Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ochrona danych

Ochrona danych ma zagwarantować poszanowanie swobód i podstawowych praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, rozumianych jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcia, materiały wideo, adresy e-mail, numery telefonów i adresy IP.

Ochrona danych jest prawem podstawowym zapisanym w pierwotnych i wtórnych aktach prawnych UE:

 • Artykuł 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej głosi, że każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
 • O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych mówi też art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), który stanowi podstawę prawną do przyjmowania aktów ustawodawczych dotyczących ochrony danych.
 • Przepisy w tym zakresie dla całej UE określono w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). To rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich organizacji ustanowionych w UE, a także do organizacji z siedzibą poza jej granicami, które celowo oferują w UE towary lub usługi lub monitorują zachowania osób prywatnych na jej terytorium.
 • rozporządzeniu (UE) 2018/1725 określono zasady przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE. Te zasady są zgodne z wysokimi standardami ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

EBC musi przestrzegać rozporządzenia (UE) 2018/1725, gdy przetwarza dane osobowe na przykład jako:

 • pracodawca – w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników
 • instytucja publiczna – gdy organizuje zapisy na różne wydarzenia i podczas rejestracji zbiera dane osobowe uczestników
 • organ nadzoru bankowego – gdy występuje do nadzorowanych instytucji lub krajowych banków centralnych o informacje, w tym dane osobowe.

Żeby zagwarantować przestrzeganie rozporządzenia (UE) 2018/1725 w całej instytucji, EBC powołał niezależnego inspektora ochrony danych. Można się z nim kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

Podmioty danych (czyli osoby fizyczne, których dotyczą dane przetwarzane przez EBC) mają prawo do:

 • uzyskania informacji o prowadzeniu operacji przetwarzania ich danych i o podstawowych parametrach tych operacji
 • dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez EBC
 • sprostowania błędnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na czynność przetwarzania, która odbywa się na podstawie zgody
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.

Informacje o tym, jak EBC przetwarza dane osobowe, można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności dostępnych online.

EBC prowadzi także publicznie dostępny rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Osoby, które uważają, że ich prawa w tym zakresie zostały naruszone, mogą zawsze wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

Jest to niezależny organ nadzoru odpowiedzialny za zapewnienie ochrony danych osobowych w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EIOD.

Wszystkie strony w tej sekcji