Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защита на данните

Защитата на данните е защита на свободите и основните права на лицата що се отнася до обработката на личните им данни. Това означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е или може да бъде установена, включително име, дата на раждане, снимки, видеоматериали, имейл адреси, телефонни номера и IP адреси.

Защитата на данните е основно право, регламентирано в първичното и вторичното законодателство на ЕС:

 • Член 8 от Хартата на основните права гласи, че всеки има право личните му данни да бъдат защитени;
 • Защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните им данни е заложена и в член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който представлява конкретната правна основа за приемането на законодателни актове относно защитата на данните.
 • За ЕС като цяло правилата за защита на данните са определени в Регламент (ЕС) 2016/679, по-известен като Общ регламент относно защитата на данните. Този регламент се прилага за всяка установена в ЕС организация, както и за организациите, установени извън ЕС, които целенасочено предлагат стоки и услуги в ЕС или наблюдават поведението на лица в ЕС.
 • Регламент (ЕС) 2018/1725 определя правилата, приложими при обработката на лични данни от институции, органи, служби и агенции на ЕС. Те са в съответствие с високите стандарти за защита на данните, установени в Общия регламент относно защитата на данните.

ЕЦБ е задължена да спазва регламента, когато обработва лични данни, например:

 • като работодател, когато обработва личните данни на служителите си;
 • като обществена институция, когато кани граждани да се регистрират за събития, предоставяйки при това лична информация;
 • като банков надзорен орган, когато изисква информация, включително лични данни, от поднадзорни институции или от НКО.

ЕЦБ е назначила длъжностно лице за защита на данните, чиято първостепенна задача е да осигурява по независим начин вътрешното приложение на Регламент (ЕС) 2018/1725. Ако имате въпроси във връзка със защитата на личните данни, можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на dpo@ecb.europa.eu.

Като субект на данни (т.е. лице, чиито лични данни се обработват от ЕЦБ) имате право:

 • да бъдете информирани за това, че Вашите лични данни се обработват и за главните характеристики на процеса;
 • да имате достъп до своите лични данни, които ЕЦБ обработва;
 • да коригирате неточни или непълни лични данни;
 • да оттеглите по всяко време съгласието си, ако обработката се основава на съгласие от Ваша страна;
 • да ограничите обработката на личните Ви данни;
 • да изтриете личните си данни;
 • да възразите срещу обработката на личните Ви данни въз основа на конкретни лични обстоятелства.

Можете да научите по какъв начин ЕЦБ обработва Вашите лични данни, като прочетете онлайн декларациите за защита на личните данни.

Можете също да прочетете регистъра на операции по обработка, засягащи лични данни. ЕЦБ предоставя на обществеността достъп до него.

Ако считате, че гореописаните Ви права са били нарушени, имате право по всяко време да подадете жалба пред Европейския надзорен орган по защита на данните.

Европейският надзорен орган по защита на данните е независим надзорен орган, който отговаря за осигуряване на защитата на личните данни от институциите, агенциите и органите на ЕС. За повече информация за този орган посетете неговия уебсайт.

Всички страници в този раздел