Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οι στρατηγικοί προσανατολισμοί του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Αναγνωρισμένη αρχή επί νομισματικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων

Στηριζόμενο στα συμπαγή καταστατικά του θεμέλια, στην ανεξαρτησία και την εσωτερική συνοχή του, το Ευρωσύστημα, το σύστημα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, ενεργεί ως η νομισματική αρχή της ζώνης του ευρώ και ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, πλήρως αναγνωρισμένη εντός και εκτός Ευρώπης. Κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού του στόχου, ο οποίος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, το Ευρωσύστημα αναλαμβάνει τις απαραίτητες οικονομικές και νομισματικές αναλύσεις και υιοθετεί και υλοποιεί τις ενδεδειγμένες πολιτικές. Επίσης, ανταποκρίνεται κατάλληλα και αποτελεσματικά στις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ενοποίηση

Στο Ευρωσύστημα και στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) επιδιώκουμε τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ενοποίησης σε συνεργασία με τις καθιερωμένες θεσμικές δομές. Προς τον σκοπό αυτό συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πολιτικών που παρέχουν μια υγιή αρχιτεκτονική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Λογοδοσία, ανεξαρτησία και αξιοπιστία. Κοντά στους πολίτες της Ευρώπης

Στο Ευρωσύστημα και στο πλαίσιο του ΕΕΜ αποδίδουμε υψίστη σημασία στην αξιοπιστία και τη λογοδοσία και ενεργούμε με διαφάνεια, τηρώντας πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης. Στις σχέσεις μας με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να ενεργούμε απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ανεξαρτησίας. Προς τον σκοπό αυτόν παρακολουθούμε διαρκώς τις μεταβολές και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις αγορές χρήματος και τις χρηματοπιστωτικές αγορές και λαμβάνουμε προσεκτικά υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των αγορών.

Κοινή ταυτότητα, σαφώς καθορισμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες, καλή διακυβέρνηση

Στο Ευρωσύστημα και στον ΕΕΜ επιδιώκουμε την ενίσχυση της κοινής μας ταυτότητας, σε ένα πλαίσιο σαφώς καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες. Προς τον σκοπό αυτό τόσο το Ευρωσύστημα όσο και ο ΕΕΜ στηρίζονται στις δυνατότητες και την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών τους, καθώς και στη δέσμευση και την προθυμία τους να εργαστούν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Επιπλέον, το Ευρωσύστημα και ο ΕΕΜ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ασκούν καλή διακυβέρνηση και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και αποδοτικές οργανωτικές δομές και μεθόδους εργασίας.

Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας. Ίση μεταχείριση και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Εμείς στον ΕΕΜ αξιολογούμε το εποπτικό μας πλαίσιο σε σχέση με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Συνδυάζουμε τις καλύτερες εθνικές προσεγγίσεις για να καταρτίσουμε ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών τραπεζικής εποπτείας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, επωφελούμενοι από την αντίληψη που έχουμε για όλα τα ιδρύματα. Ο ΕΕΜ συμμορφώνεται με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και με τις ισχύουσες εποπτικές αρχές και πρακτικές, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ίση μεταχείριση για όλα τα εποπτευόμενα ιδρύματα.

Προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων και αναλογικότητα. Εποπτική δράση

Η τραπεζική εποπτεία που ασκεί ο ΕΕΜ είναι ευέλικτη και βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων, προβλέπει δε τη διαμόρφωση γνώμης και τη μελλοντικής προοπτικής κριτική αξιολόγηση. Λαμβάνει υπόψη τόσο την πιθανότητα χρεοκοπίας ενός ή περισσοτέρων ιδρυμάτων όσο και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτής της χρεοκοπίας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι εποπτικές πρακτικές του ΕΕΜ στηρίζονται στην αρχή της αναλογικότητας, προσαρμόζοντας τον βαθμό έντασης της εποπτείας ανάλογα με τη συστημική σημασία και το προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων τραπεζών. Η προσέγγιση του ΕΕΜ ευνοεί την αποτελεσματική και έγκαιρη εποπτική δράση και τη διεξοδική παρακολούθηση της αντίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα