Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Προστασία δεδομένων

Η προστασία δεδομένων καλύπτει την προστασία των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, δηλ. οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα έχει εξακριβωθεί ή μπορεί να εξακριβωθεί, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ημερομηνίας γέννησης, των φωτογραφιών, των βιντεοσκοπήσεων, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των αριθμών τηλεφώνου και των διευθύνσεων IP.

Η προστασία δεδομένων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 • Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν κατοχυρώνεται επίσης στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), η οποία αποτελεί τη νομική βάση για την έκδοση νομοθετικών πράξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 • Για την ΕΕ ως σύνολο, οι κανόνες προστασίας δεδομένων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) (General Data Protection Regulation – GDPR). Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό εγκατεστημένο στην ΕΕ, καθώς και σε κάθε οργανισμό που έχει την έδρα του εκτός ΕΕ και σκόπιμα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες στην ΕΕ ή παρακολουθεί τη συμπεριφορά ατόμων εντός της ΕΕ.
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 (ΓΚΠΔ της ΕΕ – EUDPR) καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται από τα θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι συνάδουν με τα υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ.

H EKT είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα:

 • ως εργοδότης, όταν επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του προσωπικού της,
 • ως δημόσιος οργανισμός, όταν προσκαλεί άτομα από το ευρύ κοινό να εγγραφούν σε εκδηλώσεις παρέχοντας τα προσωπικά στοιχεία τους,
 • ως τραπεζική εποπτική αρχή, όταν ζητεί πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών στοιχείων, από τα εποπτευόμενα ιδρύματα ή τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Η ΕΚΤ έχει διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, στον οποίο έχει ανατεθεί το πρωταρχικό καθήκον να διασφαλίζει, με ανεξάρτητο τρόπο, την εσωτερική εφαρμογή του ΓΚΠΔ της ΕΕ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΚΤ στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως υποκείμενο δεδομένων (δηλ. άτομο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από την ΕΚΤ), έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε για την ύπαρξη επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν και τα βασικά χαρακτηριστικά της,
 • να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία από την ΕΚΤ,
 • να διορθώνετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 • να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας,
 • να περιορίζετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • να διαγράφετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • να διατυπώνετε αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την εκάστοτε κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε με ποιον τρόπο η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διαβάζοντας τις ηλεκτρονικές μας δηλώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα αρχεία των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω αρχεία δημοσιεύονται από την ΕΚΤ.

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται παραπάνω έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή, είναι αρμόδιος να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον δικτυακό τόπο EDPS.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα