Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος

Καταστατικό καθήκον του Ευρωσυστήματος είναι η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (βλ. άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρα 3 και 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Τα μέσα που χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα για την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι τα ακόλουθα:

  • Παρέχει μηχανισμούς πληρωμών και διακανονισμού τίτλων, με τη λειτουργία συστήματος πληρωμών μεγάλης αξίας σε ευρώ (TARGET2), καθώς και ενός μηχανισμού που επιτρέπει τη διασυνοριακή χρήση ασφαλειών (CCBM). Επίσης, το Ευρωσύστημα αναπτύσσει μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία (T2S) που θα επιτρέπει στα κεντρικά αποθετήρια αξιών να διακανονίζουν συναλλαγές τίτλων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας.
  • Χαράσσει πολιτικές εποπτείας και θεσπίζει τα αντίστοιχα πρότυπα για τα συστήματα πληρωμών μεγάλης αξίας, τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας, τα μέσα πληρωμών, τα συστήματα εκκαθάρισης, τα συστήματα διακανονισμού τίτλων, καθώς και για ορισμένους τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών. Επίσης εκτελεί δραστηριότητες εποπτείας αυτών των υποδομών, αξιολογώντας τη συμβατότητά τους με τα προαναφερθέντα πρότυπα και πολιτικές και, εφόσον χρειαστεί, ωθεί σε αλλαγές.
  • Θεσπίζει απαιτήσεις όσον αφορά τη συνέχεια των εργασιών στις υποδομές αγοράς και συντονίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους.
  • Παρακολουθεί και, εφόσον χρειαστεί, χαράσσει κατευθύνσεις για τις εξελίξεις στις αγορές και για νομικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την εποπτεία των υποδομών και τις ρυθμίσεις όσον αφορά τις πληρωμές, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό τίτλων.
  • Ενεργεί ως καταλύτης για την πραγματοποίηση αλλαγών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών και, στον τομέα των πληρωμών μικρής αξίας, τη μετάπτωση στον SEPA, τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ. Επίσης, προωθεί μια αποτελεσματική αγορά τίτλων, ενισχύοντας την εναρμόνιση των προτύπων της αγοράς και ενθαρρύνοντας την άρση των εμποδίων προς την ενοποίηση.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα