Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Delorsův výbor (1988–1989)

Výbor pro studium Hospodářské a měnové unie, známý spíše jako Delorsův výbor (dále též „DelC“), byl zřízen v červnu 1988. Stalo se tak v rámci mandátu Evropské rady zkoumat a navrhovat konkrétní etapy vedoucí k evropské hospodářské a měnové unii. Výboru předsedal Jacques Delors, tehdejší prezident Evropské komise. Jeho členy byli guvernéři centrálních bank členských států Evropského hospodářského společenství a také několik dalších vybraných osobností. K těm patřil Alexandre Lamfalussy, tehdejší generální ředitel Banky pro mezinárodní platby a později první prezident Evropského měnového institutu.

Delorsův výbor předložil svou zprávu o „Hospodářské a měnové unii v Evropském společenství“ (Delorsovu zprávu) v dubnu 1989. Zpráva mimo jiné navrhovala tři etapy k dosažení Hospodářské a měnové unie a pomohla pokročit v měnovém a hospodářském sjednocení.

Fondy Delorsova výboru zahrnují 1 běžný metr textových dokumentů souvisejících se zasedáními výboru a přípravami Delorsovy zprávy. Jsou převážně v angličtině nebo francouzštině a pokrývají období od září 1988 do října 1989.

Prozkoumat obsah

DelC 1 Organizace

Tato sekce obsahuje záznamy související s organizací zasedání a dalšími administrativními záležitostmi.

DelC 1.1 Organizace zasedání

Tato dílčí sekce obsahuje harmonogramy zasedání, seznamy účastníků a seznam adres organizací členů, zasedací pořádky a cestovní náležitosti.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 1.2 Seznamy dokumentů

Tato dílčí sekce obsahuje seznamy: písemnosti předané i nepředané Výboru, dokumenty pro konkrétní zasedání i materiály vypracované nebo rozpracované pro potřeby Výboru.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 1.3 Zveřejnění závěrečné zprávy

Tato dílčí sekce obsahuje dokumentaci související se zveřejněním závěrečné zprávy včetně korespondence a dále rozdělovník pro závěrečnou zprávu.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 1.4 Děkovné dopisy

Tato dílčí sekce obsahuje korespondenci od N. Thygesena, J. Delorse a R. Leigh-Pembertona adresovanou G. Baerovi, s poděkováním za jeho služby ve funkci zpravodaje Výboru. Obsahuje také odpověď G. Baera.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 2 Zápisy z jednání, zprávy a přepisy

Tato sekce obsahuje zápisy ze zasedání, zprávy a přepisy jednotlivých zasedání.

DelC 2.1 První zasedání – 13. září 1988

Témata projednávaná na prvním zasedání Delorsova výboru zahrnovala: organizační záležitosti (např. jak zachycovat jednání pro další použití a zda je sdílet navenek), Wernerovu zprávu a pracovní harmonogram Výboru.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.2 Druhé zasedání – 10. října 1988

K tématům projednávaným na druhém zasedání patřily: parametry a dopady hospodářské unie konzistentní s měnovou unií – zejména pevné směnné kurzy, politiky a institucionálního uspořádání. Současně proběhlo první projednání nástinu závěrečné zprávy.

Dokumenty ze zasedání výslovně uvádějí tyto písemnosti:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle) (Regionální politika a evropská hospodářská integrace)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer) (Dotazník k hlavním nástrojům a opatřením politik k uplatnění v souvislosti s postupnou realizací Hospodářské a měnové unie)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi) (ECU v procesu měnové unie)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert) (Rozpočtové a makroekonomické aspekty sociální ochrany ve Společenství)
Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.3 Třetí zasedání – 8. listopadu 1988

Třetí zasedání Delorsova výboru se zaměřilo na první kroky směrem k Hospodářské a měnové unii při zdůraznění institucionálních změn a nastoluje otázku, zda by Hospodářská a měnová unie byla možná bez legislativních změn.

Dokumenty ze zasedání výslovně uvádějí tyto písemnosti:

  • DelC 6.2 Evropský centrálněbankovní systém: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen) (Evropský centrálněbankovní systém: některé analytické a operační úvahy)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) (První etapy k vytvoření Evropské rezervní banky: vytvoření Evropského rezervního fondu)
  • DelC 6.5 Činnost EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux) (Osobní vyhodnocení)
Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.4 Čtvrté zasedání – 13. prosince 1988

Čtvrté zasedání Delorsova výboru se plně věnovalo struktuře závěrečné zprávy.

J. de Larosière představil tento materiál:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) (První etapy k vytvoření Evropské rezervní banky: vytvoření Evropského rezervního fondu)
Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.5 Páté zasedání – 10. ledna 1989

K tématům projednávaným na pátém zasedání Delorsova výboru patřily: Kapitola III závěrečné zprávy (zejména Evropský rezervní fond a vznik nové smlouvy), ECU a organizační záležitosti, jako je úloha Výboru.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.6 Šesté zasedání – 14. února 1989

Šesté zasedání Delorsova výboru se věnovalo nástinu struktury závěrečné zprávy. Ke konkrétním tématům patřily: provozní rámec měnové unie, její cíle, ECU, definice hospodářské unie, jednotné politiky, regionální rozdíly a úloha, mandát, funkce a struktura instituce, která by mohla vzniknout za účelem provádění Hospodářské a měnové unie.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.7 Sedmé zasedání – 14. března 1989

Šesté zasedání Delorsova výboru se věnovalo nástinu struktury závěrečné zprávy. Konkrétní témata zahrnovala změny smluv, politiky, vztah s politikou, cíle a praktické kroky směrem k Hospodářské a měnové unii a ECU.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.8 Osmé zasedání – 11. a 12. dubna 1989

Osmé zasedání Delorsova výboru se věnovalo dokončení zprávy. Konkrétní témata zahrnovala právní požadavky, změny smluv, vztah s politikou, praktické kroky směrem k Hospodářské a měnové unii a časový rámec pro provádění Hospodářské a měnové unie.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 2.9 Neformální zasedání

Tato dílčí sekce obsahuje poznámky zapsané během neformálních zasedání členů Delorsova výboru. Dokumenty jsou opatřeny daty od 19. července 1988 do 23. března 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 3 Zpráva o Hospodářské a měnové unii v Evropském společenství

Tato sekce obsahuje zprávu vydanou Výborem a opatřenou názvem „Report on Economic and Monetary Union in the European Community“, která je známá také jako Delorsova zpráva, a návrhy této zprávy.

DelC 3 Zpráva o Hospodářské a měnové unii v Evropském společenství

Data návrhů zprávy a připomínek Výboru jsou od 22. července 1988 do 12. dubna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 4 Soubor dokumentů předložených Výboru – úvodní text

Tato sekce obsahuje úvod k „Souboru dokumentů“. Obsahuje úvodní text, obsah a zprávu pod názvem „The Werner Report Revisited“ (viz obsah). Dílčí sekce obsahují několik návrhů a připomínek k jednotlivým materiálům.

DelC 4.1 Úvod a obsah

Data návrhů a připomínek k úvodnímu textu a obsahu „Souboru dokumentů“ jsou od 30. března do 14. července 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) (Revize Wernerovy zprávy)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 14. července 1988 do 1. září 1989.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k prvnímu zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 5 Soubor písemností předložených Výboru – materiály týkající se hospodářské unie

Tato sekce odpovídá „Souboru dokumentů“ souvisejících s kategorií hospodářské unie (viz obsah). Dílčí sekce obsahují několik návrhů a připomínek k jednotlivým materiálům.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors) (Hospodářská a měnová unie a znovuzahájení budování Evropy)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 26. do 30. září 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle) (Regionální politika a evropská hospodářská integrace)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu nejsou opatřeny datem.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k druhému zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors) (Regionální dopady hospodářské a měnové integrace)

Data návrhů a připomínek k tomuto dokumentu jsou od 25. do 30. ledna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy) (Makrokoordinace fiskálních politik v Evropské hospodářské a měnové unii)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 27. října 1988 do 6. července 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 6 Soubor písemností předložených Výboru – materiály týkající se měnové unie

Tato sekce odpovídá „Souboru dokumentů“ souvisejících s kategorií měnové unie (viz obsah). Dílčí sekce obsahují několik návrhů a připomínek ke stejnému materiálu.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl) (Náčrt problémů spojených s evropskou hospodářskou unií)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 7. října 1988 do 6. července 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.2 Evropský centrálněbankovní systém: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen) (Evropský centrálněbankovní systém: některé analytické a operační úvahy)

Jediným dostupným zněním tohoto materiálu je konečné znění, a to z června 1989.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k třetímu zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) (První etapy k vytvoření Evropské rezervní banky: vytvoření Evropského rezervního fondu)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 28. října do 6. prosince 1988.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k třetímu a čtvrtému zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg) (ECU jako souběžná měna)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 30. října do 29. listopadu 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux) (Činnost EMS: osobní vyhodnocení)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 2. listopadu 1988 do 11. dubna 1989.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k třetímu zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy) (Bankovní trh ECU)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 1. prosince 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) (ECU, jednotná měna a měnová unie)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 4. ledna do 10. července 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy) (Návrh na druhou etapu, v níž by operace měnové politiky byly centralizovány do společného dceřiného subjektu)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 30. ledna do 23. května 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans) (Základní rozdíl mezi rámci pro rozhodování o politikách mezi EMS a EMU)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu není opatřeno datem.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi) (Provozní rámec pro integrovanou měnovou politiku v Evropě)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je z dubna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 7 Podpůrné materiály – od členů Výboru

Tato sekce obsahuje materiály, které byly předloženy Výboru, ale které nejsou v „Souboru dokumentů“. Obsahuje materiály předložené členy Výboru. Dílčí sekce obsahují několik návrhů a připomínek k jednotlivým materiálům.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen) (Evropský centrálněbankovní systém: Některé institucionální aspekty)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 26. října 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) (Hospodářská a měnová unie: Hlavní problémy)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 18. srpna do 1. září 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) (Hospodářská unie: Dopady měnové unie)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 16. září do 4. října 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K. O. Pöhl) (Náčrt problémů spojených s evropskou hospodářskou unií)

Dokumenty v této dílčí sekci

Datum připomínek k tomuto dokumentu je 6. ledna 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) (Měnová unie a Evropský systém centrálních bank)

Data návrhů a připomínek k tomuto dokumentu jsou od 21. do 31. října 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen) (Cíle a nástroje měnové politiky v pokročilém stádiu integrace)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 31. ledna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O. Pöhl) (Náčrt problémů spojených s evropskou hospodářskou unií)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 9. září do 6. října 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi) (Překonávání limitů koordinace při provádění jednotné měnové politiky)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 8. února 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors Committee) (Návrhy týkající se ECU (Delorsův výbor))

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 27. a 31. ledna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou buď opatřeny datem 14. října 1988, nebo nejsou datovány.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer) (Dotazník k hlavním nástrojům a opatřením politik k uplatnění v souvislosti s postupnou realizací Hospodářské a měnové unie)

Data návrhů, připomínek a odpovědí na tento dotazník jsou od 11. října 1988 do 10. února 1989.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k druhému zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union (Nejčastější otázky a odpovědi týkající se ECU and evropské měnové unie)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 20. ledna do 12. dubna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson) (Regionální vyvažovací mechanismy v hospodářských a měnových uniích)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 1. listopadu 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.14 Ciampiho/Thygesenův plán

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 10. března 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi) (ECU v procesu měnové unie)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou buď opatřeny datem 7. ledna 1989, nebo nejsou datovány.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k druhému zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (Právní postavení Bank of Spain)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu nejsou opatřeny datem.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 8 Podpůrné materiály – od ostatních

Tato sekce obsahuje materiály, které byly předloženy Výboru, ale které nejsou v „Souboru dokumentů“. Obsahuje materiály předložené osobami nebo organizacemi mimo Výbor. Dílčí sekce obsahují několik návrhů a připomínek k jednotlivým materiálům.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros) (Alternativní paradigmata pro měnovou unii)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 10. října do 21. listopadu 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert) (Rozpočtové a makroekonomické aspekty sociální ochrany ve Společenství)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 25. ledna 1989.

Tento materiál je výslovně uveden v dokumentaci k druhému zasedání.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union (Úvahy nad náklady a přínosy Hospodářské a měnové unie)

Data návrhů a připomínek k tomuto materiálu jsou od 24. ledna do 20. února 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (dánské ministerstvo hospodářství)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 9. listopadu 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou buď z prosince 1989, nebo nejsou datovány.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 22. prosince 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 23. ledna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 14. listopadu 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 14. listopadu 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992 (Měnová a finanční integrace: dopady roku 1992)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu nejsou opatřeny datem.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 31. října 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde) (Regionální politika v měnové unii: případová studie ze Strathclyde)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 16. a 21. prosince 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat) (Některé technické úvahy nad přínosy a Hospodářské a měnové unie)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 18. ledna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (časopis The Economist) (Svátek všech svatých – manifest pro Evropskou měnovou unii)

Fotokopie článku není opatřena datem.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union (Rozdělení pravomocí hospodářské politiky ve veřejných financích federální Hospodářské a měnové unie)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 19. prosince 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union (Evropský měnový systém a jeho interakce s hospodářskými a měnovými politikami: Ponaučení pro další pokrok k evropské měnové unii)

Návrhy a připomínky k tomuto materiálu jsou opatřeny datem 7. listopadu 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh) (Federální rezervní systém: počátky a vývoj)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 23. října 1988.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark (Právní vztah mezi centrální bankou a politickými orgány v Dánsku)

Jediné dostupné znění tohoto materiálu je opatřeno datem 3. ledna 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc. (Dánská centrální banka: Zákon, stanovy, atd.)

Tato dílčí sekce obsahuje publikaci „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.“ (1937).

Dokumenty v této dílčí sekci

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (deník The Wall Street Journal) (Chyba v evropské daňové strategii)

Tato dílčí sekce obsahuje fotokopii stránky z deníku The Wall Street Journal z 30. března 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci
DelC 9 Vnější komunikace

Tato sekce obsahuje korespondenci se subjekty mimo Delorsův výbor a projevy přednesené na externích akcích členy Výboru o jejich činnosti. Obsahuje žádosti o informace nebo kopie závěrečné zprávy a příslušné odpovědi. Neobsahuje podpůrné materiály ani žádnou související korespondenci.

DelC 9 Vnější komunikace

Data návrhů vnější korespondence a projevů od 15. listopadu 1988 do 18. listopadu 1989.

Dokumenty v této dílčí sekci

Všechny stránky v této části