Valde

Banknošu direktorāts

 • Naudas attīstības nodaļa
 • Naudas pārvaldības nodaļa

ESRK Sekretariāts

Juridiskais ģenerāldirektorāts

 • Finanšu tiesību nodaļa
 • Institucionālo tiesību nodaļa
 • Tiesību aktu nodaļa
 • Uzraudzības tiesību nodaļa

Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts

 • Finanšu regulēšanas nodaļa
 • Finanšu stabilitātes uzraudzības nodaļa
 • Makrofinansiālās politikas nodaļa
 • Makrofinansiālo saikņu nodaļa

Riska vadības direktorāts

 • Risku analīzes nodaļa
 • Risku stratēģijas nodaļa

Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāts

 • Ārējās attīstības nodaļa
 • ECB pārstāvniecības birojs Briselē
 • ECB pārstāvniecība Vašingtonā
 • ES iestāžu un forumu nodaļa
 • Starptautiskās politikas analīzes nodaļa

Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāts

 • Pārraudzības nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras attīstības nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras vadības nodaļa
 • Tirgus integrācijas nodaļa

Valdes juriskonsults

Ekonomikas ģenerāldirektorāts

 • Prognozēšanas un politikas modelēšanas nodaļa

Monetārās politikas ģenerāldirektorāts

 • Kapitāla tirgu un finanšu struktūras nodaļa
 • Monetārās analīzes nodaļa
 • Monetārās politikas stratēģijas nodaļa

Tautsaimniecības attīstības ģenerāldirektorāts

 • Cenu un izmaksu nodaļa
 • Ekonomiskās attīstības cikla analīzes nodaļa
 • Euro zonas ārējā sektora un euro ieviešanas nodaļa
 • Fiskālās politikas nodaļa
 • Piedāvājuma, darbaspēka un pārraudzības nodaļa

Iekšējā audita direktorāts

 • 1. audita uzdevumu nodaļa
 • 2. audita uzdevumu nodaļa

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

 • Informācijas nodaļa
 • Interneta un digitālās komunikācijas nodaļa
 • Pasaules plašsaziņas līdzekļu attiecību nodaļa
 • Valodu nodaļa

Pētniecības ģenerāldirektorāts

 • Finanšu izpētes nodaļa
 • Monetārās politikas izpētes nodaļa

Sekretariāta ģenerāldirektorāts

 • Atbilstības un pārvaldības birojs
 • Informācijas vadības pakalpojumu nodaļa
 • Sekretariāts

Statistikas ģenerāldirektorāts

 • Analītisko kredītu datu un pamatdatu nodaļa
 • Ārējās statistikas un sektoru kontu nodaļa
 • Banku uzraudzības datu nodaļa
 • Monetārās un tautsaimniecības statistikas nodaļa
 • Statistikas lietojumprogrammu un rīku nodaļa
 • Vērtspapīru un finanšu tirgu datu nodaļa

Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts

 • Finanšu operāciju pakalpojumu nodaļa
 • Naudas tirgus un likviditātes nodaļa
 • Obligāciju tirgu un starptautisko operāciju nodaļa
 • Tirgus operāciju analīzes nodaļa
 • Tirgus operāciju sistēmu nodaļa

Atbalsta funkciju vadītāja birojs

Darbības riska un darbības nepārtrauktības pārvaldības sekcija

Administrācijas ģenerāldirektorāts

 • Biroja pakalpojumu nodaļa
 • Drošības nodaļa
 • Telpu nodaļa

Finanšu ģenerāldirektorāts

 • Budžeta un kontroles nodaļa
 • Centrālā iepirkuma nodaļa
 • Finanšu pārskatu sniegšanas nodaļa
 • Grāmatvedības nodaļa

Organizatoriskās efektivitātes grupa

Cilvēkresursu ģenerāldirektorāts

 • Cilvēkresursu sadarbības nodaļa
 • Personāla attīstības vadības nodaļa
 • Personāla pakalpojumu nodaļa

Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts

 • Analītisko lietojumprogrammu nodaļa
 • Darījumu lietojumprogrammu nodaļa
 • Drošības un arhitektūras nodaļa
 • Infrastruktūras un operāciju nodaļa
 • IT pārvaldības un uzņēmējdarbības attiecību nodaļa
 • Organizācijas sistēmu nodaļa

Uzraudzības valde

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts

 • Nozīmīgu banku uzraudzības I–VII nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts

 • Analīzes un metodoloģiskā atbalsta nodaļa
 • Iestāžu un sektoru pārraudzības nodaļa
 • Uzraudzības pārraudzības un NKI attiecību nodaļa

Uzraudzības valdes sekretariāts

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts

 • Nozīmīgu banku uzraudzības VIII–XV nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāts

 • Autorizācijas nodaļa
 • Centralizēto klātienes pārbaužu nodaļa
 • Iekšējo modeļu nodaļa
 • Izpildes un sankciju nodaļa
 • Krīzes vadības nodaļa
 • Metodoloģijas un standartu izstrādes nodaļa
 • Uzraudzības kvalitātes kontroles nodaļa
 • Uzraudzības pārbaudes programmu plānošanas un koordinēšanas nodaļa
 • Uzraudzības politikas nodaļa
 • VUM risku analīzes nodaļa