Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Datu aizsardzība

Datu aizsardzības būtība ir indivīda pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzība attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Personas dati nozīmē jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. sk. vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, fotogrāfijas, videomateriālus, e-pasta adreses, telefona numurus un IP adreses.

Datu aizsardzība pieder pie pamattiesībām, kas nostiprinātas ES primārajos un sekundārajos tiesību aktos.

 • Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
 • Personas aizsardzība saistībā ar tās personas datu apstrādi noteikta arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā, kas veido konkrētu tiesisko pamatu, pieņemot tiesību aktus par datu aizsardzību.
 • Datu aizsardzības noteikumi ES kopumā izklāstīti Regulā (ES) 2016/679, ko parasti dēvē par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Vispārīgā datu aizsardzības regula attiecas uz jebkuru ES reģistrētu organizāciju, kā arī uz ārpus ES esošo valstu organizācijām, kuras piedāvā savas preces vai pakalpojumus ES vai kuras monitorē iedzīvotāju uzvedību ES.
 • Regulā ES 2018/1725 izklāstīti noteikumi attiecībā uz ES iestāžu, institūciju, biroju un aģentūru veikto personas datu apstrādi. Šie noteikumi atbilst Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem augstajiem datu aizsardzības standartiem.

ECB jāievēro Regulas ES 2018/1725 prasības, apstrādājot personas datus, piemēram, šādos gadījumos:

 • kad tā kā darba devējs apstrādā darbinieku personas datus;
 • kad tā kā valsts institūcija aicina iedzīvotājus reģistrēties dalībai pasākumos, sniedzot savu personas informāciju;
 • kad tā kā banku uzraugs pieprasa informāciju, t. sk. personas datus no uzraudzītajām iestādēm vai valstu kompetentajām iestādēm.

ECB iecēlusi datu aizsardzības speciālistu, kura primārais uzdevums ir neatkarīgi nodrošināt Regulas ES 2018/1725 prasību ievērošanu ECB. Ja rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, ar ECB datu aizsardzības speciālistu iespējams sazināties, rakstot uz e-pasta adresi dpo@ecb.europa.eu.

Kā datu subjektam (tas ir, personai, kuras personas datus apstrādā ECB) jums ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par notiekošo datu apstrādes darbību saistībā ar jums un tās galvenajām iezīmēm;
 • piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā ECB;
 • labot jebkādas personas datu neprecizitātes vai nepilnības;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes darbība balstās uz jūsu piekrišanu;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • dzēst savus personas datus;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju.

Jūs varat uzzināt, kā ECB apstrādā jūsu personas datus, izlasot mūsu tiešsaistes privātuma paziņojumus.

Jūs varat arī lasīt ar personas datiem saistīto apstrādes darbību dokumentāciju, kam ECB nodrošina publisku pieeju.

Ja uzskatāt, ka pārkāptas jūsu iepriekš aprakstītās tiesības, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraugam.

Eiropas Datu aizsardzības uzraugs ir neatkarīga uzraudzības struktūra, kuras pienākums ir nodrošināt personas datu aizsardzību ES iestādēs, institūcijās un aģentūrās. Sīkāku informāciju sk. Eiropas Datu aizsardzības uzrauga interneta vietnē.

Visas šīs sadaļas lapas

Visas šīs sadaļas lapas