Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Η Επιτροπή Delors (1988-1989)

Η Επιτροπή για τη Μελέτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γνωστότερη ως Επιτροπή Delors, συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1988. Η συγκρότησή της ήταν αποτέλεσμα της εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εξεταστούν και να προταθούν συγκεκριμένα στάδια προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επικεφαλής της τέθηκε ο Jacques Delors, τότε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιτροπή απαρτιζόταν από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ορισμένα άλλα μέλη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Alexandre Lamfalussy, τότε Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία και αργότερα πρώτος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Delors εκπλήρωσε την αποστολή της με τη δημοσίευση έκθεσης τον Απρίλιο του 1989 σχετικά με την «Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Μεταξύ άλλων, η έκθεση πρότεινε τρία στάδια για την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και συνέβαλε στην ανάπτυξη της διαδικασίας νομισματικής και οικονομικής ενοποίησης.

Τα αρχεία της Επιτροπής για τη Μελέτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Επιτροπή Delors) περιλαμβάνουν συλλογή εγγράφων αποθηκευμένων σε 15 κούτες. Τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί κυρίως στα αγγλικά ή τα γαλλικά και καλύπτουν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 1988 μέχρι τον Οκτώβριο 1989. Τα τηρούμενα αρχεία περιλαμβάνουν τόσο έγγραφα συνεδριάσεων όσο και έγγραφα που αφορούν την προετοιμασία της ίδιας της έκθεσης Delors.

DelC 1 Οργάνωση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με την οργάνωση των συνεδριάσεων και άλλα διοικητικά θέματα.

DelC 1.1 Οργάνωση συνεδριάσεων

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει προγράμματα συνεδριάσεων, καταλόγους συμμετεχόντων και κατάλογο διευθύνσεων των οργανισμών των μελών, σχέδια καθημένων και οργάνωση ταξιδιών.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 1.2 Κατάλογοι εγγράφων

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει καταλόγους: εγγράφων που διανεμήθηκαν ή όχι στην Επιτροπή, εγγράφων για ειδικές συνεδριάσεις καθώς και εγγράφων που εκπονήθηκαν ή ήταν υπό εκπόνηση από την Επιτροπή.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 1.3 Δημοσίευση τελικής έκθεσης

Αυτή η υποενότητα περιέχει αρχεία που αφορούν τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης αλληλογραφίας, και κατάλογο διανομής της τελικής έκθεσης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 1.4 Ευχαριστήριες επιστολές

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει αλληλογραφία από τους N. Thygesen, J. Delors και R. Leigh-Pemberton προς τον G. Baer, με ευχαριστίες για τις υπηρεσίες που παρείχε ως εισηγητής της Επιτροπής. Περιλαμβάνει επίσης την απάντηση του G. Baer.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 2 Πρακτικά συνδεριάσεων, αναφορές και απομαγνητοφωνήσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πρακτικά, αναφορές και απομαγνητοφωνήσεις για κάθε συνεδρίαση.

DelC 2.1 Πρώτη συνεδρίαση – 13 Σεπτεμβρίου 1988

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors περιλάμβαναν τα εξής: οργανωτικά θέματα (όπως πώς να οριοθετηθούν οι συζητήσεις για μελλοντική αναφορά και πώς να κοινοποιηθούν εξωτερικά), η έκθεση Werner και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.2 Δεύτερη συνεδρίαση – 10 Οκτωβρίου 1988

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors περιλάμβαναν τα εξής: τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις μιας οικονομικής ένωσης που συμβαδίζει με νομισματική ένωση, ιδίως τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις πολιτικές και τις θεσμικές ρυθμίσεις. Υπήρχε επίσης μια πρώτη συζήτηση του περιγράμματος της τελικής έκθεσης.

Η τεκμηρίωση της συνεδρίασης αναφέρει σαφώς τα ακόλουθα έγγραφα:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.3 Τρίτη συνεδρίαση – 8 Νοεμβρίου 1988

Η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Delorsεπικεντρώθηκε στα πρώτα βήματα προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωσης, τονίζοντας τις θεσμικές αλλαγές και το κατά πόσον η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα ήταν εφικτή χωρίς νομικές αλλαγές.

Η τεκμηρίωση της συνεδρίασης αναφέρει σαφώς τα ακόλουθα έγγραφα:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.4 Τέταρτη συνεδρίαση – 13 Δεκεμβρίου 1988

Η τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors επικεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στον σκελετό της τελικής έκθεσης.

Ο J. de Larosière παρουσίασε την ακόλουθη μελέτη:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.5 Πέμπτη συνεδρίαση – 10 Ιανουαρίου 1989

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πέμτπη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors περιλάμβαναν τα εξής: Το κεφάλαιο ΙΙΙ της τελικής έκθεσης (ιδίως το ευρωπαϊκό ταμείο αποθεματικών και τη θέσπιση νέας συνθήκης), το ECU και οργανωτικά θέματα όπως ο ρόλος της Επιτροπής.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.6 Έκτη συνεδρίαση – 14 Φεβρουαρίου 1989

Η έκτη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στο περίγραμμα του σκελετού της τελικής έκθεσης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ιδιαιτέρως ήταν: ένα λειτουργικό πλαίσιο για τη νομισματική ένωση, οι στόχοι της, το ECU, ο ορισμός της οικονομικής ένωσης, οι κοινές πολιτικές, περιφερειακές διαφορές και ο ρόλος, η εντολή, οι λειτουργίες και η δομή του οργάνου που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για να υλοποιήσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.7 Έβδομη συνεδρίαση – 14 Μαρτίου 1989

Η έβδομη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στο περίγραμμα του σκελετού της τελικής έκθεσης. Ειδικά θέματα περιλάμβαναν αλλαγές της συνθήκης, πολιτικές, τη σχέση με την πολιτική σκηνή, τους στόχους της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τα πρακτικά βήματα προς αυτήν, καθώς και το ECU.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.8 Όγδοη συνεδρίαση – 11 και 12 Απριλίου 1989

Η όγδοη συνεδρίαση της Επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της έκθεσης. Ιδιαίτερα θέματα περιλάμβαναν τις νομικές απαιτήσεις, τις αλλαγές της συνθήκης, τη σχέση με την πολιτική σκηνή, τα πρακτικά βήματα προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 2.9 Άτυπες συνεδριάσεις

Αυτή η υποενότητα περιέχει σημειώσεις από άτυπες συνεδριάσεις μεταξύ μελών της Επιτροπής Delors. Οι ημερομηνίες των εγγράφων κυμαίνονται από τις 19 Ιουλίου 1988 μέχρι τις 23 Μαρτίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 3 Έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Αυτή η ενότητα περιέχει την έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή με τίτλο «Έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», γνωστή και ως έκθεση Delors και τα σχέδια της.

DelC 3 Έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Οι ημερομηνίες των σχεδίων της Έκθεσης κυμαίνονται από τις 22 Ιουλίου 1988 μέχρι τις 12 Απριλίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 4 Συλλογή μελετών που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή – εισαγωγικό σημείωμα

Αυτή η ενότητα περιέχει την εισαγωγή στη Συλλογή Μελετών. Περιέχει το εισαγωγικό σημείωμα, τον πίνακα περιεχομένων και την έκθεση με τίτλο «The Werner Report Revisited», όπως φαίνεται στον πίνακα περιεχομένων. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια και σχόλια για κάθε έγγραφο.

DelC 4.1 Εισαγωγή και πίνακας περιεχομένων

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων στο εισαγωγικό σημείωμα και ο πίνακας περιεχομένων της Συλλογής Μελετών κυμαίνονται από τις 30 Μαρτίου έως τις 14 Ιουλίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 14 Ιουλίου 1988 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1989.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της πρώτης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 5 Συλλογή μελετών που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή – μελέτες σχετικά με την οικονομική ένωση

Αυτή η ενότητα αντιστοιχεί στη Συλλογή Μελετών σχετικά με την κατηγοία οικονομική ένωση, όπως φαίνεται στον πίνακα πειεχομένων. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια και σχόλια για κάθε έγγραφο.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 26 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου δεν φέρουν ημερομηνία.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της δεύτερης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 25 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 27 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Ιουλίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 6 Συλλογή μελετών που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή – μελέτες σχετικά με τη νομισματική ένωση

Αυτή η ενότητα αντιστοιχεί στη Συλλογή Μελετών σχετικά με την κατηγορία νομισματική ένωση, όπως φαίνεται στον πίνακα περιεχομένων. Κάθε υποενότητα περιέχει τα διάφορα σχέδια και σχόλια για το αντίστοιχο έγγραφο.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Ιουλίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου είναι η τελική έκδοση, με ημερομηνία Ιούνιο 1989.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της τρίτης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 1988.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της τρίτης και της τέταρτης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 2 Νοεμβρίου 1988 μέχρι τις 11 Απριλίου 1989.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της τρίτης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είναι της 1ης Δεκεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 4 Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Μαΐου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου δεν φέρει ημερομηνία.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τον Απρίλιο του 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 7 Υποστηρικτικά έγγραφα - από μέλη της Επιτροπής

Αυτή η ενότητα περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή αλλά δεν βρίσκονται στη Συλλογή Εγγράφων. Περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν από μέλη της Επιτροπής. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια και σχόλια για κάθε έγγραφο.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είναι της 26ης Οκτωβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 18 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

Η ημερομηνία των σχολίων επί του εγγράφου αυτού είναι η 6η Ιανουαρίου 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 21 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 31 Ιανουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είναι της 8ης Φεβρουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Επιτροπή Delors )

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είναι από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είτε είναι της 14ης Οκτωβρίου 1988 είτε δεν φέρουν ημερομηνία.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων, των σχολίων και των απαντήσεων επί του ερωτηματολογίου κυμαίνονται από τις 11 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 1989.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της δεύτερης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Απριλίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από την 1η Νοεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 10 Μαρτίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είτε είναι της 7ης Ιανουαρίου 1989 είτε δεν φέρουν ημερομηνία.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της δεύτερης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου δεν φέρουν ημερομηνία.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 8 Υποστηρικτικά έγγραφα - από άλλους

Αυτή η ενότητα περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή αλλά δεν βρίσκονται στη Συλλογή Εγγράφων. Περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν από πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της Επιτροπής. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια και σχόλια για κάθε έγγραφο.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 25 Ιανουαρίου 1989.

Αυτή η μελέτη αναφέρεται ρητώς στην τεκμηρίωση της δεύτερης συνεδρίασης.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Οι ημερομηνίες των σχεδίων και των σχολίων επί του εγγράφου αυτού κυμαίνονται από τις 24 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Υπουργείο Οικονομίας, Δανία)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 9 Νοεμβρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είτε είναι του Δεκεμβρίου 1988 είτε δεν φέρουν ημερομηνία.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 22 Δεκεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 23 Ιανουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 14 Νοεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 14 Νοεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Το σχέδιο και τα σχόλια επί του κειμένου δεν φέρουν ημερομηνία.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 31 Οκτωβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Τα σχέδια και τα σχόλια επί του κειμένου είναι από τις 16 έως τις 21 Δεκεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Το σχέδιο και τα σχόλια επί του κειμένου είναι της 18ης Ιανουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Αυτό το φωτοτυπημένο άρθρο δεν φέρει ημερομηνία.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 19 Δεκεμβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Το σχέδιο και τα σχόλια επί του κειμένου είναι της 7ης Νοεμβρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 23 Οκτωβρίου 1988.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου χρονολογείται από τις 3 Ιανουαρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Αυτή η υποενότητα περιέχει την έκδοση “The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.”(1937).

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Αυτή η υποενότητα περιέχει φωτοτυπία μιας σελίδας της επιθεώρησης The Wall Street Journal της 30ής Μαρτίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα
DelC 9 Εξωτερική επικοινωνία

Αυτή η ενότητα περιέχει αλληλογραφία με οντότητες εκτός της Επιτροπής Delors και ομιλίες σε εξωτερικές εκδηλώσεις από μέλη της Επιτροπής σχετικά με το έργο τους. Περιέχει αιτήματα για πληροφόρηση ή για αντίγραφα της τελικής έκδοσης, και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Δεν περιέχει υποστηρικτικά έγγραφα ούτε αλληλογραφία σε σχέση με αυτά.

DelC 9 Εξωτερική επικοινωνία

Οι ημερομηνίες της εξωτερικής αλληλογραφίας και των ομιλιών κυμαίνονται από τις 15 Νοεμβρίου 1988 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 1989.

Έγγραφα σε αυτήν την υποενότητα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα