systému Společenství. Dále obsahuje soubor pracovních dokumentů (statistické údaje týkající se členských zemí EHS (1973–1979)) a měsíční statistické řady (Velká zelená kniha (1979–1993)).

1992–1994

CoG 11.2 Zasedání a zprávy Pracovní skupiny pro statistiku (WGS)

Tato dílčí sekce pokrývá zasedání a pracovní podklady a zprávy.

1988–1993

CoG 11.3 Zasedání a zprávy dalších souvisejících expertních skupin a výborů pro statistiku

Tato dílčí sekce pokrývá dokumentaci ze zasedání a pracovní podklady a zprávy připravené různými výbory a dílčími strukturami zřízenými Eurostatem, jako jsou Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (CMFB), Projektová pracovní skupina pro měnovou a bankovní statistiku (MBSTF) a Projektová pracovní skupina pro statistiku kapitálových toků a stavů v platební bilanci (CFSTF).

CoG 12 Evropská komise

Dvanáctá sekce zahrnuje především dokumenty vytvořené Evropskou komisí a jejími dílčími strukturami. V mnoha případech se na činnostech, které vyústily ve vznik těchto dokumentů, nepodílel ani Výbor guvernérů, ani centrální banky. Velká část těchto dokumentů byla zasílána sekretariátu Výboru guvernérů v Basileji jen pro informaci.

1964–1993

CoG 12.1 Stanoviska a iniciativy v měnových a ekonomických záležitostech a evropské právní předpisy

Tato dílčí sekce obsahuje soubor návrhů a konečných znění směrnic týkajících se hospodářských, bankovních a finančních záležitostí, zprávy připravené Evropskou komisí, jako je výroční zpráva o hospodářské situaci Evropských společenství (1971–1982 a 1989), a zprávy související se studijní skupinou „Problémy inflace“ (1975–1977). Rovněž zahrnuje dokumentaci ze zasedání skupiny odborníku v oblasti prognóz z jednotlivých zemích (1991–1993) a Bankovního poradního výboru (1986–1993).

CoG 13 Měnový výbor

Třináctá sekce obsahuje především dokumenty vytvořené Měnovým výborem v Bruselu, které byly zaslané sekretariátu Výboru guvernérů v Basileji pro informační účely. Na činnosti Měnového výboru se podíleli také zástupci centrálních bank.

1969–1993

CoG 13.1 Zasedání Měnového výboru a jeho dílčích struktur

Tato dílčí sekce obsahuje (neúplnou) dokumentaci ze zasedání Měnového výboru (1969–1993), jeho Výboru náhradníků (zejména dokumentaci z období 1981–1993) a Ad hoc skupiny pro Itálii (zejména 1973–1978).

1959–1993

CoG 13.2 Odborná stanoviska k měnovým a finančním záležitostem

Tato dílčí sekce obsahuje zprávy o činnosti Měnového výboru (řada z let 1959–1988 je neúplná), podmínky a návrhy pro úvěrovou pomoc Společenství (1981–1993) a stanoviska a komentáře k různým měnověpolitickým záležitostem, jako je pohyb kapitálu, rozpočtová kázeň a konvergence.

CoG 14 Další evropské skupiny a fóra

Čtrnáctá sekce zahrnuje dokumenty vytvořené stálými a dočasnými evropskými fóry a organizacemi související s měnovou a finanční politikou a spoluprací. Dokumenty uložené v sekci týkající se Rady ECOFIN a Evropské rady nejsou úplné. Pokud jde o činnost směřující k vytvoření Hospodářské a měnové unie, zvláště zajímavé jsou dokumenty vytvořené mezivládní konferencí.

1970–1993

CoG 14.1 Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání Rady ECOFIN (1970–1993) a zprávy a komentáře týkající se spolupráce Rady ECOFIN se třetími zeměmi v oblasti měnové politiky a politiky úrokových sazeb a směnných kurzů.

1969–1994

CoG 14.2 Evropská rada

Tato dílčí sekce obsahuje (neúplnou) dokumentaci ze zasedání a závěry předsednictví i pracovní materiály k různým tématům politik, jako je fiskální integrace, inflace a volný pohyb kapitálu. Rovněž obsahuje příspěvky určené Ad hoc výboru pro mezinárodní otázky (1984–1985).

1989–1993

CoG 14.3 Mezivládní konference (IGC) o hospodářské a měnové unii

Tato dílčí sekce zahrnuje příspěvky z jednání Výboru guvernérů týkající se Smlouvy o Evropské unii.

CoG 15 Centrální banky a bankovní asociace

Patnáctá sekce zahrnuje především soubory týkající se národních centrálních bank a finanční a měnové politiky pro země EHS a země mimo EHS. Jsou zde obsaženy také dokumenty související s vnitřní organizací nadnárodních institucí a asociací a jejich vztahem k Výboru guvernérů.

1937,1960–1995 (a zejména 1990–1993)

CoG 15.1 Záležitosti národních centrálních bank

Tato dílčí sekce obsahuje soubory dokumentů k různým tématům souvisejícím s národními centrálními bankami, jako je jejich právní postavení.

1969–1993 (a zejména 1985–1993)

CoG 15.2 Měnová politika jednotlivých zemí

Tato dílčí sekce obsahuje soubory dokumentů týkajících se témat měnové a hospodářské politiky ve vztahu k několika zemím EHS i mimo ně. Dále obsahuje dokumenty související s úvěry poskytnutými Evropským společenstvím Řecku a Itálii.

1950–1993 (a zejména 1972–1993)

CoG 15.3 Nadnárodní měnové organizace

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci týkající se organizace Banky pro mezinárodní platby (BIS) a soubor projevů a příspěvků jejího ekonomického poradce v letech 1976–1985 a jejího generálního ředitele – Alexandra Lamfalussyho – v letech 1985–1993. Dále obsahuje dokumentaci týkající se zasedání a iniciativ Mezinárodního měnového fondu (MMF) a vzniku Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

1966–1994 (a zejména 1985–1993)

CoG 15.4 Bankovní asociace

Tato dílčí sekce se týká vztahů s Bankovní asociací pro ECU (EBA), Mezinárodní hospodářskou asociací (IEA), Evropskou hospodářskou asociací (EEA) a Evropskou bankovní federací (EBF).

Další informace o Výboru guvernérů naleznete v archivním soupisu nebo nás kontaktujte.

Všechny stránky v této části