Valde

Banknošu direktorāts

  Nodaļas:

 • Naudas attīstības nodaļa
 • Naudas pārvaldības nodaļa

ESRK Sekretariāts

Juridiskais ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Finanšu tiesību nodaļa
 • Institucionālo tiesību nodaļa
 • Tiesību aktu nodaļa
 • Uzraudzības tiesību nodaļa

Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Finanšu regulēšanas nodaļa
 • Finanšu stabilitātes uzraudzības nodaļa
 • Makrofinansiālās politikas nodaļa
 • Makrofinansiālo saikņu nodaļa

Riska vadības direktorāts

  Nodaļas:

 • Risku analīzes nodaļa
 • Risku stratēģijas nodaļa

Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Ārējās attīstības nodaļa
 • ECB pārstāvniecība Vašingtonā
 • ES iestāžu un forumu nodaļa (t.sk. ECB pārstāvniecības birojs Briselē)
 • Starptautiskās politikas analīzes nodaļa
 • Starptautisko attiecību un sadarbības nodaļa

Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Pārraudzības nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras attīstības nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras vadības nodaļa
 • Tirgus integrācijas nodaļa

Valdes juriskonsults

Ekonomikas ģenerāldirektorāts

Monetārās politikas direktorāts

  Nodaļas:

 • Kapitāla tirgu un finanšu struktūras nodaļa
 • Monetārās analīzes nodaļa
 • Monetārās politikas stratēģijas nodaļa

Tautsaimniecības attīstības direktorāts

  Nodaļas:

 • Cenu un izmaksu nodaļa
 • Fiskālās politikas nodaļa
 • Konverģences un konkurētspējas nodaļa
 • Produkcijas izlaides un pieprasījuma nodaļa
 • Valstu pārraudzības nodaļa

Iekšējā audita direktorāts

  Nodaļas:

 • 1. audita uzdevumu nodaļa
 • 2. audita uzdevumu nodaļa

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Informācijas nodaļa
 • Interneta un digitālās komunikācijas nodaļa
 • Pasaules plašsaziņas līdzekļu attiecību nodaļa
 • Valodu nodaļa

Pētniecības ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Finanšu izpētes nodaļa
 • Monetārās politikas izpētes nodaļa

Sekretariāta ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Atbilstības un pārvaldības birojs
 • Informācijas vadības pakalpojumu nodaļa
 • Sekretariāts

Statistikas ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Ārējās statistikas nodaļa
 • Makroekonomiskās statistikas nodaļa
 • Monetārās un finanšu statistikas nodaļa
 • Statistikas attīstības un koordinācijas nodaļa
 • Statistiskās informācijas pakalpojumu nodaļa
 • Uzraudzības statistikas nodaļa

Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Finanšu operāciju pakalpojumu nodaļa
 • Naudas tirgus un likviditātes nodaļa
 • Obligāciju tirgu un starptautisko operāciju nodaļa
 • Tirgus operāciju analīzes nodaļa
 • Tirgus operāciju sistēmu nodaļa

Atbalsta funkciju vadītāja birojs

Administrācijas ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Biroja pakalpojumu nodaļa
 • Drošības nodaļa
 • Telpu nodaļa

Finanšu ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Budžeta un kontroles nodaļa
 • Centrālā iepirkuma nodaļa
 • Finanšu pārskatu sniegšanas nodaļa
 • Grāmatvedības nodaļa

Cilvēkresursu ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Cilvēkresursu sadarbības nodaļa
 • Personāla attīstības vadības nodaļa
 • Personāla pakalpojumu nodaļa

Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Analītisko lietojumprogrammu nodaļa
 • Darījumu lietojumprogrammu nodaļa
 • Drošības un arhitektūras nodaļa
 • Infrastruktūras un operāciju nodaļa
 • IT pārvaldības un uzņēmējdarbības attiecību nodaļa
 • Organizācijas sistēmu nodaļa

Uzraudzības valde

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Nozīmīgu banku uzraudzības I–VII nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Analīzes un metodoloģiskā atbalsta nodaļa
 • Iestāžu un sektoru pārraudzības nodaļa
 • Uzraudzības pārraudzības un NKI attiecību nodaļ

Uzraudzības valdes sekretariāts

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Nozīmīgu banku uzraudzības VIII–XV nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāts

  Nodaļas:

 • Autorizācijas nodaļa
 • Centralizēto klātienes pārbaužu nodaļa
 • Iekšējo modeļu nodaļa
 • Izpildes un sankciju nodaļa
 • Krīzes vadības nodaļa
 • Metodoloģijas un standartu izstrādes nodaļa
 • Uzraudzības kvalitātes kontroles nodaļa
 • Uzraudzības pārbaudes programmu plānošanas un koordinēšanas nodaļa
 • Uzraudzības politikas nodaļa
 • VUM risku analīzes nodaļa